ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на четвъртокласна общинска мрежа на територията на община Николаево, област Стара Загора“ по три обо


  ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ОТКРИТА    ПРОЦЕДУРА    С    ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция на четвъртокласна общинска мрежа на територията на община Николаево, област Стара Загора“     по три обособени позиции”                                Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 1 и чл. 20, ал. 1 от ЗОП, с предмет: „Изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция...

виж повече »

Обществена поръчка с предмет " Изработване на инвестиционен проект във фаза" технически" и упражняване на авторски надзор по време на строителство за " Реконструкция и подмяна на вътрешна водопров


виж повече »