ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: “Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на общ


  ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ПУБЛИЧНО    СЪСТЕЗАНИЕ    С    ПРЕДМЕТ: “Комплексна  доставка на хранителни продукти  за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево за срок от 36 месеца”                                Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, с предмет: “Комплексна  доставка на хранителни продукти ...

виж повече »

Обявление за обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Снежанка“


  ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ПУБЛИЧНО    СЪСТЕЗАНИЕ    С     ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА СГРАДАТА НА ОДЗ „СНЕЖАНКА“, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020 Г.“   На основание чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че провежда обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП, с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Снежанка“, осъществяван по ПРСР 2014-2020...

виж повече »

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ И ПРИЛЕЖАЩОТО ПРОСТРАНСТВО, ОСЪЩЕСТ


  ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ПУБЛИЧНО    СЪСТЕЗАНИЕ    С    ПРЕДМЕТ: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ И ПРИЛЕЖАЩОТО ПРОСТРАНСТВО, ОСЪЩЕСТВЯВАН ПО ПРСР 2014-2020 Г.“                               Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО ПО ПРОЕКТ:...

виж повече »

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ при изпълнение на СМР за рехабилитация на четвъртокласна общинска мрежа на територията на община Ни


  ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ПУБЛИЧНО    СЪСТЕЗАНИЕ    С    ПРЕДМЕТ: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ при изпълнение на СМР за рехабилитация на четвъртокласна общинска мрежа на територията на  община Николаево, обл. Стара Загора по ПРСР  2014-2020 г.                                Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 3 от ЗОП, с предмет: „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН...

виж повече »

обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: “Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево за с


  ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ПУБЛИЧНО    СЪСТЕЗАНИЕ    С    ПРЕДМЕТ: “Комплексна  доставка на хранителни продукти  за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево за срок от една година.”                                Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, с предмет: “Комплексна  доставка на хранителни...

виж повече »

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез покупка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на изпълнителя, за нуждите на детските и соци


Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка чрез покупка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на изпълнителя, за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево”.     Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, с предмет: “Доставка чрез покупка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на изпълнителя, за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево”. Поръчката...

виж повече »

Предоставяне на консултантски услуги по проект" Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Едрево, с. Елхово и с. Нова Махала, общ. Николаево" на общ. Николаево по мярка 07- " Основни услуги


виж повече »

Обществена поръчка с предмет"Консултантски услуги във връзка с под - мярка 7,2 към Програма за развитие на селските райони 2014-2020г."


виж повече »

Обществена поръчка с предмет" Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградите на ОДЗ " Снежанка" и ОУ " Св. Св. Кирил и Методий" и упражняване на автор


виж повече »