Обществена поръчка с предмет " Възлагане на услуга по " Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци" в община Николаево


Във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и чл. 101б, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIa от ЗОП с предмет „Възлагане на услуга по Сметосъбиране и транспортиране на битови отпадъци” в община Николаево”, публикувана на Портала за обществени поръчки под номер (уникален код) 9049179.

виж повече »

Обществена поръчка с предмет" Доставка на храни за детските и социални заведения намиращи се на територията на община Николаево"


Във връзка с чл. 14,ал.4 т.2 101 а,ал.2и чл.101б,ал.2 от ЗОП община Николаево, уведомява всички заинтересовани лица за обявена обществена поръчка по реда на глава VIIIа от ЗОП с предмет " Доставка на храни за детските и социалните заведения, намиращи се на територията на Община Николаево" публикувани на Портала за обществени поръчки под номер( уникален код)9049139

виж повече »

Обществена поръчка с предмет" Основен ремонт на общинска пътна мрежа на територията на Община Николаево"


виж повече »

Обществена поръчка с предмет " Реконструкция и обновяване на зона за обществен отдих в Централен градски парк"


виж повече »