Ремонт на уличната мрежа в гр. Николаево, с. Едрево и с. Нова махала, община Николаево


  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ   С ПРЕДМЕТ: „Ремонт на уличната мрежа в гр. Николаево, с. Едрево и с. Нова махала, община Николаево”                     Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Николай Дончев Кънев – Кмет на община Николаево.             Обектът на настоящата обществена поръчка е строителство и се възлага чрез събиране на оферти с обява, по реда глава на двадесет и шеста и във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП      ...

виж повече »

Обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Николаево за календарната 2020г.”.


  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ   С ПРЕДМЕТ: „Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Николаево за календарната 2020г.”                     Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Николай Дончев Кънев – Кмет на община Николаево.             Обектът на настоящата обществена поръчка е строителство и се възлага чрез събиране на оферти с обява, по реда глава на двадесет и шеста и във връзка с чл.20, ал.3,...

виж повече »

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА за доставка и монтаж на платформа за достъп до сградата на ОДЗ "Снежанка"


  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА  С ПРЕДМЕТ:   „Доставка и монтаж на платформа за лица в неравностойно положение  по проект: „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Снежанка““, осъществяван по ПРСР 2014-2020”             Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес: Област Стара Загора,  гр.Николаево, п.к.6190, ул.”Георги Бенковски” № 9, Булстат: 123116940, представлявана от инж. Петко Иванов Попов  – ВрИД Кмет на община Николаево.             Обектът на настоящата обществена поръчка е доставка и се възлага чрез събиране на оферти...

виж повече »

Обществена поръчка за строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сграда на ОДЗ Снежанка"


  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ:   „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Снежанка““, осъществяван по ПРСР 2014-2020”               Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес: Област Стара Загора,  гр.Николаево, п.к.6190, ул.”Георги Бенковски” № 9, Булстат: 123116940, представлявана от инж. Петко Иванов Попов  – ВрИД Кмет на община Николаево.                         Обектът на настоящата обществена...

виж повече »

Обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Николаево за календарната 2019г.”.


  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ   С ПРЕДМЕТ: „Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Николаево за календарната 2019г.”                     Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Косьо Христов Косев – Кмет на община Николаево.             Обектът на настоящата обществена поръчка е строителство и се възлага чрез събиране на оферти с обява, по реда глава на двадесет и шеста и във връзка с чл.20, ал.3,...

виж повече »

Обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Ремонт и рехабилитация на улици в община Николаево, област Стара Загора”


  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ   С ПРЕДМЕТ: „Ремонт и рехабилитация на улици в  община Николаево, област Стара Загора”                     Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Косьо Христов Косев – Кмет на община Николаево.             Обектът на настоящата обществена поръчка е строителство и се възлага чрез събиране на оферти с обява, по реда глава на двадесет и шеста и във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП        ...

виж повече »

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на технически проект за обект: „Изготвяне на технически проект за обект„ Строителство на улици от улична мрежа в гр. Нико


  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ   С ПРЕДМЕТ:  „Изготвяне на технически проект за обект: „Изготвяне на технически проект за обект„ Строителство на улици от улична мрежа в гр. Николаево, с. Елхово, с. Едрево, с. Нова махала, община Николаево,   във връзка с кандидатстване  по подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”                     Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Косьо Христов Косев – Кмет на община Николаево.  ...

виж повече »

Обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Консултантски услуги по проект: „ Строителство на улици от улична мрежа в гр. Николаево, с. Елхово, с. Едрево, с. Нова махала, община


  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ   С ПРЕДМЕТ: “Консултантски услуги по проект: „ Строителство на улици от улична мрежа в гр. Николаево, с. Елхово, с. Едрево, с. Нова махала, община Николаево”,   във връзка с кандидатстване  по подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”                     Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Косьо Христов Косев – Кмет на община Николаево.             Обектът на...

виж повече »

Обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изготвяне на технически проект за обект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево, във връзка с кандидатстване п


  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ   С ПРЕДМЕТ:  „Изготвяне на технически проект за обект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево,   във връзка с кандидатстване  по подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”                     Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Косьо Христов Косев – Кмет на община Николаево.             Обектът на настоящата обществена поръчка е услуга...

виж повече »

Обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: “Консултантски услуги по проект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево”, във връзка с кандидатстване по подмяр


  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ   С ПРЕДМЕТ: “Консултантски услуги по проект: „Изграждане на спортно игрище – мини футбол в гр. Николаево”,   във връзка с кандидатстване  по подмярка 7.2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”                     Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Косьо Христов Косев – Кмет на община Николаево.             Обектът на настоящата обществена поръчка е услуга и се възлага...

виж повече »

Обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Нова махала и гр. Николаево, община Николаево, област Стара Загора”


  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ   С ПРЕДМЕТ: „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Нова махала и гр. Николаево,  община Николаево, област Стара Загора”                     Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Косьо Христов Косев – Кмет на община Николаево.             Обектът на настоящата обществена поръчка е строителство и се възлага чрез събиране на оферти с обява, по реда глава на двадесет и шеста и във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП  ...

виж повече »

Обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци на територията на община Николаево за календарната 2018г.”.


виж повече »

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ: "ЗАКУПУВАНЕ, ДОСТАВКА И МОНТАЖНА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ В КУХНЕНСКИ БЛОК НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ, ГР. НИКОЛАЕВО"


  ОБЯВА за представяне на оферти  На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки, при условията на чл. 7 от Договор за съвместна дейност № РД04-113/04.07.2017 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ гр. София и Община Николаево, Анекс №1 от 27.09.2017г. към Договора  и Заповед № 207 / 09.10.2017г. за откриване на процедура за събиране на оферти чрез обява, Ви отправяме настоящата покана за подаване на оферти за сключване на договор за доставка с предмет: Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в кухненски блок на Домашен социален патронаж, гр. Николаево  по проект „Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж”. Основната цел на проекта е повишаване качеството...

виж повече »

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ "Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в кухненски блок на Домашен социален патронаж, гр. Николаево по проект „Обза


  ОБЯВА за представяне на оферти  На основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки, при условията на чл. 7 от Договор за съвместна дейност № РД04-113/04.07.2017 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ гр. София и Община Николаево и Заповед № 182 / 14.08.2017г. за откриване на процедура за събиране на оферти чрез обява, Ви отправяме настоящата покана за подаване на оферти за сключване на договор за доставка с предмет: Закупуване, доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане в кухненски блок на Домашен социален патронаж, гр. Николаево  по проект „Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж”.  Основната цел на проекта е повишаване качеството и ефективността на извършваната...

виж повече »

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ „Рехабилитация на улица, свързваща центъра с гробищен парк(о.т.17, о.т.16, о.т.34 до о.т.38) в с. Нова махала, община Николаево, област Ст


Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Косьо Христов Косев – Кмет на община Николаево. Обектът на настоящата обществена поръчка е строителство и се възлага чрез събиране на оферти с обява, по реда глава на двадесет и шеста и във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП. Предмет на настоящата обществена поръчка е  „Рехабилитация на улица, свързваща центъра с гробищен парк(о.т.17, о.т.16, о.т.34 до о.т.38) в с. Нова махала, община Николаево, област Стара Загора”. Мероприятията, които следва да се извършат за рехабилитация на улицата са изкърпване на старата асфалтова настилка с плътна асфалтова...

виж повече »

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ПРЕДМЕТ „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Николаево”


Възложител на обществената поръчка е Община Николаево, със седалище и административен адрес:Област Стара Загора,  гр.Николаево, П.К.6190, ул.”Георги Бенковски”9, Булстат:123116940, представлявана от Косьо Христов Косев – Кмет на община Николаево. Обектът на настоящата обществена поръчка е строителство и се възлага чрез събиране на оферти с обява, по реда глава на двадесет и шеста и във връзка с чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП. Предмет на настоящата обществена поръчка е „Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Николаево”. Необходимо е отстраняване на възникналите повреди и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества на улиците в съответствие с изискванията на действащата нормативна база в Република България.   Обществената...

виж повече »

Обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци, в община Николаево”.


виж повече »