Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител, за нуждите на Община Николаево


               ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ДОГОВАРЯНЕ    БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ     С    ПРЕДМЕТ: „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител, за нуждите на Община Николаево" Съгласно чл. 36a от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез договаряне безпредварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 ,т. 3 от ЗОП, с предмет:   „Доставка на електрическа енергия - ниско напрежение по регулирани цени от краен снабдител, за нуждите на Община Николаево".                ...

виж повече »

Доставка на горива за автопарка на Община Николаево.


               ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ДОГОВАРЯНЕ    БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ     С    ПРЕДМЕТ: „Доставка на горива за автопарка на Община Николаево" Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез договаряне безпредварително обявление, по реда на чл. 79, ал. 1 ,т. 7 от ЗОП, с предмет:   „Доставка на горива за автопарка на Община Николаево".                                Поръчката е публикувана в Регистъра  за обществени поръчки под Уникален...

виж повече »