Общинска собственост


Списък с услуги Наименование на услугата Бланки и необходими документи Длъжностни лица, осъществяващи услугата Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти   Мл. експерт ОС и ИД Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти - общинска собственост Искане за издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти – общинска собственост. Мл....

виж повече »

Социални дейности


ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ гр. Николаево, община Николаево, обл.Стара Загора тел.:  0893249946 чл.16, 17 и 18 от Закона за социално подпомагане Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане Наредба № 4 от 16.03.1999 год. за условията и реда за извършване на социални услуги Характеристика Настоящата услуга указва условията и реда за ползване на социалните услуги предоставяни от “Домашен социален патронаж” /ДСП/. Домашен социален патронаж е заведение за социални услуги, предоставяни в общността. Предоставяните социални услуги са насочени към подкрепа на нуждаещите се лица за осъществяване на ежедневни дейности и социално включване. Социалната услуга на Домашен социален патронаж се предоставя от: - Общината; Домашен социален...

виж повече »

Екология


Списък услуги Наименование на услугата Бланки и необходими документи Длъжностни лица, осъществяващи услугата Регистрация на пчелините, включително пчелните семейства 1.Заявление за регистрация на пчелини  /  по образец / 2.Декларация за собственост на пчелни семейства от собственика /по образец /  Главен специалист „ ЗЕОЧ” Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета по ЗОСИ 1.Искане...

виж повече »

Местни данъци и такси


Таксите се заплащат в касата на „Местни приходи” в сградата на Центъра за административни услуги Николаево   1. ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА Правно основание: ЗМДТ, чл. 29, ал. 1, т.14 от НОАМТЦУ по чл. 9 от ЗМДТ 1.1. За деклариран имот Необходими документи: 1. Искане по образец 2. Документ за самоличност Такса и срок на изпълнение: Обикновена услуга – 7,00 лв. (до 14 дни) Експресна услуга – 14,00 лв. (до 24 часа)/ за три дни- 10.50 лв. Срок на валидност – 6 месеца /в рамките на календарната година/ Технология на извършване:  отдел „Местни приходи” Подписва: инспектор „Приходи” 1.2. За земеделски земи Необходими документи: 1. Искане по образец 2. Документ за самоличност 3....

виж повече »

ТСУ


Списък услуги   Наименование на услугата Бланки и необходими документи Длъжностни лица, осъществяващи услугата Издаване на удостоверения за статута на имоти частна собственост. Искане за издаване на удостоверение за статута на имоти частна собственост Гл. спец: “КР”   Издаване скица за линеен обект. Заявление за издаване на скица за линеен обект Гл....

виж повече »

Гражданско състояние


Списък услуги Наименование на услугата Бланки и необходими документи Длъжностни лица, осъществяващи услугата 1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал съобщение за раждане, съдебно решение и др. лични карти на родителите Гл.специалист ГРАО и ИО 2.  Издаване на удостоверение за раждане- дубликат заявление по образец лична карта Гл.специалист ГРАО и ИО 3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал     декларации...

виж повече »