ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ относно процедура по ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Николаево за календарната 2020г.”.


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ     Относно:    Предстоящо обявяване на процедура по ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Николаево за календарната 2020г.”     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Oбщина Николаево планира провеждане на процедура по ЗОП с предмет: „Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Николаево за календарната 2020г.”. Извозването и предаването на отпадъците ще се извършва на депо за неопасни отпадъци на Община Гурково.  Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 ЗОП, която е в сила от 01.03.2019 г., Възложителите изчисляват прогнозната стойност на обществените поръчка към датата на решението за нейното откриване...

виж повече »

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ относно: ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ОДЗ „СНЕЖАНКА” ГР. НИКОЛАЕВО, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ КАЛЕНДАРНАТА 2020 ГОДИНА.


ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ     Относно:    Предстоящо сключване на Договор по чл. 20, ал.4, т.  от ЗОП относно: Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на ОДЗ „Снежанка” гр. Николаево, обл. Стара Загора ПРЕЗ КАЛЕНДАРНАТА 2020 година     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Oбщина Николаево планира сключване на Договор по чл. 20, ал.4, т.  от ЗОП относно: Доставка на дизелово гориво за отопление за нуждите на ОДЗ „Снежанка” гр. Николаево, обл. Стара Загора ПРЕЗ КАЛЕНДАРНАТА 2020 година. Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 ЗОП, която е в сила от 01.03.2019 г., Възложителите изчисляват прогнозната стойност на обществените поръчка към датата на решението за нейното откриване...

виж повече »

Покана за провеждане на пазарни консултации относно обект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградите на ОДЗ „Снежанка" по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяв


  ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ     УВАЖЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Николаево по Процедура чрез процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.004 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и съгласно т. 9 от раздел 14. 2. Условия за допустимост, моля да ни представите индикативни оферти, за обект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградите на ОДЗ „Снежанка” . I. Индикативните оферти да съдържат: 1.    ...

виж повече »

Покана за провеждане на пазарни консултации относно обект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, област Стара Загора по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването


виж повече »

Покана за провеждане на пазарни консултации относно обект: „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа, община Николаево“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, п


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Николаево с проект „Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласна общинска пътна мрежа, община Николаево“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване...

виж повече »

Покана за провеждане на пазарни консултации относно обект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Едрево, с. Нова махала и с. Елхово, община Николаево” и на проект „Реконструкц


ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Николаево с проект „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Едрево, с. Нова махала и с. Елхово, община Николаево” и на проект „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в ГР. НИКОЛАЕВО, община Николаево” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба...

виж повече »

Покана за провеждане на пазарни консултации относно обект: Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОУ " Св. Св. Кирил и Методиѝ", гр. Николаево, област Стара Загора по подмярка 7.2 „И


На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Николаево с проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОУ " Св. Св. Кирил и Методиѝ", гр. Николаево, област Стара Загора,по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги...

виж повече »

Покана за провеждане на пазарни консултации относно обект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Едрево, с. Нова махала и с. Елхово, община Николаево” по подмярка 7.2 „Инвест


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, На основание чл.44, ал.1 от ЗОП, във връзка с предстоящо кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ на Община Николаево с проект Обект: „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Едрево, с.Нова Махала и с. Елхово,Община Николаево“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., и на основание чл. 29, ал. 16 от Наредба № 12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка...

виж повече »