ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО 2019


виж повече »

Списък на издадените общи административни актове


виж повече »

Регистър на издадените разрешения за строеж в община Николаево


виж повече »

Регистър на разрешенията за ПУП


виж повече »

Регистър на обектите, въведени в експлоатация в община Николаево


виж повече »

Регистър на заверените технически паспорти на сгради в община Николаево


виж повече »

Регистър на заявленията на достъп до обществена информация


виж повече »

Регистър на търговските обекти на територията на община Николаево


виж повече »

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО 2018


виж повече »

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО 2017


виж повече »

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО 2016


 

виж повече »

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО 2015


виж повече »

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО 2014


виж повече »

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО 2014


виж повече »

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВО 2013


виж повече »

РЕГИСТЪР НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


№ по ред Населено място Адрес на обекта Вид на обекта Брой места в ЗХР Брой места в средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи Категория на обекта Наименование на лицето стопанисващо обекта Булстат Община 1 НИКОЛАЕВО "ОРЛОВО ГНЕЗДО"5 ДИСКОТЕКА 97   2 ЕТ"ЧАЛЪМА-В.ВАСИЛЕВ 123092083 НИКОЛАЕВО 2 НИКОЛАЕВО "СТАРА ПЛАНИНА"3 А БИСТРО ЛОЗАНА 50   2 "ДиневиНи" ЕООД  203057601 НИКОЛАЕВО 3 НИКОЛАЕВО "СВ.КИРИЛ...

виж повече »

РЕГИСТЪР ЗА НЕНОРМИРАНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


№ по ред Вид на обекта Наименование на обекта Адрес на обекта Лице, извършващо дейност в обекта Удължено работно време/час Населено място Улица, номер 1 ЗХР КАФЕ-АПЕРИТИВ "ПАЛМА" гр. НИКОЛАЕВО ул."СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 22 ЕТ "НИКОЛАЙ КЪНЕВ" 23:00 2 ЗХР БИСТРО " ЛОЗАНА" гр. НИКОЛАЕВО ул. "СТАРА ПЛАНИНА " №3А "ДиневНи" ЕООД 02:00 3 ЗХР БИСТРО "ЛОВНА СРЕЩА" С. Елхово,общ. Николаево ул....

виж повече »

РЕГИСТЪР ЗА КАТЕГОРИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


№ по ред Населено място Адрес на обекта Вид на обекта Брой места в ЗХР Брой места в средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите хижи Категория на обекта Наименование на лицето стопанисващо обекта Булстат ЕГН на лицето, стопанисващо обекта Дата на категоризацията Дата на прекратяване на категоризацията Община 1 НИКОЛАЕВО "ОРЛОВО ГНЕЗДО"5 ДИСКОТЕКА 97   2 ЕТ"ЧАЛЪМА-В.ВАСИЛЕВ 123092083   11.11.2008   НИКОЛАЕВО 5 НИКОЛАЕВО "СТАРА...

виж повече »

РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ


№ 1   Многопрофилна болница за активно лечение „Професор доктор Стоян Киркович” АД гр. Стара Загора   Наименование на търговското дружеството     МБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД Данни за търговската регистрация на дружеството     ЕИК 123535874 Седалище и адрес на управление     гр. Стара Загора – 6000, ул. „Генерал Столетов” № 2 Размер на общинското участие в капитала на дружеството   0.26...

виж повече »

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


  №  1 2 3 4 5 6 7 8   Вид  и описание на имота АОС № и дата Вид на разпоредителната сделка Данъчна оценка Пазарна оценка Оценка определена от ОбС-Николаево Крайна цена на сделката          /с ДДС/ Насрещна страна по сделката 1 ПИ 51648.501.235 АОС № 68/28.02.2008г. Продажба без търг  2,472.50 лв - дан.оценка 2,967.00 лв Юлия *****   ул....

виж повече »

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


Номер по ред Номер и дата на съставяне на акта за държавна собственост Номер на преписката(досие) Характер на собствеността Местонахождение на имота Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Актове,по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде държавна собственост Номер и дата на акта/актовете за поправка Заповед за отписване на акта за държавна собственост Забележки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1  №...

виж повече »

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ


№ по ред № и дата на съставяне на акта за държавна собственост № на преписката(досие) Характер на собствеността Местонахождение на имота Вид и описание на имота Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта Предоставени права за управление Актове,по силата на които имотът/част от имота е престанал да бъде държавна собственост № и дата на акта/актовете за поправка Заповед за отписване на акта за държавна собственост Забележки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1  №...

виж повече »