Политика за защита на лични данни на община Николаево


Последна актуализация: 15.02.2019 г. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО   СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ ОБЩИНА НИКОЛАЕВО   ОБЩИНА НИКОЛАЕВО,  ЕИК по БУЛСТАТ 123116940, в качеството си на публичен орган е администратор на личните данни на лицата, на които обработва личните данни при осъществяване на своите функции. Като администратор на лични данни, община Николаево прилага принципите за обработване на лични данни и чрез настоящото Съобщение за поверителност Ви предоставяме информация относно начина, по който използваме Вашите данни и осигуряваме тяхната защита и сигурност. Предприехме тези промени, за да отговорим на новите стандарти, въведени от Общия регламент за защита на данните (GDPR),...

виж повече »

Инструкция за мерките за защита на лични данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Николаево


виж повече »