СПРАВКА КЪМ 01.08.2018Г. ОТНОСНО ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


виж повече »

ПРОЕКТИ на Община Николаево в готовност за кандидатстване


ПРОЕКТИ на Община Николаево  в готовност за кандидатстване         Наименование на проекта   Цели   Статус на проекта 2.„Реконструкция на външен водопровод  Николаево - с.Едрево”  ІІ   етап                                         Полагане...

виж повече »

ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ - ОБЩИНА НИКОЛАЕВО /м.март 2015г /


Приложение 2     ИНВЕСТИЦИОННИ   НАМЕРЕНИЯ - ОБЩИНА НИКОЛАЕВО /м.март 2015г / № по ред Наименование на обекта възложител       Етап на развитие                               Местонахождение  1. Фотоволтаична   централа „Нова Солар”ООД Николай Димитров има УВЕ с.Нова махала                                        2. Уведомление...

виж повече »

ПРОЕКТИ на Община Николаево в процес на изпълнение


Година на изпълнение   Наименование на проекта Цели   Източник на финансиране   Стойност  2012- 2015 г. Проект”Социално включване” Предоставяне на услуги за децата до 3-годишна възраст и техните родители, които да развият умения за отглеждане на детето си, както и за децата от 3 до 7 години, които да се интегрират в детската градина и училище. Извършване на СМР в помещенията, където ще се предоставят услугите. Закупуване...

виж повече »

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ на Община Николаево / период 2007- 2014 година /


Година на изпълнение   Наименование на проекта Цели   Източник на финансиране   Стойност 2013-2014г                                   „Община Николаево с ефективна и ефикасна общинска администрация” BG051PO002/12/2.2-07 Целите...

виж повече »

Пътна инфраструктура


ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ   1.През м.юни 2008 година бе реализиран проект : „Текущ ремонт /преасфалтиране / на ул.”Иглика „ и ул.”Тунджа „ в гр.Николаево „ с идентификационен № 290701100543 по ПРОГРАМА „ САПАРД „ на стойност 115.442 лв. Цялостно бяха асфалтирани улиците „ Иглика” и „Тунджа”.   2.Асфалтирана бе ул.”Св.Св.Кирил и Методий .” Улицата с новият си облик и частичната подмяна на базалтовите плочки в района на основното училище откри новото лице на училището, на което със собствени средства бе направена частична изолация и саниране .   3.Благоустрояване на гробищния парк . Направи се разширение на терена с което се дава възможност за отреждане на нови...

виж повече »

Екология


ЕКОЛОГИЯ   5. Община Николаево участва като партньор в проект : „Техническа помощ за управление на отпадъците в региони Стара Загора, Луковит и Костенец”. Проектът представлява първа фаза на мярката по Финансовия Меморандум между Европейската комисия и Р.България за предоставяне на помощ от ИСПА за техническа помощ за изготвяне на проекти в сектор Околна среда в България ,мярка 2006 BGPPA001, подписан на 19 март 2007 г . Финансовият Меморандум определя като първа фаза на техническа помощ за регионите изготвяне на институционален анализ, който трябва да завърши със създаването на Регионална асоциация за управлението на отпадъците преди етапа на проектните проучвания. Меморандумът посочва решаващата роля за поемане на законови и финансови ангажименти от страна на общините по...

виж повече »

улично соларно осветление


Община Николаево кандидатства по Програмата за развитие на селските райони, мярка 322, с проект с наименование „Изграждане на улично осветление с използването на слънчева енергия в Община Николаево”. Целта на проекта е изграждането на качествена и съответстваща на всички стандарти система за улично осветление от съвременен тип във всички населени места в общината. Системата ще се захранва от постоянен възобновяем енергоизточник и въвеждането й ще сведе до минимум разходите за улично осветление в общинския бюджет. Реализирането на Проекта няма да генерира допълнителни ежемесечни разходи на Общината за осветление, освен обичайните за поддръжка на съоръженията. Комбинираното използване на конвенционални и соларни улични лампи за осветление на улиците и обществените пространства...

виж повече »

ВиК инфраструктура


ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦОННА ИНФРАСТРУКТУРА   1.В края на 2009 година, Община Николаево реализира успешно проекта си за техническа помощ сключен по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”с Министерството на околната среда и водите . Като резултат бяха изготвени работни инвестиционни проекти за градска пречиствателна станция за отпадъчни води и разделна канализационна мрежа за битови и дъждовни води на град Николаево. Проектът бе изпълнен по Приоритетна ос 1 на оперативната програма.            Усвоените средства по проекта са в размер на 341 500 лв., от които 80% са предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Европейския Кохезионен Фонд, а останалите 20% са държавно съфинансиране. С изготвената одобрена...

виж повече »