ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ НА ИМОТ ОТ АКТОВИТЕ КНИГИ ЗА ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИЛИ ЗА ВЪЗСТАНОВЕН ОБЩИНСКИ ИМОТ – 1988


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ПРЕТЕНЦИИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 2021


виж повече »

СПРАВКА ОТНОСНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА СГРАДИ С ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ – 2022


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗЗЕМВАНЕ НА ИМОТ – 2059


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА СЪСТАВЕН АКТ ЗА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 2078


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТНОСНО СОБСТВЕНОСТТА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 2081


виж повече »

СПРАВКИ ПО АКТОВИТЕ КНИГИ И ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕНИ КОПИЯ ОТ ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 2095


виж повече »

Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение – 2105


виж повече »

ОБРАБОТВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА – 2878


виж повече »

ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА МАЛОМЕРЕН ИМОТ - други услуги ОС


виж повече »

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗКУПУВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ОТ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА НА ЗЕМЯ С УЧРЕДЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ - други услуги ОС


виж повече »

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИ за ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ - други услуги ОС


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛУЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - други услуги ОС


виж повече »