Информация по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изисквания


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН НАСТОЯЩ АДРЕС - 1997


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК – оригинал – 1999


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА МНОГОЕЗИЧНО ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ - 2000


виж повече »

Издаване на удостоверение за наследници - 2016


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ЧУЖБИНА - 2017


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ - ЗА ПЪРВИ ПЪТ - 2019


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ИЛИ КОПИЕ ОТ ЛИЧЕН РЕГИСТРАЦИОНЕН КАРТОН ИЛИ СТРАНИЦА ОТ СЕМЕЙНИЯ РЕГИСТЪР НА НАСЕЛЕНИЕТО - 2020


виж повече »

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ПРОМЯНА НА ИМЕ - 2033


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ АКТ ЗА СМЪРТ ЗА ВТОРИ И СЛЕДВАЩ ПЪТ - 2034


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪПРУГ/А И РОДСТВЕНИ ВРЪЗКИ - 2036


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК – ДУБЛИКАТ - 2037


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ (АКТ ЗА РАЖДАНЕ, АКТ ЗА СМЪРТ) - 2038


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ СЕМЕЕН РЕГИСТЪР, ВОДЕН ДО 1978 Г. - 2039


виж повече »

ОТРАЗЯВАНЕ НА ИЗБОР ИЛИ ПРОМЯНА НА РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИ - 2040


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ - 2052


виж повече »

ПРИПОЗНАВАНЕ НА ДЕТЕ - 2053


виж повече »

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година - 2056


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РОДЕНИТЕ ОТ МАЙКАТА ДЕЦА - 2057


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ ПО ИСКАНЕ НА СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ - 2058


виж повече »

Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България - 2073


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, СЪПРУГА И ДЕЦА - 2075


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЖДАНЕ – ДУБЛИКАТ - 2076


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА ПОСТОЯНЕН АДРЕС - 2079


виж повече »

СЪСТАВЯНЕ НА АКТОВЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО ИМАТ АКТОВЕ, СЪСТАВЕНИ В ЧУЖБИНА - 2080


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА ЛИЦЕ С РАЗЛИЧНИ ИМЕНА - 2092


виж повече »

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година - 2104


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСТОЯЩ АДРЕС СЛЕД ПОДАВАНЕ НА АДРЕСНА КАРТА ЗА ЗАЯВЯВАНЕ ИЛИ ЗА ПРОМЯНА НА НАСТОЯЩ АДРЕС - 2107


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВНО ОГРАНИЧЕНИЕ - 2108


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕМЕЙНО ПОЛОЖЕНИЕ - 2109


виж повече »

ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ ЗА ЧУЖБИНА - 2110


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПОСТОЯНЕН АДРЕС ПРИ ВЕЧЕ РЕГИСТРИРАН ПОСТОЯНЕН АДРЕС - 2128


виж повече »

ПРОМЯНА В АКТОВЕТЕ ЗА ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ - 2132


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА НА НАСЕЛЕНИЕТО - 2138


виж повече »

КОМПЛЕКТОВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ КЪМ ИСКАНЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО - 2390


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО (УЧРЕДЕНО ПО РЕДА НА ЧЛ. 155 ОТ СК И ПО ПРАВО - ПО ЧЛ. 173 ОТ СК) - 2391


виж повече »