ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯВЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ – 1989


виж повече »

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО СТРОИТЕЛСТВОТО ПРИ ОТКРИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНА ПЛОЩАДКА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТРОИТЕЛНА ЛИНИЯ И НИВО НА СТРОЕЖА – 1990


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ, ЧЕ ОБОСОБЕНИТЕ ДЯЛОВЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТГОВАРЯТ НА ОДОБРЕНИ ЗА ТОВА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА – 1991


виж повече »

ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ – 1992


виж повече »

ДОПУСКАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – 2001


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ И СКИЦА ОТНОСНО ИМОТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, НАХОДЯЩИ СЕ В ГРАНИЦИТЕ НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ – 2002


виж повече »

УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОКРАТНО ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ И/ИЛИ ПРЕМИНАВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ИМОТ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 2005


виж повече »

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВЕН АДРЕС НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – 2018


виж повече »

СЪГЛАСУВАНЕ НА ИДЕЙНИ ИНВЕСТИЦИОНННИ ПРОЕКТИ – 2023


виж повече »

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ-ЗАСНЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕН РАЗРЕШЕН СТРОЕЖ, КОГАТО ОДОБРЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ СА ИЗГУБЕНИ – 2024


виж повече »

РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА – 2025


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО – 2041


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ОБЩИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ЧУЖДИ ИМОТИ – 2043


виж повече »

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОДОБРЯВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ПО КОИТО СЕ ИЗДАВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ – 2054


виж повече »

ИЗДАВАНЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ – 2060


виж повече »

ДОПУСКАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ОДОБРЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ – 2061


виж повече »

РЕГИСТРИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СТРОЕЖИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ ОТ IV И V КАТЕГОРИЯ – 2062


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА КОНСТАТИВНИ ПРОТОКОЛИ И УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ НА СТРОЕЖИ – 2063


виж повече »

ИЗДАВАНЕ ЗАПОВЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ДОСТЪП В НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 2064


виж повече »

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОТОКОЛ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗМЕР И ГРАНИЦИ НА ТЕРЕНИ ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ – 2065


виж повече »

УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ИДЕНТИЧНОСТ НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – 2082


виж повече »

ИЗДАВАНЕ СКИЦА-ВИЗА ЗА ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – 2083


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЪРПИМОСТ НА СТРОЕЖ – 2084


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАНАСЯНЕ НА НОВОИЗГРАДЕНИ СГРАДИ В ДЕЙСТВАЩИЯ КАДАСТРАЛЕН ПЛАН ПО ЧЛ.54А АЛ.3 ОТ ЗКИР, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.175 ОТ ЗУТ – 2085


виж повече »

ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИ ЛИЦА ОТНОСНО ИЗМЕНЕНИЯ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И СХЕМИ – 2111


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ – 2112


виж повече »

ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, КОЕТО Е ИЗГУБИЛО ДЕЙСТВИЕТО СИ ПОРАДИ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА – 2113


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ЧУЖДИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – 2114


виж повече »

ПРОКАРВАНЕ НА ВРЕМЕНЕН ПЪТ ДО УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ, КОИТО ИМАТ ЛИЦЕ ПО ПРОЕКТИРАНИ НОВИ УЛИЦИ – 2116


виж повече »

ОДОБРЯВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – 2117


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ БЕЗ ОДОБРЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ – 2130


виж повече »

ЗАВЕРЯВАНЕ НА ПРЕПИСИ ОТ ДОКУМЕНТИ И КОПИЯ ОТ ПЛАНОВЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ КЪМ ТЯХ – 2517


виж повече »

ИЗМЕНЕНИЕ НА ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИ ИМОТИ – 2518


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЕКСПЕРТЕН СЪВЕТ – 2519


виж повече »

промяна предназначението на сгради – 2879


виж повече »

справки (устни и писмени) от кадастъра – 2099


виж повече »

вписване на сдруженията на собствениците в общински регистър – 2118


виж повече »

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство – 2119


виж повече »

проверка за спазване на определената линия на застрояванае, заснемане, нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 2097


виж повече »

проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването – 2098


виж повече »

Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве – 2667


виж повече »