Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП за обект”Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатст


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП за обект”Предоставяне на консултантски услуги при разработване и окомплектоване на проектно предложение за кандидатстване по под мярка 7.2 „Инвестиции в създаването,подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”,към Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 година и управление на одобреното проектно предложение”. публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код):обявление- 729156 и решение - 729194.

виж повече »

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП за обект” Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Николаево


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП за обект” Изработване на инвестиционни проекти за реконструкция на общински пътища на територията на община Николаево и упражняване на авторски надзор при изпълнението им” публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код):обявление- 729212 и решение - 729204.

виж повече »

Процедура по възлагане на обществена поръчка за обект " Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ 11,кв. 12, гр. Николаево


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП за обект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на жилищен блок в УПИ 11, кв.12, (ул. „Георги Бенковски” N 4 ), гр. Николаево, община Николаево в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради” публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9052501.

виж повече »