ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ – 1998


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ РАЗМЕР НА ПАТЕНТНИЯ ДАНЪК – 2014


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЕКЛАРИРАНИ ДАННИ – 2071


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЪЛЖИМ И ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВО – 2091


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА КОПИЕ ОТ ПОДАДЕНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ – 2124


виж повече »

ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ ПО МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖБИНА – 2126


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАТЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА – 2131


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ПРАВО НА СТРОЕЖ – 2393


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ – 2395


виж повече »

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ И НЕЗАВЪРШЕНО СТРОИТЕЛСТВО – 2396


виж повече »

служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения – 2834


виж повече »

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.14 ОТ ЗМДТ - други услуги на МДТ


виж повече »

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ - други услуги на МДТ


виж повече »

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 32 ОТ ЗМДТ - други услуги на МДТ


виж повече »

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 54 ОТ ЗМДТ - други услуги на МДТ


виж повече »

ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.61Н ОТ ЗМДТ - други услуги на МДТ


виж повече »