27.05.2020

Промени във въведените забрани във връзка с COVID-19 - в сила от 27.05.2020 г.


Днес, 27 май, във връзка със Заповед № РД-01-277 / 26.05.2020 г. на министър на здравеопазването, Кметът на Община Николаево издаде заповед, с която отпадат част от мерките, въведени в Община Николаево заради COVID-19. Съгласно заповедта, считано от 27 май, се разрешават културно-развлекателни мероприятия при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито и до 50% от общия им капацитет на открито, и при максимален капацитет на използване на залите според квадратурата на помещението при заетост на местата не повече от 20 човека за груповите занимания, и не повече от 1 човек на 4 кв. м. площ. От 01.06.2020 г. се разрешават посещенията в закрити площи на ресторанти,  заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе-сладкарници, детски и спортни съоръжения на закрито,...

виж повече »

27.05.2020

Пръскане на земеделски парцели - 30.05-03.06.2020


Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината са депозирани писма от ЧПК "Прогрес" гр. Гурково, с които кооперацията уведомява, че от 30-ти май до 3-ти юни 2020 г. за времето от 6,00 ч. до 10,00 часа и от 17,30 до 21,00 часа ще проведе третиране на 240 дка маслодаен слънчоглед, от които 100 дка в землището на с. Нова махала (БЗС № 51888-272-14-9), и 140 дка в землището на гр. Николаево (БЗС № 51648-6-2-2), с продукт за растителна защита "Торнадо" 5 ЕК в доза 200 мл / дка.  Целият текст на писмата може да видите по-долу.

виж повече »

22.05.2020

Забрана за търговия на открито по време на празничните дни 23-25 май 2020 г.


З А П О В Е Д № РД-01-150 гр. Николаево, 22.05.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с предстоящия празник на община Николаево, Решение № 325 / 14.05.2020 г. на Министерски съвет за обявяване на извънредна епидемична обстановка по реда на чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето и моя Заповед № РД-01-147 / 18.05.2020 г., Н А Р Е Ж Д А М:  за времето от 23-ти до 25-май 2020 г., включително, ЗАБРАНЯВАМ разполагането и поставянето на всякакъв вид преместваеми търговски обекти и съоръжения, в това число маси, колички, павилиони, стелажи и други подобни, за продажба на промишлени стоки, печатни издания и храни на територията на община Николаево. В случай на неспазване на настоящата заповед, на нарушителите да се налагат...

виж повече »

18.05.2020

Промени във въведените забрани във връзка с COVID-19


Във връзка с издадена Заповед № РД-01-268 / 15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кметът на Община Николаево издаде заповед № РД-01-147 / 18.05.2020 г., съгласно която от 18 май  дейността си могат да възстановят фитнес залите в община Николаево при заетост на местата не повече от 10 човека за груповите занимания и не повече от 1 човек на 4 кв. м. площ. Със заповедта се дава възможност институциите от системата на предучилищното и училищното образование да организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска само по отношение на присъствието на деца и ученици в училищата...

виж повече »

18.05.2020

Пръскане на земеделски парцели - 21-22 май 2020 - "ТИ ВИ Мел" ООД


Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, включително собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в деловодството на Общината е депозирано  писмо от "Ти Ви Мел" ООД, с което дружеството уведомява, че на 21-ви и 22-ри май 2020 г., сутрин до 10,00 часа и вечер след 21,00 часа ще се проведе третиране на 550 дка череши в местността Кърталъка в землището на гр. Николаево с продукт за растителна зищита ДЕЦИС 2,5 ЕК в доза 30 мл / дка.  Целият тект на писмото може да видите по-долу.

виж повече »

15.05.2020

Пръскане на земеделски парцели - 19-22 май 2020


Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината са депозирани писма от ЧПК "Прогрес" гр. Гурково, с които кооперацията уведомява, че от 19-ти до 22-ри май 2020 г. от 6,00 ч. до 10,00 часа ще се проведе третиране на маслодаен слънчоглед - с обща площ 690 дка в местност "Беклика" в землището на с. Нова махала, и землището на гр. Николаево - БЗС 51648-6-2-2, с продукт за растителна защита - "Торнадо" 5 ЕК в доза 200 мл / дка.  Целият текст на писмата може да видите по-долу.

виж повече »

15.05.2020

Пръскане на земеделски парцели - 16-18 май 2020


Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината е депозирано писмо от земеделски стопанин Любомира Славова от с. Едрево, с което уведомява, че от 16-ти до 18-ти май 2020 г. от 9,00 ч. до 20,00 часа (в зависимост от климатичните условия) ще се проведе третиране на есенници (пшеница) - с обща площ 550 дка в местностите "Под могилата" и "Арка" в землището на с. Едрево, с продукт за растителна защита - "Рекс ултра" в доза 60 мл. / дка. и подхранване с органичен течен тор Аминозол в доза 300 мл / дка  Целият текст на писмото може да видите по-долу.

виж повече »

15.05.2020

Обявена извънредна епидемична обстановка - за периода 14.05-14.06.2020 г.


ВАЖНО! С решение № 325 / 14.05.2020 г. на Министерски съвет за периода 14.05-14.06.2020 г. в станата е обявена извънредна епидемична обстановка, заради заболяването COVID-19. В тази връзка със съответни свои заповеди от 14.05.2020 г. Министърът на здравеопазването въвежда задължителни противоепидемични мерки на територията на цялата страна. На основание заповедите на Министъра на здравеопазването, кметът на Община Николево със свои  заповеди РД-01-139 и РД-01-140 от 14.05.2020 г. въведе задържителните противоепидемични мерки на територията на община Николаево. Всички граждани, живеещи и работещи в общината, следва да се съобразяват и спазват същите.Заповедите са публикувани в банер "COVID-19", както и тук, по-долу.    

виж повече »

15.05.2020

Пръскане на земеделски парцели - 15-18 май 2020


Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината е депозирано писмо от ЗПК "Зорница" с. Нова махала, с което кооперацията уведомява, че от 15-ти до 18-ти май 2020 г. от 6,00 ч. до 22,00 часа (в зависимост от климатичните условия) ще се проведе третиране на есенници - с обща площ 800 дка в местностите "Турски гробища", "Тек кавак" и "Белик" в землището на с. Нова махала, с продукти за растителна защита - "Маза" и "Рекс ултра" в доза 0,1 л. / дка.  Целият текст на писмото може да видите по-долу.

виж повече »

13.05.2020

Пръскане на земеделски парцели - 14-15 май 2020


Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, включително собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в деловодството на Общината е депозирано  писмо от ЗП Иван Стойков от гр. Николаево, с което земеделският стопанин уведомява, че на 14-ти и 15-ти май 2020 г., сутрин до 9,00 часа и вечер след 17,00 часа ще се проведе третиране на насаждения от рози в местността Кърталъка в землището на гр. Николаево с площ 46 дка, с продукт за растителна зищита "Топаз" в доза 60 мл / дка. е  Целият текст на уведомителното писмо може да видите по-долу.

виж повече »

08.05.2020

Пръскане на земеделски парцели от 11-ти до 13-ти май 2020 г.


Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината е депозирано писмо от ЗПК "Зорница" с. Нова махала, с което кооперацията уведомява, че от 11-ти до 13-ти май 2020 г. от 6,00 ч. до 22,00 часа (в зависимост от климатичните условия) ще се проведе третиране на есенници - 300 дка в м. "Арата" в землището на гр. Николаево (между гр. Николаево и с. Нова махала), с продукт за растителна защита - "Аксиал" в доза 0,1 л. / дка.  Целият тект на писмото може да видите по-долу.

виж повече »

05.05.2020

Промяна в част от забраните във връзка с COVID-19 на територията на Община Николаево


Във връзка със заповеди на Министъра на здравеопазването с номера РД-01-247 / 01.05.2020 г., РД-01-249 / 03.05.2020 г. и РД-01-250 / 05.05.2020 г., и съгласно Заповеди на Кмета на община Николаево № РД-01-78(20)1 / 05.05.2020 г. и № РД-01-111(20)2 / 05.05.2020 г. , считано от 06.05.2020 г. на територията на Община Николаево се разрешават: 1. посещения на търговски площи на открито (градини, тераси, и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки: - разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство, - обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице или предпазен шлем, - да се...

виж повече »

05.05.2020

Уведомление за инвестиционно предложение до Басейнова Дирекция - Пловдив и до РИОСВ - Стара Загора относно авариен ремонт на път чрез възстановяване на съществуващ водосток


ДО ДИРЕКТОРА НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ГР.ПЛОВДИВ КОПИЕ: ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА   У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от   Николай Кънев – Кмет на община Николаево, обл.Стара Загора, със седалище и адрес на управление: гр.Николаево, ул.“Георги Бенковски“ №9, ЕИК-123116940. (име, адрес и телефон за контакт)  Пълен пощенски адрес: гр.Николаево п.к-6190, обл.Стара Загора , ул.“Г.Бенковски“ № 9; Телефон, факс и ел. поща (е-mail): obnikolaevo@nikolaevo.net Лице за контакти: Николай Кънев;   тел. : 04330 20 40   УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР, Уведомяваме Ви, че община Николаево, обл.Стара Загора има следното инвестиционно предложение:  Авариен ремонт...

виж повече »

28.04.2020

Конкурс за Директор на ДГ "Снежанка" гр. Николаево и филиалите към нея


ОБЯВА На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед № РД-01-130 от 27.04.2020 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево ОБЯВЯВА КОНКУРС: за длъжността Директор на Детска градина  „Снежанка” в гр.Николаево с филиали „Зорница“ – с. Нова махала, „Кокиче“ – с. Едрево и „Еделвайс“ – с. Елхово.   І. Кратко описание на длъжността:   Планира, организира, ръководи, контролира и отговаря за осъществяването на държавните образователни изисквания за предучилищното възпитание, подготовка и за цялостната административно-управленска и финансова дейност на...

виж повече »

28.04.2020

Проведена дезинфекция на улици, паркове и други открити площи срещу COVID-19 - 27.04.2020 г.


На 27.04.2020 г. на територията на община Николаево бе извършена дезинфекция на улици, паркове и други открити пространства срещу COVID-19.

виж повече »

27.04.2020

Задължително носене на маски на обществени места до 13.05.2020 г.


  ВАЖНО Срокът на задължителното носене на маски за лице на открити и закрити обществени места се удължава до 13.05.2020 г. 

виж повече »

27.04.2020

Дезинфекция на улиците в населените места на Община Николаево


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Община Николаево уведомява, че във връзка с мерките за недопускане на зараза от „COVID-19” и с цел опазване на живота и здравето на гражданите в условията на извънредно положение в България, на 27.04.2020 г. от 11:00 до 17:00 часа, ще се извърши дезинфекциозна обработка на всички улици, терените около търговските обекти и около обществените сгради на територията на община Николаево. Умоляват се гражданите, по време на дезинфекцията, да избягват излизане и стоене на открито.  

виж повече »

27.04.2020

Пръскане на земеделски парцели - 28-29 април 2020


Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, включително собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в деловодството на Общината е депозирано  писмо от "Ти Ви Мел" ООД с което здружеството уведомява, че на 28-ми и 29-ти април 2020 г., сутрин до 10,00 часа и вечер след 21,00 часа ще се проведе третиране на 550 дка череши в местността Кърталъка в землището на гр. Николаево с продукт за растителна зищита КАЛИПСО в доза 20 мл / 100 л (0,02%).  Целият тект на писмото може да видите по-долу.

виж повече »

24.04.2020

Пръскане на земеделски парцели - 27-28 април 2020


Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, включително собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в деловодството на Общината е депозирано  писмо от ЗП Иван Стойков от гр. Николаево, с което земеделският стопанин уведомява, че на 27-ми и 28-ми април 2020 г., сутрин до 9,00 часа и вечер след 17,00 часа ще се проведе третиране на насаждения от рози в местността Кърталъка в землището на гр. Николаево с площ 46 дка, с продукт за растителна зищита "Топаз" в доза 60 мл / дка.  Целият тект на писмото може да видите по-долу.

виж повече »

23.04.2020

Отмяна на забраната за ползване на вендинг автомати


Съгласно Решение на Общинския кризисен щаб и Заповед № РД-01-94(20)1 от  23.04.2020 г. на Кмета на Община Николаево, считано от 24.04.2020 г. забраната за ползването на вендинг машини за кафе и топли напитки и вендинг машини за студени напитки и храни (вендинг автомати), монтирани на открити и закрити площи на територията на община Николаево СЕ ОТМЕНЯ.  Машините могат да функционират при спазване на всички мерки за хигиена и биосигурност. От Общинска администрация Николаево

виж повече »

23.04.2020

Розобер, кампания 2020


СЪОБЩЕНИЕ Община Николаево уведомява, че за кампанията по розобер 2020 г. ще организира транспорт за 30 работници-берачи с маршрут от общината до розовия масив на полето и обратно. Заинтересовани лица (работници-берачи) да се запишат на портала на Общинска администрация Николаево при дежурния към общински съвет по сигурност, като посочат три имена, адрес и телефон за връзка.  

виж повече »

16.04.2020

Пръскане на земеделски парцели


Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, включително собствениците на пчелини и пчелни семейства, че в деловодството на Общината е депозирано писмо от ЗПК "Зорница" с. Нова махала, с което кооперацията уведомява, че от 21-ви до 24-ти април 2020 г. от 6,00 ч. до 19,00 часа (в зависимост от климатичните условия) ще се проведе третиране на есенници - 1050 дка в местности в землищата на гр. Николаево, с. Нова махала, с. Елхово и с. Ветрен, с продукти за растителна защита –  „Рекс ултра“ и „Бугуис“ в доза 0,1 л. / дка.  Целият тект на писмото може да видите по-долу.

виж повече »

16.04.2020

Поздравителен адрес за Великден от Кмета на община Николаево


  ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС Скъпи жители на Община Николаево, В навечерието сме на най-светлия християнски празник – Възкресение Христово! Той носи в себе си най-ярките послания за нов живот и вяра, любов и съпричастност.   Чудото на Великден ни озарява със смирение, човеколюбие и прошка, разказва ни за голямата християнска любов и великото мъченичество в името на живота. Нека го приемем в сърцата си и дадем простор на обичта, добротата и хармонията, които ни свързват като хора.   Да бъдем по-добри, по-мъдри, по-честни и по-милосърдни! Нека нашето човеколюбие възкръсва всеки ден с достойни и добри дела. Нека с обич, вяра и упоритост да работим за един по-добър свят и по-добър живот за нас и нашите деца.   Желая на всички ви здраве,...

виж повече »

16.04.2020

Заповед № РД-01-218 / 15.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването


В резултат на създадената добра организация и стриктно прилагане на въведените противоепидемични мерки на кооперативните пазари и цветните борси в периода 13-15 април 2020 г., показателни за което са извършените проверки, Министъра на здравеопазването издаде нова заповед № РД-01-218 / 15.04.2020 г., с която разрешава функционирането им и на 16-ти април. Кооперативните пазари и цветните борси ще бъдат затворени в периода 17-19 април , включително. В този период търговските обекти за хратилени стоки в обособени помещения и аптеките на територията на тези пазари могат да работят при строго спазване на противоепидемичните мерки.  Пълният текст на заповедта и другите заповеди на МЗ са публикувани в банер "COVID-19" (на началната страница на сайта), в раздел "Заповеди...

виж повече »

15.04.2020

Отмяна на вечерния час в община Николаево


  С Решение на общинския кризисен щаб за борба с COVID-19, взето на 15.04.2020 г. и със Заповед № РД-01-93(20)1 / 15.04.2020 г. на Кмета на община Николаево въведеният вечерен час на територията на община Николаево се отменя, считано от 17.04.2020 г.    Търговските обекти, които, съгласно Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, могат да работят по време на обявеното извънредно положение (аптеки, дрогерии, хранителни магазини, магазини за промишлени стоки и др.) могат да се върнат към  утвърденото си работно време считано от същата дата. Общинска администрация

виж повече »

15.04.2020

Озеленяване в община Николаево


На 09-ти и 10-ти април 2020 г. в община Николаево бяха засадени общо 600 броя дръвчета от вида "обикновен смърч", дарени на общината от разсадника в гр. Годеч. Дръвчетата бяха разпределени както следва: - 300 броя в с. Елхово - засадени на източния вход селото, на северния вход на селото и по поречието на реката в частта, преминаваща през селото; - 100 броя в с. Едрево - засадени пред Читалището и по улицата до Кметството в посока Николаево; - 100 броя в с. Нова махала - засадени пред Кметството, в центъра на селото (около кръговото кръстовще) и в Гробищния парк; - 100 броя в гр. Николаево - засадени в района на Старата баня, в градинката пред блок 2 на ул. "Оборище", в парковото пространство около Авгогарата, до Спортната зала, до жп гарата по пътя за...

виж повече »

14.04.2020

В община Николаево стартира нов проект "Целево подпомагане с топъл обяд в община Николаево"


  СЪОБЩЕНИЕ На 21.04.2020 г. в община Николаево стартира Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Николаево“, финансиран по програма „Целево подпомагане с топъл обяд до дома в условията на извънредна ситуация – 2020“ на Агенция за социално подпомагане. Програмата включва приготвяне и доставка на топъл обяд до дома в рамките на 33 работни дни в подкрепа на уязвими граждани, които не са в състояние сами да си осигурят прехраната в условията на обявената на 13.03.2020 г. извънредна ситуация, породена от разпространението на заболяването COVID-19. Като съпътстваща подкрепа за потребителите ще се извършва и услуга по закупуване на хранителни продукти и други продукти от първа необходимост с техни средства. Проектът обхваща 80 потребители...

виж повече »

14.04.2020

Уведомление за инвестиционно предложение до РИОСВ - Стара Загора за ОВОС във връзка с разширяване на Гробищния парк в гр. Николаево


СЪОБЩЕНИЕ На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Николаево публикува настоящото Уведомление за инвестиционно предложение, касаещо разширяване на съществуващия Гробищен парк в гр. Николаево.   ДО ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – СТАРА ЗАГОРА У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от   Николай Дончев Кънев   - Кмет на община Николаево, обл.Стара Загора, със седалище и адрес на управление: гр.Николаево, ул.“Георги Бенковски“ №9 , ЕИК-123116940, тел. : 04330 20 40    (име, адрес и телефон за контакт)   (седалище)   Пълен пощенски адрес: гр.Николаево п.к-6190, обл.Стара Загора , ул.“Г.Бенковски“...

виж повече »

13.04.2020

Нови заповеди на Кмета на община Николаево във връзка с борбата с COVID-19


Със заповеди на кмета на Община Николаево от 13.04.2020 г. срокът на въведените противоепидемични мерки на територията на общината се удължава до 13.05.2020 г. и се въвежда задължително ползване на защитни маски за лице от всички граждани, които се намират на закрити или открити обществени места.

виж повече »

13.04.2020

Нови заповеди на министъра на здравеопазването във връзка с борбата с COVID-19


Със заповеди на министъра на здравеопазването от 10-ти и 11-ти април се въвеждат допълнително следните мерки за борба с COVID-19: 1/ Удължава се срока на противоепидемичнитемерки до 13.05.2020 г. - заповед рд-01-195 / 10.04.2020 Г.; 2/ Въвежда се задължителното ползване на защитни маски за лице на всички обществени места в срок до 26.04.2020 г. включително - заповед № РД-01-197 / 11.04.2020; 3/ Въвеждат се допълнителни изисквания при превозването на сезонни земеделски работници, техните работодатели и лицата, обработващи собствени земеделски земи, при преминаването им през контроно-пропускателни пунктове - заповед № РД-01-196 / 10.04.2020  г. 4/ Въвеждат се допълнителни ограничения за фермерските и кооперативните пазари - заповед № РД-01-199 / 11.04.2020 г.

виж повече »

09.04.2020

Подаване на документи до НАП, свързани с актуализиране на здравноосигурителен статус


Общинска администрация Николаево уведомява, че, във връзка с въведеното извънредно положение за борба с COVID-19, е създадена възможност задължените лица да подават документи, свързани с актуализиране на здравноосигурителният им статус до НАП чрез Общинска администрация и чрез кметствата в общината. Лицата, с прекъснати здравноосигурителни вноски, могат да подадат Декларация образец № 7 "Данни за възникване на задължение за внасяне на здравоосигурителни вноски" и други документи, необходими за  актуализиране на здравноосигурителен статус, до НАП с посредничеството на Общинска администрация - гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9 и кметствата в общината, като общинските служители имат ангажимента 1/ да установят самоличността на лицето (чрез проверка на лична...

виж повече »

09.04.2020

Безплатно брашно за хората с увреждания и възрастните хора


Във връзка с обявеното извънредно положение в страната заради COVID-19, на 7-ми и 8-ми април 2020 г. Община Николаево раздаде на хората с увреждания и на възрастните хора от населени места в общината по два килограма брашно. Раздадени бяха общо 4,5 тона. Брашното е закупено със средства от представителните разходи на Кмета на община Николаево и на Кметовете на кметствата в общината, и е предназначено за подпомагане на най-уязвимите групи граждани в момента - хората с увреждания и възрастните хора. Искрено се надяваме да сме били полезни. Николай Кънев - Кмет на Община Николаево

виж повече »

08.04.2020

Пръскане на тревни площи срещу кърлежи


  СЪОБЩЕНИЕ Общинска администрация Николаево уведомява жителите и гостите на общината, че на 24.04.2020 год. от 08.00 до 15.00 часа ще бъде извършена дезакаризация (обработка на тревните площи срещу кърлежи) от специализирана фирма Д.Д.Д.-1 ООД гр. София. На третираните терени ще бъдат поставени предупредителни табели. При липса на подходящи  климатични условия, планираната дата на обработка – 24.04.2020 г. може да търпи промяна.             От Общинска администрация            

виж повече »

08.04.2020

Заповед № РД-01-183 / 06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването


Със своя заповед № РД-01-183 / 06.04.2020 г. Министърът на здравеопазването въвежда нови противоепидемични мерки за борба с COVID-19, включващи: 1/ въвеждане на временна забрана за влизане на територията на страната, 2/ нови правила за поставяне под карантина, 3/ специални правила за лицата, осъществяващи предоставянето на стоки и услуги. Със същата заповед се отменят - Заповед № РД-01-138 / 19.03.2020 г., изм. и дъп. със Заповед № РД-01-145 / 22.03.2020 г. - Заповед № РД-01-127 / 16.03.2020 г., изм. и дъп. със Заповед № РД-01-133 / 22.03.2020 г., Заповед № РД-01-137 / 18.03.2020 г., Заповед № РД-01-149 / 25.03.2020 и Заповед № РД-01-152 / 25.03.2020 г. -Заповед № РД-01-130 / 17.03.2020 г., изм. и дъп. със Заповед № РД-01-140 / 19.03.2020 и Заповед № РД-01-158...

виж повече »

07.04.2020

Заповед № РД-01-179 / 06.04.2020 г. на Министъра за здравеопазването


Със своя заповед № РД-01-179 / 06.04.2020 г. Министърът на здравеопазването дава възможност на земеделските стопани да произвеждат и реализират на пазара продукцията си при стриктнто спазване на мерките за защита от COVID-19 - дистанция, ползване на предпазни средства и дезинфекция. Повече подробности  - по-долу.

виж повече »

03.04.2020

Заповед № РД-01-158 / 26.03.2020 г. на Министъра за здравеопазването във връзка с COVID-19


Издадена е нова заповед на министъра на здравеопазването във връзка с COVID-19.

виж повече »

02.04.2020

Информация за работодателите от Агенция по заетостта за изплащане на компенсации във връзка с обявеното извънредно положение заради пандемията от COVID-19


Уведомление от Агенция по заетостта                                                                                                       ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта открива процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1 от Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното...

виж повече »

02.04.2020

Протоколи за действия срещу COVID-19


виж повече »

02.04.2020

Инструкции за употреба и санитарна обработка на еднократни маски за индивидуална защита срещу COVID-19


виж повече »

01.04.2020

Носенето на защитни маски за лице е препоръчително


С писмо изх. № 04-04-47 / 31.03.2020 г. Министърът на здравеопазването ПРЕПОРЪЧВА на  всички лица, когато се намират в закрити и открити обществени места, включително и в транспортни средства за обществен транспорт, да си поставят защитна маска за лице!  За повече подробности вижте цялото писмо по-долу.  

виж повече »

30.03.2020

Безплатни маски за хората в община Николаево


Община Николаево уведомява своите граждани, че във връзка с ограничаване разпространението на болестта COVID-19, са поръчани, ушити, и от 13.03.2020 г. до момента раздадени 1000 броя маски за многократна употреба, които, по нареждане на Кмета на община Николаево – г-н Николай Кънев, се раздават както следва: на болни, самотноживеещи, възрастни хора във всички населени места на територията на общината; на потребителите на услугите на Домашен социален патронаж; на част от хората с увреждания на територията на общината (на останалата част предстои да бъдат раздадени); на личните асистенти – назначени по Закона за личната помощ; на лицата, работещи по програмата за полагане на обществено полезен труд, на които регулярно се дават и предпазни ръкавици...

виж повече »

30.03.2020

Почистени сметища


Кметът на Община Николаево уведомява населението на общината, че всички нерегламентирани сметища на територията на населените места са почистени. Навсякъде са поставени табели, забраняващи изхвърлянето на отпадъци там. Всеки нарушител на забраната ще бъде санкциониран съгласно разпоредбите на Наредба № 2 за управление на отпадъците на територията на община Николаево, като глобата е от 100 до 1000 лв.

виж повече »

30.03.2020

Заявяване на административни услуги чрез Системата за сигурно електронно връчване


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ Държавна агенция „Електронно управление“ (ДА „ЕУ“) поддържа и администрира Системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/) и активно информира всички потребители чрез портала www.egov.bg . За реализиране на електронната комуникация при една от възможностите е необходимо осигуряване на квалифициран електронен подпис, като от 18.03.2020 г. има постигната договореност за издаване на едномесечни безплатни електронни подписи от доставчиците на удостоверителни услуги, които ще предоставят онлайн възможност за заявяване на подписа. Повече информация на следния ел. адрес: https://egov.bg/wps/portal/egov/topical/be7210e2-457c-4b74-b8cc-f919ecffc9fe Община Николаево уведомява гражданите и фирмите, че могат да се възползват от...

виж повече »

30.03.2020

ЕВН България ЕАД удължава срока за плащане на фактури за електроенергия при битови клиенти с 10 дни


С писмо до Община Николаево от 23.03.2020 г. ЕВН България ЕАД уведомява, че срокът за плащане на фактури за електроенергия при битови клиенти се удължава с 10 дни. Цялото писмо може да видите в прикачения файл.

виж повече »

27.03.2020

Удължава се срокът на извънредните мерки за борба с COVID-19 в Община Николаево


Със Заповед № РД-01-97 / 26.03.2020 г. Кметът на Община Николаево - г-н Николай Кънев удължи срока на наложените в общината извънредни мерки за борба с COVID-19 до 12.04.2020  включително.   З А П О В Е Д № РД-01-97 гр. Николаево, 26.03.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от ЗЗ, Заповед № РД-01-154 / 26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 / 26.02.2020 г. на министър-председателя на Р. България и с оглед необходимостта от предприемане на допълнителни по-строги мерки за осъществяване на превенция за разпространението...

виж повече »

23.03.2020

Забрани във връзка с борбата с COVID-19 за територията на община Николаево, валидни от 23.03.2020 г.


Днес, 23.03.2020 г.,  от 13,30 часа се проведе първото заседание на Общинския кризисен щаб, създаден със Заповед № РД-01-86 / 19.03.2020 г. на Кмета на община Николаево за превенция и борба с COVID-19. На заседанието бяха взети Решения, на база на които кметът на общината въвежда нови забрани на теротията на цялата община, валидни от 23.03.2020 г. - въвежда се вечерен час, затварят се вендинг-автоматите, забраняват се посещенията на открити и закрити обществени места, както и консумацията на храни и напитки в хранителните магазини, около тях и на бензиностанциите. Заповедите са публикувани, тук по-долу.   З А П О В Е Д № РД-01-91 гр. Николаево, 23.03.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра...

виж повече »

23.03.2020

Заповед № РД-01-143 / 2020 г. и Заповед № РД-01-144 / 2020 г. на Министъра на здравеопазването


виж повече »

20.03.2020

Заповед РД-01-89 / 20.03.2020 г. на Кмета на Община Николаево - нови мерки за ограничаване на COVID-19 в търговските обекти


  З А П О В Е Д № РД-01-89 гр. Николаево, 20.03.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, допълнена със Заповед № РД-01-131 / 17.03.2020 г. и Заповед № РД-01-139 и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 / 26.02.2020 г. на министър-председателя на Р. България, Н А Р Е Ж Д А М: I. До 29.03.2020 г., включително, въвеждам допълнително следните мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на Община Николаево, валидни за всички търговски обекти на територията на община Николаево, които, съгласно Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г....

виж повече »

20.03.2020

Събощение от РЗИ - Стара Загора


  СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с усложнената епидемична обстановка, причинена от коронавирус 2019-nCoV, РЗИ-Стара Загора открива дежурен телефон 0885 69 53 12,  на който, при нужда от здравна консултация по отношение на заболяването COVID-19, може да се обаждате 24 часа в денонощието.  

виж повече »

19.03.2020

Съобщение от Агенция по заетостта за подаване на заявления по електронен път


С Ъ О Б Щ Е Н И Е Агенцията по заетостта напомня: „Останете си вкъщи“. Агенцията по заетостта препоръчва на всички, които желаят да ползват услугите и, да се съобразят с мерките на правителството по отношение на COVID-19 и с призива към обществеността за ограничаване на контакти и срещи. Агенцията по заетостта предоставя възможност за подаване на заявления за регистрация по електронен път към съответното Бюро по труда чрез Системата за сигурно електронно връчване(ССЕВ). Формулярът за заявление-декларация за регистрация може да бъде изтеглен от сайта на Агенцията по заетостта /https://www.az.government.bg/pages/informaciya-za-registraciya-na-tarseshto-rabota-lice/. Помощна информация за начина на ползване на ССЕВ може да се намери на адрес https://edelivery.egov.bg/Help. Лицата...

виж повече »

19.03.2020

Доставка по домовете на лекарства, храни и продукти от първа необходимост за нуждаещи се болни, трудноподвижни и самотно живеещи възрастни хора от града и селата.


  СЪОБЩЕНИЕ Община Николаево организира доставка по домовете на лекарства, храни и продукти от първа необходимост за нуждаещите се болни, трудноподвижни самотно живеещи възрастни хора от града и селата. На телефон 087 8 863 481 всеки ден от 9,00 до 14,00 часа се приемат заявки за покупка на пакетирани храни и медикаменти, които ще се доставят по домовете на нуждаещите се от екипа на Домашен социален патронаж – Николаево. Продуктите се закупуват със средства на възрастните и трудноподвижните хора и по тяхна заявка. Плащането се извършва в момента на доставката срещу касова бележка за закупените продукти, като парите се дават на екипа на Домашен социален патронаж. Приетите заявки се изпълняват на следващия ден. Заявки ще се приемат само от нуждаещи се хора,...

виж повече »

19.03.2020

Съобщение на ТП на НОИ - Стара Загора относно обслужване на безработни лица в изнесени работни места


Съобщение Националния осигурителен институт, ТП - Стара Загора, уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с обявеното извънредно положение в страната и усложнената епидемична обстановка, служителите на ТП на НОИ - Стара Загора няма да обслужват изнесените работни места на сектор "Краткосрочни плащания" по предварително обявения график. Обслужването ще бъде възобновено след отпадане на ограниченията.  

виж повече »

18.03.2020

Заповед № РД-01-85 / 18.03.2020 г. на Кмета на Община Николаево


Заповедта е отменена със Заповед № РД-01-89 / 20.03.2020 г. на Кмета на община Николаево, на основание Заповед № РД-01-139 / 19.03.2020 г. на МЗ   На основание Заповед № РД-01-131 / 17.03.2020 г. на МЗ и с цел ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на община Николаево, със Заповед № РД-01-85 / 18.03.2020 г. на Кмета на Община Николаево се забранява посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места.   З А П О В Е Д № РД-01-85 гр. Николаево, 18.03.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-131 / 17.03.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и моя Заповед РД-01-78 / 13.03.2020 г., изменена със Заповед №...

виж повече »

18.03.2020

Заповед № РД-01-130 / 17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването - относно COVID-19


виж повече »

16.03.2020

Ограничителни мерки за борба с COVID-19 в търговските обекти на територията на община Николаево


Отменена със Заповед № РД-01-89 / 20.03.2020 г. на Кмета на община Николаево, във връзка със Заповед № РД-01-139 / 19.03.2020 г. на МЗ   З А П О В Е Д № РД-01-82 гр. Николаево, 16.03.2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 / 26.02.2020 г. на министър-председателя на Р. България, моя Заповед РД-01-78 / 13.03.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-81 / 16.03.2020 г. Н А Р Е Ж Д А М:  I. До 29.03.2020 г., включително, въвеждам допълнително следните мерки за ограничаване разпространението на...

виж повече »

13.03.2020

Ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево - Заповеди на Кмета на община Николаево


З А П О В Е Д № РД-01-78 гр. Николаево, 13.03.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 / 26.02.2020 г. на министър-председателя на Р. България Н А Р Е Ж Д А М:  I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Николаево, считано от 17,00 часа на 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г. включително: 1. ЗАБРАНЯВАТ СЕ посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и...

виж повече »

13.03.2020

Заповед № РД-01-124 / 13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването


ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб здравният министър направи промени в текстовете на своята заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.:  1. Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират...

виж повече »

13.03.2020

Заповед № РД-01-122 / 11.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването


виж повече »

13.03.2020

Проект за изменение на Наредба № 6 / 20.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Николаево - за обществено обсъждане


На основание чл. 26, ал. 2, във възка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 16.03.2020 г. до 16.04.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект и мотивите към него, касаещи отмяна на чл. 17, ал. 1 и чл. 41, ал. 8 и ал. 9 от Наредба № 6 / 20.02.2008г. за определяне размера на местните данъци на територията но Община Николаево.  Предложения могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет – Николаево, на адрес: гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски” № 9, ет. 2, ст. 2 или на еmail: obsavet@nikolaevo.net    Подробности може да намерите в раздел "Общински съвет" (сивата зона вляво на екрана), подраздел "Проекти на нормативни актове",...

виж повече »

09.03.2020

Заповеди на Кмета на Община Николаево за ограничаване разпространението на коронавирус на територията на община Николаево


З А П О В Е Д № РД-01-73 гр. Николаево, 09.03.2020 г. На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето, във връзка чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Заповед № РД-01-117 / 08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 / 26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и проведено заседание на Министерски съвет на Република България на 08.03.2020 г. Н А Р Е Ж Д А М:  I. На територията на Община Николаево: 1.  Да бъдат преустановени посещенията на културни мероприятия; 2.  Спортните мероприятия да се провеждат без публика; 3. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца; 4. Препоръчително е ограничаване...

виж повече »

04.03.2020

Покана за хоротека - 07.03.2020 г.


Скъпи дами от община Николаево, По повод 8-ми март – денят на жената и майката, Кметът на Община Николаево – г-н Николай Кънев, ви кани най-учтиво на хоротека за дами от 18 до 88 години. Събитието ще се проведе на 7 март 2020 година от 18,00 часа в Младежки дом в гр. Николаево. Очакват ви много хорá и забавления. Скъпи майки и баби, лели и вуйни, малки и големи каки, заповядайте да отпразнуваме заедно най-хубавия женски празник!  

виж повече »

04.03.2020

Съобщение за издадена Заповед за одобряване на ПУП - ПР на част от кв. 31 по плана на гр. Николаево


СЪОБЩЕНИЕ от 04.03.2020 год.          На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№94П-00-11/28.02.2020 г., дирекция ОДУТ при Община Николаево съобщава, че със Заповед №РД–01-63/02.03.2020 г. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:            - за част от кв. 31  - УПИ V в кв. 31  и  УПИ  VI в кв. 31  . След  промяна на дворищно-регулационната граница парцелите  придобиват  нови идентификатори: - за УПИ V в кв. 31 - 51648.501.2361  с площ от 883 кв.м. и - за УПИ  VI в кв. 31 - 51648.501.2362 с площ от 739 кв.м. Собственик и възложител: Пенка Орешкова. Заповедта...

виж повече »

02.03.2020

Баба Марта в Общинска администрация


                Днес, по повод първи март, Общинска администрация Николаево бе огряна от усмивките и пожеланията на дечицата от ДГ "Снежанка" и на учениците от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и ПГ "Атанас Дамянов" в гр. Николаево, които поздравиха Кмета и служителите от администрацията и закичиха всички с мартенички. Благодарим ви деца! Благодарим и на ръководствата и екипите на ДГ "Снежанка", на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и на ПГ "Атанас Дамянов" в гр. Николаево за организацията! Общинска администрация Николаево  

виж повече »

02.03.2020

Обявление за търг по Заповед № РД-01-55 / 2020


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е по Заповед № РД-01-55/ 25.02.2020 г. На основание Заповед № РД-01-55/ 25.02.2020 г.на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, а именно: Апартамент 2 (източен апартамент) с площ: 75,00 кв.м. (седемдесет и пет квадратни метра), находящ се на втори етаж в сградата на Здравна служба гр. Николаево, ул.”Оборище” № 24Б – сграда с идентификатор 51648.501.556.1 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин петдесет и шест точка едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Николаево, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007...

виж повече »

28.02.2020

Списък на общинските пасища и мери, които могат да бъдат предоставени за индивидуално ползване за 2020-2021 стоп. година


Списък на пасища и мери- общинска собственост, които могат да бъдат предоставени на земеделски стопани за индивидуално ползване за 2020/2021 стопанска година   № Имот № Площ  дка. НТП Категория гр. Николаево 2 51648.28.284 27.760 пасище VІ 3 51648.51.512 1.946 пасище VІ 4 51648.26.217 23.630 пасище V 6 51648.36.735 12.853 пасище ІХ 7 51648.51.161 34.225 пасище V   ОБЩО: 100.414     с....

виж повече »

19.02.2020

Стартира изпълнението на национална програма "Предоставяне на грижа в домашна среда"


Дирекция "Бюро по труда" Казанлък и Общинска администрация Николаево информират гражданите на община Николаево, че стратира изпълнението на Националната програма "Предоставяне на грижа в домашна среда". Програмата е насочена към осигуряване на заетост на безработни лица като "домашни помощници" за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на хора с определени от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ, както и на хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съотвения ред от органите на медицинската експертиза в Република България. Програмата е със срок до 31.12.2020 г. Желаещите да се включат в Програмата лица, с настоящ адрес...

виж повече »

19.02.2020

Съобщение за издадена Заповед за одобряване на ПУП - ПР на част от кв. 34 по плана на гр. Николаево


 С Ъ О Б Щ Е Н И Е от 19.02.2020 год.          На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и във връзка със заявление с вх.№ 94П-00-6/10.02.2020 г., дирекция ОДУТ при Община Николаево съобщава, че със Заповед № РД-01-42/17.02.2020 г. e одобрен ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ   в следния обхват:            - ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  в следния обхват: на УПИ ІІ-281 и УПИ І -923  кв. 34 и идентификатор по кадастралната карта на гр. Николаево: 51648.501.281 и 51648.501.923, собственик и възложител: Петко Попов и Смяда Иванова.          Заповедта и планът се намират в сградата на Община Николаево, в гр....

виж повече »

07.02.2020

Информация за коронавирус 2019-nCoV и превенция срещу него - информационен бюлетин на РЗИ-Стара Загора


виж повече »

21.01.2020

Проект и мотиви за отмяна на Наредба № 15 за пожарната безопасност на територията на община Николаево - за обществено обсъждане


На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал. 4 от същия закон, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 21.01.2020 г., за предложения и становища по Докладна записка № 05-00-11 / 21.01.2020 г. и мотивите към нея за отмяна на Наредба № 15 за пожарната безопасност на територията на община Николаево. Предложенията могат да бъдат депозирани в срок до 19.02.2020 г., включително, на адреси гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, ет. 2, стая 2 – в деловодството на Общински съвет Николаево, както и на следния електронен адрес: obnikolaevo@nikolaevo.net    Подробности може да намерите в раздел "Общински съвет" (сивата зона вляво на екрана), подраздел "Проекти на нормативни...

виж повече »

10.01.2020

Публично обсъждане на Бюджет 2020 на Община Николаево


ПОКАНА На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставянето на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и управление на общинския дълг на ОбС Николаево, Кметът на Община Николаево кани жителите на общината, общинските съветници, представители на бизнеса и НПО на 17.01.2020 г. от 15,00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Николаево, с адрес гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, ет. 2 на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2020 НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО.          Уважаеми съграждани,          Предстои приемането на бюджета...

виж повече »

06.01.2020

Проект за изменение на Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество


На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал. 4 от същия закон, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, до 06.02.2020 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес: гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, ет. 2, стая 2 – в деловодството на Общински съвет Николаево, както и на следния електронен адрес: obsavet@nikolaevo.net    Подробности може да намерите в раздел "Общински съвет" (сивата зона вляво на екрана), подраздел "Проекти на нормативни актове".

виж повече »

19.12.2019

Работно време на служба МДТ до края на годината


Община Николаево уведомява всички заинтересовани, че поради годишно приключване, касата на служба "Местни данъци и такси" ще работи с граждани до 17.00 часа на 30.12.2019 година.

виж повече »

18.12.2019

Коледари в Общинска администрация


Днес, Общинска администрация бе посетена от група малки коледарчета от ДГ "Снежанка". Те поздравиха Кмета и служителите от администрацията, и нарекоха за здраве и берекет през годината.  

виж повече »

09.12.2019

Никулден - Празникът на гр. Николааево


На 06.12.2019 г. град Николаево посрещна своя празник. Целият ден бе изпълнен с множество събития, донесли положителни емоции и неповторими изживявания на гражданите и гостите на града. Денят започна с празнична Света литургия, отслужена от отец Георги, и водосвет за здраве и благополучие на жителите на гр. Николаево. По стара традиция, в ранния следобед, се поднесоха цветя пред паметниците на проф. Николай Генчев - един от най-значимите български историографи, родом от Николаево, и на фелдмаршал княз Николай Николаевич Романов - патрон на града.  От години на Никулден в Николаево се организира тематична кулинарна изложба - Никулденска трапеза, и Коледен базар със сувенири, изработени от ученици. Тазгодишната Никулденска трапеза се отличи с голямо разнообразие на ястия, сладкиши...

виж повече »

05.12.2019

Започнаха никулденските празници за 2019 г.


Днес, 05.12.2019 г. започват никулденските празници в гр. Николаево. Предстоят много и интересни събития. Каним всички граждани и гости на града да се включат в тях.

виж повече »

05.12.2019

Водосвет в Общинска администрация Николаево


По инициатива на Кмета на Община Николаево - г-н Николай Кънев, на 04.12.2019 г., в сградата на Общинска администрация Николаево бе извършен тържествен водоствет. Присъстваха служителите от Общинска администрация, кметове и общински съветници. Отец Георги благослови всички присъстващи и им пожела здраве и успехи.                  

виж повече »

05.12.2019

Първи рожден ден на Центъра за социална рехабилитация и интеграция гр. Николаево


На 03.12.2019 г. Центърът за социална рехабилитация и интеграция в гр. Николаево отпразнува своя първи рожден ден. За тази една година Центърът се утвърди като място, на което всеки търси и намира облекчение на болежките си, утеха и добра дума. Потребителите на услугите, които Центърът предлага, се радват на прекрасна база и професионално отношение. Екипът на Центъра показа не само професионалните си качества, но и чисто човешките си такива. Като доказателство за това е фактът, че при капацитет за 20 човека, потребителите на услугите в центъра към днешна дата са 60. За честването на първата си година екипът и потребителите на Центъра организираха тържество, на което бяха поканени и присъстваха Кметът и служители на Община Николаево, кметове на кметствата в общината, Председателят и общински...

виж повече »

18.11.2019

Освобождаване от такса "Битови отпадъци"


Данъчна служба при Община Николаево уведомява всички жители на общината, че срокът за  подаване на декларации за ОСВОБОЖДАВАНЕ от част от услугите за  ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ е 29.11.2019 г.

виж повече »

14.11.2019

Проект за изменение на такса битови отпадъци - за обществено обсъждане


В раздел "Общински съвет" (сивата зона вляво на екрана), подраздел "Проекти на нормативни актове" е публикуван проект за изменение на такса битови отпадъци. На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал. 4 от същия закон, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14.11.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект. Предложенията могат да бъдат депозирани на е-mаil адрес: obnikolaevo@nikolaevo.net , в деловодството на Община Николаево, п.к. 6190, град Николаево ул. „Георги Бенковски“, № 9, стая 8 или в гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11 – в Центъра за административно обслужване на гражданите, стая  2

виж повече »

06.11.2019

Тържествена сесия с полагане на клетва на новоизбраните общиски съветници и кметове, мандат 2019-2023


Днес, 06.11.2019 г., от 15.00 часа се проведе тържественото първо заседание на ОбС Николаево, мандат 2019-2023 година. Заседанието бе свикано и открито от областния управител на област Стара Загора - г-жа Гергана Микова. Новоизбраните общински съветници, новоизбраният Кмет на община Николаево - г-н Николай Кънев, и новоизбраните кметове на селата Едрево, Елхово и Нова махала, съответно г-н Неделчо Миланов, г-н Красимир Малов и г-н Щилиян Велинов, положиха клетва и подписаха клетвен лист, с което официално встъпиха в длъжност.      На заседанието бе избран и новият председател на общински съвет Никсолаево. Със седем гласа "за" - това е г-н Юсеин Юсменов.   С хляб и сол, по стара българска традиция, Общинска администрация посрещна новоизбрания...

виж повече »

05.11.2019

Свикване на първо заседание на новоизбрания общински съвет Николааево - промяна в датата


Със своя заповед № АК-02-ЗД-42 / 04.11.2019 г. Областният управител на област Стара Загора променя датата за свикване на първото заседание на новоизбрания общински съвет Николаево за 06.11 2019 г. (сряда). Часът и мястото остават същите.   От Общинска администрация Николаево

виж повече »

01.11.2019

Свикване на първо заседание на новоизбрания общински съвет Николаево и полагане на клетва от новоизбраните общински съветници и кметове


Със заповед № АК-02-ЗД-32 / 31.10.2019 г. Областният управител на област Стара Загора свиква на 07.11.2019 г. (четвъртък) от 15,00 часа първото заседание на новоизбрания общински съвет Николаево. Заседанието ще се проведе в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Николаево, на адрес гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, втори етаж. Каним всички новоизбрани общински съветници и кметове да присъстват. От Общинска администрация Николаево

виж повече »

01.11.2019

Ден на народните будители


Общинска администрация Николаево отбеляза 1-ви ноември - Денят на народните будители, като поднесе цветя над паметните плочи на бележитите местни общественици и деятели - учителят Йовчо Христов Манджуров и свещеник Никола Василев.       

виж повече »

01.11.2019

Мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден - 03.11.2019


Съобщение относно мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на втори тур от изборите за кметове, насрочен за 03.11.2019 г., на територията на община Николаево            Във връзка с провеждане на втори тур на изборите за кметове на 03.11.2019 г., Общинска администрация Николаево уведомява, че избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избирателната секция по адресната си регистрация, тъй като всички избирателни секции, образувани на територията на Община Николаево, са с осигурен за тази цел достъп. Помещенията се намират на първите етажи в съответните сгради и всички имат нужните реквизити за достъпност (рампи и парапети).    ...

виж повече »

31.10.2019

Заповед за опазване на обществения ред по време на втори тур на изборите за кметове, насрочен за 03.11.2019 г.


Общинска администрация Николаево информира всички граждани, че за опазване на обществения ред по време на предстоящия втори тур на изборите за кметове, насрочен за 03.11.2019 г., е издадена Заповед № РД-01-278 / 31.10.2019 г. на ВрИД Кмет на Община Николаево. Съгласно същата заповед, за времето от 00,00 часа на 02.11.2019 г. до 24,00 часа на 03.11.2019 г. се забранява  Провеждане на масови прояви на територията на община Николаево, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред, Продажбата и употребата на алкохолни напитки от магазини, заведения за обществено хранене, кафенета, павилиони, дискотеки и други такива.  

виж повече »

29.10.2019

Съобщение до участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи в ОДЗ "Снежанка" гр. Николаево


До участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП – публично състезание с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Снежанка“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“, публикувана в РОП на АОП под № 00674-2019-0001. СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с провеждането на процедура с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ОДЗ „Снежанка“ осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“ и в изпълнение на чл. 57, ал.3 от ППЗОП, Ви уведомявам, че на 01.11.2019 г. (петък) от 10:00 ч. в сградата на Община Николаево, находяща се в гр. Николаево, ул....

виж повече »

24.10.2019

Заповед за опазване на обществения ред - по време на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.


Общинска администрация Николаево информира всички граждани, че за опазване на обществения ред по време на предстоящите на 27.10.2019 г. избори за общински съветници и за кметове е издадена Заповед № РД-01-266 / 22.10.2019 г. на ВрИД Кмет на Община Николаево. Съгласно същата заповед, за времето от 00,00 часа на 26.10.2019 г. до 24,00 часа на 27.10.2019 г. се забранява  Провеждане на масови прояви на територията на община Николаево, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред, Продажбата и употребата на алкохолни напитки от магазини, заведения за обществено хранене, кафенета, павилиони, дискотеки и други такива.    

виж повече »

14.10.2019

Временно изпълняващи длъжността кмет на община Николаево и кметове на кметства


С Решение № 475 / 20.09.2019 г. на ОбС Николаево, до полагане на клетва от новоизбраните кмет на община и кметове на кметства в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., за ВрИД Кмет на Община Николаево е избран инж. Петко Попов, за ВрИд Кмет на кметство с. Нова махала е избрана Пенка Кехайова и за ВрИД Кмет на кметство с. Едрево е избрана Любомира Славова.

виж повече »

14.10.2019

Мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден - МИ-2019


Съобщение относно мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г., на територията на община Николаево            Във връзка с провеждане на изборите за общински съветници за кметове на 27.10.2019 г., Общинска администрация Николаево уведомява, че избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избирателната секция по адресната си регистрация, тъй като всички избирателни секции, образувани на територията на Община Николаево, са с осигурен за тази цел достъп. Помещенията се намират на първите етажи в съответните сгради и всички имат нужните реквизити за достъпност (рампи и парапети).  ...

виж повече »

09.10.2019

Обучение на СИК от ОИК-Николаево


Във връзка с предстоящото произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 г., Общинска администрация – Николаево уведомява политическите партии и коалиции, имащи представители в СИК, и всички членове на СИК на територията на общината, че обучението на комисиите от представители на Общинска избирателна комисия – Николаево ще бъде проведено на 19.10.2019 г. от 10.00 ч. в Конферентната зала в сградата на НЧ "Васил Левски - 1923" гр. Николаево. Местните представителства на политически партии и коалиции от партии следва да осигурят присъствието на своите представители.    Общинска администрация Николаево, технически екип по подготовка на изборите  

виж повече »

04.10.2019

Заповеди за изработване на проекти за изменение на ПУП - План за регулация на имоти в гр. Николаево


виж повече »

26.09.2019

Стартира изпълнението на проект "Реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа на територията на Община Николаево"


В Община Николаево стартира изпълнението на проект "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА". Проектът е по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Стойността на проекта е 5 187 562,00 лв. без ДДС. Пътните участъци, предмет на проекта, са: 1.       „Общински път SZR 1023 /II – 55 Паничерево – Граница общ. /Гурково...

виж повече »

13.09.2019

Съобщение за провеждане на консултации за определяне съставите и членовете на секционните избирателни комисии на територията на Община Николаево


Уведомяваме всички заинтересовани леца, че на сайта на Община Николаево, в банер "Местни избори 27 октомври 2019", раздел "Обявления и документи" е публикувана покана от Кмета на Община Николаево за провеждане на консултации по чл. 91 от Изборния кодекс за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Николаево в изборите за общински съветници и за кметове. Квотите за броя на членовете от всяка от парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, са определени с Решение на ОИК – Николаево, публикувано на сайта на комисията на адрес https://oik2438.cik.bg/mi2019/

виж повече »

11.09.2019

Предварителни избирателни списъци - Местни избори 2019 г.


Общинска администрация Николаево уведомява всички граждани, че в сайта на Общината, банер "Местни избори 27 октомври 2019", в раздел "Обявления и документи" са публикувани предварителните избирателни списъци в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г. Всеки гражданин може да направи справка по тях и при констатирани несъответствия, да сигнализира администрацията за отстраняването им. Съгласно Заповед № РД-01-215 / 09.09.2019 г. на Кмета на Община Николаево, списъците на хартиен носител са обявени както следва:   № на избирателна секция   Населено място   Адрес и място...

виж повече »

11.09.2019

Гроздобер на лозята на гр. Николаево


Уважаеми съграждани, уведомяваме ви, че със Заповед № РД-01-220 / 11.09.2019 г. на Кмета на Община Николаево, дните 21-ви, 22-ри и 23-ти септември 2019 г. (събота, неделя и понеделник) са определени за гроздобер на лозята на гр. Николаево. В тази връзка се забранява движението на всякакъв вид превозни средства и граждани в района на лозята (с изключение на собствениците или ползвателите на лозята) до прибиране на реколтата. От Общинска администрация Николаево

виж повече »

05.09.2019

Общинска избирателна комисия - Николаево започна работа


На 04.09.2019 г., Общинска избирателна комисия - Николаево, назначена с Решение № 835-МИ / 27.08.2019 г., изменено с Решение № 932-МИ / 30.08.2019 г. на ЦИК за провеждане на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г., започна работа. Комисията се помещава в сградата на Общинска администрация Николаево с адрес гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, етаж втори, Заседателна зала. Комисията разполага и със собствен сайт, който може да намерите на следния адрес:    https://oik2438.cik.bg/mi2019

виж повече »

03.09.2019

Проект за изменение на Наредба № 2 за управление на отпадъците на територията на Община Николаево - за обществено обсъждане


Общинска администрация Николаево уведомява гражданите на общината и всички заинтересовани лица, че в раздел "Общински съвет" (сивата зона вляво на екрана), подраздел "Проекти на нормативни актове" е публикуван проект за изменение на Наредба № 2 за упраление на отпадъците на територията на Община Николаево за обществена обсъждане. Подробности - в раздел "Общински съвет", подраздел "Проекти на нормативни актове"  

виж повече »

29.08.2019

Обявление по проект за учредяване на санитарно-охранителна зона в ПИ 27070.55.180 по КК на с. Едрево, общ. Николаево


На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване и около  водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Община Николаево предоставя на заинтересованите граждани и на лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната санитарно – охранителна зона с охранителен  режим в пояси ІІ и ІІІ,  30-дневен срок, считано от 29.08.2019 г. до 29.09.2019 г. включително, за предложения и становища по   ПРОЕКТ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА ОКОЛО  ТРИ БРОЯ КАПТИРАНИ ИЗВОРИ – КЕИ1, КЕИ2, КЕИ3 ОТ ВОДОДАЙНА ГРУПА „МАЛЪК СОЛУДЖАК“...

виж повече »

21.08.2019

Проект за изменение на Наредба № 27 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево - за обществено обсъждане


На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 26, ал. 4 от същия закон, на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 21.08.2019 г., за предложения и становища по настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 27 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево. Предложенията могат да бъдат депозирани в срок до 19.09.2019 г., включително, на адреси гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, ет. 3, стая 8 – в деловодството на Община Николаево, стая № 8 гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11 – в Центъра за административно обслужване на гражданите, стая 3, както и на следния електронен адрес: sekretar@nikolaevo.net ...

виж повече »

19.08.2019

Консултации при изчисляване на прогнозен размер на пенсия, отпусната след 31.12.2018 г.


Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че на 05.09.2019 г., четвъртък, в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Николаево, с адрес гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 9, Националния осигурителен институт (НОИ) ще проведе специализирани консултации, при които негови служители, въз основа на предоставени от лицата документи, ще извършват изчисляване на прогнозен индивидуален коефициент и прогнозен размер на пенсията.  

виж повече »

12.08.2019

Съобщение за провеждане на консултации за назначаване на Общинска избирателна комисия в Община Николаево


Кметът на Община Николаево уведомява заинтересованите лица, че на 19-ти август 2019 г. от 11,00 часа в Заседателната зала, находяща се на втори етаж в сградата на Общинска администрация Николаево, с адрес гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9,  ще се проведат консултациите за определяне състава на Общинската избирателна комисия в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г. Поканата е публикувана на сайта на Община Николаево, в банер „Местни избори 27.10.2019“, раздел „Обявление и документи“ 

виж повече »

06.08.2019

Назначаване на комисии по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 година


Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед № ПО-09-437 / 2019 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Стара Загора са назначени комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, които ръководят сключването на споразумения между собствениците и ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи в землищата на община Николаево за стопанската 2019-2020 година.

виж повече »

05.08.2019

Категоризация на туристически обект


Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед на Кмета на Община Николаево е открита процедура по категоризация на туристически обект: Кафе-апиритив "Палма" гр. Николаево.

виж повече »

01.08.2019

Обява за изготвени предварителни регистри по чл.72 от ППЗСПЗЗ


О Б Я В А Общинска служба по земеделие гр. Мъглиж уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че на основание чл. 72, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, са изготвени предварителните регистри на имотите в землищата на общините Мъглиж, Николаево и Гурково, които ще се ползват през стопанската 2019-2020 година, по ред както следва:   1 / В община Мъглиж предварителни регистри за - землище Мъглиж                - землище Юлиево                - землище Шаново - землище Тулово                  - землище Зимница               ...

виж повече »

26.07.2019

Важно съобщение във връзка със заболяването Африканска чума по свинете


виж повече »

25.07.2019

Обявление за търгове по Заповед № РД-01-163 / 2019


На основание Заповед № РД-01-163/ 25.07.2019 г.на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване както следва:  A/ Oтстъпено право на строеж /ОПС/ върху част от имот с идентификатор 51648.501.524               1. Учредяване право на строеж върху 40 кв.м. от общински поземлен имот с идентификатор 51648.501.524  (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка петстотин двадесет и четири) целият с площ 2059 кв.м. (две хиляди петдесет и девет квадратни метра); с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Комплексно застрояване; номер по предходен план: УПИ II (втори) в кв. 12 (дванадесет) по плана на гр. Николаево от 1985 г., при...

виж повече »

24.07.2019

Прием на заявления за включване в механизма "Лична помощ"


ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ   На 5 юли 2019 г. в Държавен вестник бе обнародвана „Наредбата за включване в механизма лична помощ”. Нормативният акт е разработен в изпълнение на чл. 17 от Закона за личната помощ. С наредбата се урежда редът за предварителен контрол, текущ контрол върху изпълнението по предоставянето на механизма лична помощ и последващи оценки на изпълнението. Регламентира се и сключването, изменението и прекратяването на споразумение за предоставяне и ползване на лична помощ между ползвател, асистент и доставчик на лична помощ, както и изпълнение на трудовите правоотношения при спазване на изискванията на трудовото законодателство. До 31 декември 2020 г. право за включване в механизма за лична помощ...

виж повече »

03.07.2019

Протокол от категоризация на туристически обект


На вниманието на заинтересованите лица

виж повече »

01.07.2019

Съобщение за г-н Атанас Катев Колев от гр. Николаево


Уважаеми г-н Колев, тъй като не бяхте открит на адреса, с който сте регистриран в НБД "Население", с настоящото Ви уведомяваме за резултата от проверката по чл. 405а от Изборния кодекс, касаещ регистрацията Ви по постоянен и настоящ адрес. Публикуваме уведомителното писмо до Вас ведно със Заповедта на Кмета на Община Николаево. Оригинали на документите може да получите в стая 6 на трети етаж в сградата на Общинска администрация - гр. Николаево, с адрес гр. Николаево, ул. "Г. Бенковски" № 9.   Изх. № 94А-00-49 / 20.06.2019 г. ДО АТАНАС КАТЕВ КОЛЕВ ГР. НИКОЛАЕВО КВ.”ВЪЗРАЖДАНЕ” 1   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  КОЛЕВ, Във връзка със спазване на изискванията на чл. 92, чл. 99а от Закона за гражданската регистрация и чл.405а,...

виж повече »

11.06.2019

Съобщение за пръскане на земеделски парцел


Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че в деловодството на Общината е депозирано писмо от ЗПК "Зорница" с. Нова махала, с което кооперацията уведомява, че от 13-ти до 15-ти юни 2019 г. от 6,00 ч. до 22,00 часа (в зависимост от климатичните условия) ще се проведе третиране на посев от слънчоглед - 310 дка в м. "Арата" в землището на с. Нова махала, с продукт за листно подхранване - "Бор" в доза 0,1 л. / дка.  Целият тект на писмото може да видите по-долу.

виж повече »

10.06.2019

Обявление по ЗУТ


Общинска администрация уведомява заинтересованите лица, че започва процедура за прокарване на временен път за осигуряване на достъп до ПИ с ид. 51648.501.1056. С цялото съдържание на обявлението може да се запознаете по-долу.

виж повече »

03.06.2019

Заповед за одобряване на ПУП


Общинска администрация Николаево уведомява всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-01-128 / 30.05.2019 г. на Кмета на Община Николаево е одобрен ПУП за регулация за ПИ 48163.501.160 по КК на с. Елхово, общ. Николаево, съставляващ УПИ IV-160 и УПИ VIII-160 в кв. 87  по регулационния план на селото. Заповедта е публикувана в раздел "Нормативни документи", подраздел "Заповеди".

виж повече »

03.06.2019

Съобщение за изразяване на становища по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда


Във връзка с писмо изх. № КОС 01-5984(9) / 30.05.2019 г. на РИОСВ - Стара Загора и на основание  чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Николаево информира всички заинтересовани лица, че в срок до 17.06.2019 г., включително, могат да изразят становище по искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) от Христо Йорданов Драгнев - адрес Област Стара Загора; Община Николаево; ПК 6190; Населено място гр. Николаево; ул. Орлово гнездо No: 1, тел. 0879346633, Българско гражданство, едноличен собственик на капитала и управител на Хриана ЕООД, ЕИК 202333660 с адрес гр. Николаево; ул. Орлово гнездо No: 1, за издаване на решение за преценяване...

виж повече »

23.05.2019

Получаване на изборни книжа и материали от СИК и ПСИК


Общинска администрация Николаево съобщава на членовете на секционните избирателни комисии, образувани на територията на Община Николаево в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г., че получаване на изборни книжа и материали от СИК и ПСИК ще бъде на 25 май 2019 г. (събота) от 16,00 часа в стая № 4 в Центъра за административно обслужване на гражданите към Общинска администрация Николаево, на адрес гр. Николаево, ул. "Георги Бенковски" № 11. След получаване на материалите секционните избирателни комисии за селата Нова махала, Едрево и Елхово ще бъдат превозени до избирателните секции със служебен автомобил на Община Николаево. Желателно е материалите да се получават от Председателя, Зам.-председателя и Секретаря на СИК.

виж повече »

23.05.2019

Мерки, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден


Съобщение относно мерките, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден на изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г., на територията на община Николаево            Във връзка с провеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г., Общинска администрация Николаево уведомява, че избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в избирателната секция по адресната си регистрация, тъй като всички избирателни секции, образувани на територията на Община Николаево, са с осигурен за тази цел достъп. Помещенията се намират на първите етажи в съответните сгради и всички имат...

виж повече »

23.05.2019

На вниманието на гражданите на Община Николаево! Издадени Заповеди на Кмета на Община Николаево - за изборите за ЕП на 26.05.2019 г.


На 23.05.2019 г. са издадени Заповеди на Кмета на Община Николаево, отнасящите по опазване на обществения ред на територията на общината при провеждане изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26.05.2019 г. Със съдържанието на документите можете да се запознаете в банер "Избори за Европейски парламент 2019" раздел "Обявлениея и документи", както и в раздел "Нормативни документи" в сивата зона на сайта, подраздел "Заповеди"

виж повече »

13.05.2019

Обучение на СИК от РИК-Стара Загора


С Ъ О Б Щ Е Н И Е        Във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г., Общинска администрация Николаево уведомява членовете на СИК и ПСИК на територията на Община Николаево, че обучението на РИК – Стара Загора за секционните избирателни комисии ще се проведе на 18.05.2019 г. от 12,00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация - Николаево, гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, ет. 2.  

виж повече »

09.05.2019

9 май - Ден на ученическото самоуправление


Днес, по повод 9 май - Денят на ученическото самоуправление, ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", гр. Николаево, съвместно с Общинска администрация - Николаево и Общински съвет - Николаево организираха и проведоха в сградата на Общинска администрация - Николаево ден на ученическото самоуправление в Общината. Кмет на Община Николаево за един ден беше Пламен Стоянов Цонев - ученик от 4-а клас, Зам.-кмет за един ден беше Теодор Славов Славов - ученик от 4-а клас, а Председател на Общиниски съвет за един ден беше Вели Щилиянов Велинов - ученик от 7-а клас. "Новото ръководство" на общината имаше и свои технически сътрудници - Мелиса Сунаева Топалова - 7-а клас, и Живка Иванова Чешмеджиева - 7-а клас. Измежду учениците от всички класове в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"...

виж повече »

09.05.2019

Начало на Майските празници в Община Николаево - 2019


По повод 24 май - Празника на Община Николаево, Общинска администрация Николаево открива на 11.05.2019 г. Майски дни на Община Николаево 2019 г. Планувани са много културни, културно-просветни и спортни мероприятия в населените места в цялата Община. Каним всички граждани и гости на Общината да споделят с нас всеки един от празничните дни!   

виж повече »

03.05.2019

Разяснителна кампания на ЦИК за предстоящите избори на 26 май 2019 г.


По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., Централната избирателна комисия е изработила 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите. Линк към видеоклиповете е публикуван на сайта на Община Николаево, банер "Избори за ЕП 2019", раздел "Центрана избирателна комисия" - откъдето клиповете могат да бъдат гледани от всички заинтересовани лица, както и тук: https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign/video

виж повече »

30.04.2019

Обществени консултации за изменения в Наредба № 19


На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните документи и чл. 77 от АПК, в раздел "Общински съвет", подраздел "Проекти на нормативни актове" е публикувана докладна записка на Председателя на ОбС Николаево с предложения за изменение и допълненине на Наредба № 19 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общински поземлен фонд на Община Николаево. Всеки, който желае, може да се запознае с докладната и да даде предложения и становища по нея. Предложенията се депозират в канцеларията на Общински съвет Николаево или на e-mai:l obnikolaevo@nikolaevo.net в срок от 30 дни, считано от 25.04.2019 г. 

виж повече »

16.04.2019

Прием на заявления за индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания


Стартира приемът на заявления за индивидуална оценка на потребностите на хора с увреждания От 1 април 2019 г. в Дирекция „Социално подпомагане” гр.Гурково стартира приемът на документи за  изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа на хората с увреждания. Заявленията се подават в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на човека с увреждане лично или чрез упълномощен от него представител. Към заявлението се прилагат лична карта за справка, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, медицински протокол от лекарска консултативна комисия, формуляр за самооценка. Индивидуалната оценка се изготвя до края на месеца, следващ месеца на подаване на документите. Въз основа на заключенията в нея директорът на дирекция „Социално подпомагане“...

виж повече »

10.04.2019

Предварителни избирателни списъци - Европарламент-2019


Общинска администрация Николаево уведомява всички граждани, че в сайта на Общината, банер "Избори за Европейски парламент", в раздел "Обявления и документи" са публикувани предварителните избирателни списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 26 май 2019 г. Всеки гражданин може да направи справка по тях и при констатирани несъответствия, да сигнализира администрацията за отстраняването им. Съгласно Заповед № РД-01-71 / 08.04.2019 г. на Кмета на Община Николаево, списъците на хартиен носител са обявени както следва:   № на избирателна секция   Населено място   Адрес и място за обявяване на избирателните списъци 27-38-00-001 гр....

виж повече »

18.03.2019

Декларация на ОбС Николаево в подкрепа на Банка ДСК - клон гр. Николаево


На 13.03.2019 г. Общински съвет - гр. Николаево проведе извънредно свое заседание, на което прие Декларация в подкрепа и за запазване офиса на Банка ДСК в гр. Николаево. Пълният тект на декларацията е публикуван и в раздел "Общински съвет", подраздел "Решения" - "Решения на ОбС Николаево мандат 2015-2019".

виж повече »

19.02.2019

Информация по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 за насърчаване на свободното движение на гражданите


Информация (общ текст) по чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024 / 2012 г.   По силата на Регламента, с който се насърчава свободното движение на граждани, някои официални документи и техните заверени копия се освобождават от изискването за легализация и апостил в рамките на ЕС от 16 февруари 2019 г. За някои от тези документи (вж. по-долу в получер шрифт) можете да поискате също така многоезично стандартно удостоверение, за да избегнете нуждата от превод, като при всички случаи заверен превод, направен в някоя от държавите...

виж повече »

07.02.2019

СЪОБЩЕНИЕ


виж повече »

10.01.2019

Обява- процедура за набиране и подбор на персонал за социалната услуга ЦСРИ - Трудотерапевт


виж повече »

07.01.2019

Покана - публично обсъждане на проект за бюджет 2019 г. на Община Николаево


виж повече »

19.12.2018

Важно съобщение


Община Николаево уведомява гражданите, че поради годишно приключване, касата на служба " Местни данъци и такси" ще работи с граждани до 16.00 часа на 28.12.2018година. Ръководството на Община Николаево ви пожелава весели празници и благодатна и здрава Нова Година.

виж повече »

06.12.2018

Работна среща на РАО "Тракия" - гр. Николаево, 05.12.2018 г.


Работна среща на РАО "Тракия" - гр. Николаево, 05.12.2018 г. На 05.12.2018 г. в Община Николаево се проведе разширено заседание на управителния съвет и работна среща на кметовете на общините от РАО „Тракия“. Благодарим на ръководството на РАО „Тракия“ за оказаното доверие. За нас беше изключителна чест и удоволствие да ви посрещнем и да бъдем домакин на събитието!       От Ръководството на Община Николаево                                            

виж повече »

22.10.2018

Покана


ПОКАНА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ –  град Николаево има удоволствието да Ви покани на официалното откриване и освещаване на най-новата социална услуга в общността. Заповядайте на 26 октомври, 2018 г.,(петък), от 11 часа в сградата на ЦСРИ на ул. „Република” № 3, за да споделим този значим момент с Вас, гражданите на община Николаево, и да отбележим началото на своята работа. Очакваме Ви! Екипът на ЦСРИ

виж повече »

18.10.2018

Нова електронна поща на Община Николаево


Общинска администрация гр. Николаево информира всички заинтересовани лица, че от 18.10.2018 г. има действаща нова електронна поща на общината obnikolaevo@nikolaevo.net, на която могат да изпращат своите електронни писма. 

виж повече »

01.10.2018

Протокол за извършен подбор по документи за длъжността " Рехабилитатор" на ЦСРИ гр. Николаево


виж повече »

14.09.2018

Удължаване срока на процедурата за набиране и подбор на персонал за социалната услуга ЦСРИ


виж повече »

31.08.2018

Удължаване срока на процедурата за набиране и подбор на персонал за социалната услуга ЦСРИ


виж повече »

21.08.2018

Приключване на проект - на 01.08.2018 година община Николаево приключи изпълнението на проект по Оперативна програма " Развитие на човешките ресурси" 2014-2020


виж повече »

21.08.2018

Обява - процедура за набиране и подбор на персонал за социалната услуга ЦСРИ - рехабилитатор


виж повече »

01.08.2018

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО С ВТОРИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПО ПРСР 2014-2020


               През април тази година Община Николаево подписа с Държавен фонд «Земеделие» Договор № 24/07/2/0/00826 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Предмет на Договора е изпълнението на Проект № 24/07/2/0/00826: „Реконструкция и ремонт на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и прилежащото пространство“. ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:  Постигане на устойчиво развитие за повишаване качеството...

виж повече »

01.08.2018

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО УСВОЯВА НАД 6 МЛН. ЛВ. ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА


               В края на миналата година Община Николаево подписа с Държавен фонд «Земеделие» Договор № 24/07/2/0/00785 за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Предмет на Договора е изпълнението на Проект № 24/07/2/0/00785: „Реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа на територията на  община Николаево, област Стара Загора“. ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Повишаване на икономическата и социалната привлекателност...

виж повече »

25.07.2018

Протокол 1 за извършен подбор по документи на кандидати за длъжности " Рехабилитатор", " Трудотерапевт" и " Хигиенист" на ЦСРИ гр. Николаево


П Р О Т О К О Л ЗА ИЗВЪРШЕН ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТИ „РЕХАБИЛИТАТОР”, „ТРУДОТЕРАПЕВТ” И „ХИГИЕНИСТ”  НА  ЦСРИ  ГР. НИКОЛАЕВО   На 24.07.2018 г., в изпълнение на заповед № 188/12.07.2018 г. на кмета на община Николаево, в 13:00 часа, в заседателната зала в сградата на Общинска администрация Николаево, се събра комисия в състав:   1.    Павлина Желева Цанева – секретар на община Николаево 2.    Илияна Георгиева Кишева – старши експерт ПП  3.    Пенка Василева Генчева – старши експерт ОКЗС 4.    Борислава Вълчева Бонева – управител/социален работник на ЦСРИ гр. Николаево   със задача:...

виж повече »

10.07.2018

Обява - процедура за набиране и подбор на персонал за социалната услуга ЦСРИ


виж повече »

05.07.2018

Протокол за извършен подбор по документи на кандидати за длъжност " Управител/социален работник " на ЦСРИ гр. Николаево


виж повече »

19.06.2018

Обява за подбор за длъжност " Управител" на Център за социална рехабилитация и интеграция.


Във връзка с разкриване на нова социална услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция”  и  с оглед спазване на изискванията, заложени в глава IV, т.5 от Процедурата за набиране и подбор на персонал в център за социална рехабилитация и интеграция,  Общинска администрация Николаево – община Николаево, Област Стара Загора, гр. Николаево, ул. „Г.Бенковски” №9,   О Б Я В Я В А ПОДБОР ЗА :   І. Свободна позиция за длъжност  – Управител/социален работник на „Център за социална рехабилитация и интеграция” за едно лице , назначено на пълно работно време 1.      Наименование на работодател: Община Николаево; 2.      Място...

виж повече »

15.06.2018

Информация за предупреждение


виж повече »

01.06.2018

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността"СЕКРЕТАР" НА Община Николаево


виж повече »

17.05.2018

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ" ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1923" ИЗБРА НОВ СЕКРЕТАР НА ЧИТАЛИЩЕТО


На 16 май 2018 година Читалищното Настоятелство в състав: 1.Иван Стоянов Атанасов - председател 2. Пенка Петрова Белчева 3.Румяна Димитрова Чергеланова 4.Янка Петкова Величкова 5. Николина Ненова Петрова 6.Маринка Русева Георгиева в присъствието на Проверителната комисия в състав: 1.Кина Стефанова Видолова- председател 2. Пенка Василева Генчева 3. Минка Добрева Влаева проведе интервю на излъчените след предварителен подбор (на 15 май 2018г.)кандидати за длъжността " секретар"на Народно Читалище " Васил Левски 1923". След проведеното интервю и извършено гласуване Читалищното Настоятелство предложи длъжността " секретар" на Радостина Николова Василева. 

виж повече »

14.05.2018

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ


виж повече »

28.02.2018

Неучебни дни - 1 и 2 март 2018г.


Със заповед № 42/28.02.2018 г. кметът на  Община Николаево Косьо Косев обяви 1 и 2 март 2018 г. за неучебни дни.Ученическата ваканция в четвъртък и петък важи за всички учебни заведения на територията на Община Николаево.Поводът е влошената зимна обстановка в общината.

виж повече »

31.01.2018

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: “Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево за срок от една година.”


ОБЩЕСТВЕНА    ПОРЪЧКА   ЧРЕЗ    ПУБЛИЧНО    СЪСТЕЗАНИЕ    С    ПРЕДМЕТ: “Комплексна  доставка на хранителни продукти  за нуждите на детските и социалните заведения, намиращи се на територията на община Николаево за срок от една година.”                                Съгласно чл. 42, ал. 2 от ЗОП, Община Николаево уведомява всички заинтересовани лица за провеждането на обществена поръчка чрез публично състезание съгласно разпоредбите на глава двадесет и пета от ЗОП и във връзка с  чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП, с предмет: “Комплексна  доставка на хранителни...

виж повече »

31.01.2018

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ


  О Б Я В Л Е Н И Е    З А    П Р И Е М   НА   Д О К У М Е Н Т И   ОТ  К А Н Д И Д А Т И   ЗА  П О Т Р Е Б И Т Е Л И   И   П Е Р С О Н А Л   Община Николаево в качеството си на доставчик на социални услуги в домашна среда „Социален асистент”, „Личен асистент” и „Домашен помощник”   І. Обявява прием на документи за потребители на социалните услуги в домашна среда „Социален асистент”, „Личен асистент” и „Домашен помощник”        За потребителите на услугите могат да кандидатстват: Хора с увреждания с ограничение или невъзможност за самообслужване; Лица...

виж повече »

05.01.2018

Покана- публично обсъждане на проекта за бюджет 2018г. на Община Николаево


виж повече »

21.12.2017

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!   Община Николаево уведомява гражданите, че поради  годишно приключване, касата на служба "Местни данъци и такси" ще работи с граждани до 12:00 часа на 28.12.2017г.   Служба "Местни данъци и такси" няма да работи с граждани на 29.12.2017г.!       Ръководството на Община Никлаево ви пожелава весели празници и благодатна и здрава Нова Година!

виж повече »

18.12.2017

Приключи проект „Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж” към Фонд „Социална закрила”


  ТЕХНИЧЕСКИ ДОКЛАД за изпълнението на проект „Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж” към Фонд „Социална закрила”                            Проект „Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж” се осъществи на основание Договор за съвместна дейност № РД04-113 / 04.07.2017 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ гр. София и Община Николаево, Анекс №1  от 27.09.2017г. и Анекс №2  от 22.11.2017г. към Договора за съвместна дейност и Договор за сътрудничество № РД04-221 / 09.11.2017 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ гр. София, Община Николаево...

виж повече »

21.11.2017

Обява за открит обществен достъп


виж повече »

09.10.2017

Обявление -Проект за програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Николаево за периода 2017- 2020г.


виж повече »

03.10.2017

Община Николаево приключи проект „Помощ за независим живот”


виж повече »

29.09.2017

ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА Н А Р Е Д Б А ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО.


  О Б Я В Л Е Н И Е   Съгласно чл.26, ал.4 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК, в законоустановения срок от 30 дни, Община Николаево чрез настоящето публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения, мнения и препоръки по проекта за приемане на Н А Р Е Д Б А ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО. Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: obnikolaevo@mail.bg   П Р О Е К Т    НА    Н А Р Е Д Б А ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО   ГЛАВА...

виж повече »

03.08.2017

Обявление


виж повече »

26.06.2017

Удължаване срока на проект " Осигуряване на топъл обяд в община Николаево "


виж повече »

31.03.2017

СЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО”


На 29 март 2017 г.  в ЦСМП и РЗИ са регистрирани случаи на хранителна интоксикация на лица в община Николаево. Към момента се извършва на проверка за наличие на свързаност на заболелите лица с получавана храна по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Николаево”  по  операция „Осигуряване на топъл обяд 2016”. Към дата 30.03.2017 г./четвъртък/ след направени справки в ЦСМП гр. Гурково и РЗИ гр. Стара Загора разполагаме със следната информация:   1.      Към  ЦСМП гр. Гурково на дата 29.03.2017 г. /сряда/  за помощ са се обърнали общо 20 лица, жители на община Николаево, от които: 1.1.  14 лица с оплакване „повръщане и интоксикация”. Това са: ·       ...

виж повече »

13.02.2017

Осигуряване на топъл обяд на територията на Община Николаево


виж повече »

10.02.2017

Списъци на одобрени потребители, резервни потребители и отпаднали кандидат потребители по проект " Осигуряване на топъл обяд в Община Николаево"


виж повече »

02.02.2017

Обява - прием на документи за " Осигуряване на топъл обяд в Община Николаево"


виж повече »

02.12.2016

НАПРЕДЪК ПО ПРОЕКТ „ПОМОЩ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


виж повече »

02.11.2016

СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Николаево и екологична оценка към него


СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план на община Николаево и екологична оценка към него На основание чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията община Николаево съобщава, че се организира обществено обсъждане на Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на Община Николаево, както и на доклад за екологична оценка към него. Проектната документация е на разположение всеки работен ден от 8.00 часа до 17,00 часа в стая № 1 в сградата на Център за административно обслужване   на Община Николаево. Документацията е достъпна и на официалния сайт на общината (www.nikolaevo.net). Обществено обсъждане ще се проведе на 07.12. 2016 г. от 11.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Николаево. Всеки...

виж повече »

02.11.2016

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО


СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО   Във връзка с изискванията на нормативната уредба на  01.11.2016 г. е открита процедура за провеждане на консултации по изготвения Предварителен проект на Общ устройствен план (ОУП) на община Николаево, включително и на Доклад за Екологична оценка (ЕО) към него.   Възложител на ОУП и на ЕО е Община Николаево с адрес: гр. Николаево, ул. „Бенковски“ № 9, Телефон: 043302040, факс: 043302121, obnikolaevo@mail.bg   Общият устройствен план на община Николаево се разработва от колектив на фирма "Геоцентър" ЕООД, гр. София, с ръководител доц. д-р арх. Валери Иванов, на основание чл.124 от ЗУТ, възлагане...

виж повече »

28.10.2016

Обява - конкурс за възлагане управлението на социалната услуга " Обществена трапезария"


Конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Обществена трапезария” по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ОБЯВЯВА: На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 и чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка със Заповед № 211/ 25.10.2016 г. на кмета на Община Николаево ОБЯВЯВА Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“, в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г за определяне реда и условията за изпълнение...

виж повече »

12.05.2016

Програма майски дни 2016г.


виж повече »

04.04.2016

НОВИНА ЗА ПРОЕКТ „ПОМОЩ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


виж повече »

01.04.2016

ОБЯВЛЕНИЕ


ОБЯВЛЕНИЕ   Кметът на община Николаево, област Стара Загора, на основание чл. 10 а от Закона за държавния служител ,  чл. 13 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и заповед № 59 / 31.03.2016 г.   О  Б  Я  В  Я  В  А конкурс за заемане на длъжността Директор на дирекция „Общински дейности и устройство на територията”, в Общинска администрация Николаево.   Кратко описание на длъжността: Основната цел на длъжността е да осъществява оперативното ръководство на административно звено и носи отговорност за неговата работа. Дава становища и предлага решения за подобряване дейността на Дирекцията по отношение на:, ефективното управление на общинската собственост и икономическите...

виж повече »

07.03.2016

СТАРТ НА НОВ ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


виж повече »

01.03.2016

ПРИКЛЮЧИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА”


виж повече »

29.02.2016

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ПОМОЩ ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”


виж повече »

09.02.2016

О Б Я В А за набиране на потребители на услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”, предоставяни от Звено за услуги в домашна среда


виж повече »

09.02.2016

О Б Я В А за набиране на кандидати за „Социален работник” в „Звено за услуги в домашна среда ”


виж повече »

09.02.2016

О Б Я В А за набиране на кандидати за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници в „Звено за услуги в домашна среда


виж повече »

09.02.2016

О Б Я В А за набиране на кандидати за „Сътрудник социални дейности” в „Звено за услуги в домашна среда ”


виж повече »

02.02.2016

Стартира Проект " Помощ за независим живот "


виж повече »

22.01.2016

ПОДБОР НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


  ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРОЕКТ „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА” В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО          

виж повече »

04.01.2016

ПРИКЛЮЧИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ” В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


ПРИКЛЮЧИ  РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ” В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО   На 31.12.2015 г. приключи реализацията на услуга „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по проект „Социално включване”. Услугата „Формиране и развитие на родителски умения” бе насочена към бъдещи родители, родители на деца от 0 до 3 г., родители от уязвими групи, които не полагат адекватни грижи за децата си и ги излагат на риск. В рамките на услугата бяха  осъществени следните дейности: -          Групи за консултация и подкрепа на бъдещи родители; -          Групи за консултация и подкрепа...

виж повече »

04.01.2016

Напредък по проект „Нови възможности за грижа” в община Николаево


виж повече »

30.12.2015

Община Николаево стартира нов социален проект


виж повече »

30.12.2015

Обява конкурс за избор на здравен медиатор


СЪОБЩЕНИЕ СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ в партньорство с ОБЩИНА  Н И К О Л А Е В О Във връзка с проект  „Заедно за по-добро здраве, за нас, от нас” по Европейската програма за партньорство в общността на Глаксо Смит Клайн – „Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа” Обявява конкурс за избор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец Копие от лична карта Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Николаево . Изисквания към кандидатите: Завършено средно образование Принадлежност към...

виж повече »

18.12.2015

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО СТАРТИРА НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ


ОБЩИНА НИКОЛАЕВО СТАРТИРА НОВ СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ 17 декември, 2015 г. На 16 декември 2015 г. Кметът на община Николаево г- н Косьо Косев подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Помощ за независим живот“, финансиран  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура „Независим живот“. Стойността на договора е 339 970,87 лв. Продължителността на проект „Помощ за независим живот“ е 20 месеца, като услуги ще се предоставят 18 месеца. Проект „Помощ за независим живот” предвижда разширяване на дейността на Звено за услуги в домашна среда, създадено по проект „Помощ в дома”, като към услугите „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”...

виж повече »

27.11.2015

Напредък по проект „Нови възможности за грижа” в община Николаево


Община Николаево реализира Проект № 20l4BG05M9ОP001-2.2015.001-C0001 ,,Нови възможности за грижа" в партньорство с Aгeнцията  зa социално подпомагане. Проектът се осъществява c финансовата  подкрепа нa Оперативна програма ,,Развитие на човешките ресурси” 2014-2020т., съфинансирана oт Европейския социален фонд  на Европейския съюз. Целта на проекта е подобряване на качеството на живот на хора с увреждания и възрастни болни хора, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността. Целевите групи са: ·        xopa c увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; ·        хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване; ·       ...

виж повече »

24.11.2015

ПОКАНА


П О К А Н А   Уважаеми съграждани,               Със Заповед №174 от 13.11.2015г. на кмета на Община Николаево се стартира бюджетна процедура 2016 година.             Приемането на общинския бюджет става след обществено обсъждане с местната общност. Разработването и приемането на общинскиябюджет са част от важните решения за по-нататъшното развитие на община Николаево.             На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане,...

виж повече »

13.10.2015

Инвестиционно намерение


Предложение от инж. Румен Марков –управител на „Целзиан“ ООД за включване в общите устройствени планове на община Николаево и община Гурково на нови производствени и жилищни зони, зона за спорт и атракции, хидротехнически съоръжения и транспортна инфраструктура.

виж повече »

06.10.2015

ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКТУАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


На 20.10.2015 г. от 14.00 часа в Пленарна зала на НЧ „Васил Левски 1923”, град Николаево, Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема: „Актуални възможности за финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. На срещата екипът на ОИЦ – Стара Загора ще представи условията за кандидатстване по процедури за подбор на проекти „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по ОПНОИР. За информация за дейност „Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства“ участие в срещата...

виж повече »

05.10.2015

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ПРОЕКТ „СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ”


На 09.09.2015 г. Министерски съвет взе решение за удължаване на срока за изпълнение на проект „Социално включване” до 31.12.2015 г. В края на месец септември Световната банка удължи срока на ПСВ до 31.12.2015 г. На 02.10.2015 г. Община Николаево подписа Допълнително споразумение към Споразумение за финанасиране на проект „Социално включване” за удължаване на срока на изпълнение на проекта до края на 2015 г. В тази връзка за периода до 31.12.2015 г. ще се сключат анекси към консултантските договори на наетите специалисти в различните услуги, които се реализират в Община Николаево. Удължаването на срока на проект „Социално включване” ще допринесе за осигуряване на плавен преход и непрекъсване на предоставянето на услугите за ранно детско развитие...

виж повече »

02.09.2015

НОВИНА ЗА УСЛУГА „ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА РАВЕН СТАРТ В УЧИЛИЩЕ” 2015 Г.


            На 31.08.2015 г. приключи реализацията на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по проект ‘Социално включване” в Община Николаево.  За втора поредна година бяха създадени  летни училища за деца,  на които предстои да постъпят в първи клас. Сформираха се  две групи по15 деца - една група в Николаево и една  - в с. Нова Махала. Продължителността на заниманията с всяка  група бе един месец. В Николаево лятното училище се проведе в периода от 01  до 31 юли  2015 година. В с. Нова Махала  - в периода от 01 до 31 август 2015 г.             Обучението на тези деца се проведе от един...

виж повече »

13.07.2015

НОВИНА ЗА ПРОЕКТ СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


            На 01.07.2015 г.  започна реализацията на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище 2015 г.” чрез създаване на летни училища.. Услугата ще се предоставя за период от 2 месеца  в рамките на лятната ваканция.. Първата група от 15 деца, посещаващи лятно училище,  бе сформирана в гр. Николаево. Обучението на тези деца се провежда от един педагог и се подпомага от  един медиатор. Те  бяха избрани след провеждане на тръжна процедура за избор на консултанти за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”. Продължителността на заниманията с една група е един месец, като  децата. ще имат занимания всеки делничен ден по 4 часа.          ...

виж повече »

19.06.2015

Отмяна на втори етап по Проект „Нови възможности за грижа”


С писмо от 17 юни 2015 г. на Ръководителя на проект „Нови възможности за грижа” Община Николаево бе уведомена, че Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” разрешава да не се обявява втори етап на приемане на заявления  от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти, който трябваше да стартира на 22 юни 2015 г. Към 08.06.2015 г. броят на обслужваните по проект „Нови възможности за грижа” хора с увреждания и лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване е 14 133 потребители. Броят на чакащите оценени кандидат-потребители и одобрени лични асистенти е значителен. В община Николаево по проект „Нови възможности за грижа” се обгрижват 33 потребители от 26 лични асистенти. Броят чакащи...

виж повече »

25.05.2015

ИНФОРМАЦИЯ


ОПЕРАТИНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ПРОЦЕДУРА НА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ  „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”   Проект „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”   Цел на проекта:      Предоставяне възможност на младежи до 29-годишна възраст за стажуване/обучение по време на работа при работодател.      Повишаване на конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на стажуване или обучение, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели

виж повече »

21.05.2015

Стартира Проект „Нови възможности за грижа” в Община Николаево


На 20 май 2015 г. стартира първият етап на  предоставяне на услугата „Личен асистент” по проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., бюджетна линия 2014BG05М9ОP001-2.2015.001  „Нови Алтернативи” в община Николаево.  В периода 27.03.2015 – 09.04.2015 г. се извърши прием на документи на кандидати за потребители и лични асистенти. Дирекция „Социално подпомагане” гр. Гурково извърши   оценка на потребностите от услугата „Личен асистент”. В резултат на оценка и подбор бяха назначени 26 лични асистенти, които ще обгрижват 33 потребители от гр. Николаево, с. Едрево и с. Нова Махала. Продължителността на предоставянето...

виж повече »

12.05.2015

Кампания за безплатни изследвания на ромското население


На 16.05.2015г. от 10:00 до 13:00 часа сдружение „Свят без граници” съвместно със РЗИ Стара Загора, провежда кампания за безплатно изследване за Хепатит Б, Хепатит С, Сифилис, СПИН и Туберкулоза сред ромското население на гр. Николаево. Прегледите ще се извършват в ромската махала.

виж повече »

31.03.2015

Заключителна пресконференция


Заключителна  пресконференция   В заседателната зала на община Николаево на 30.03.2015 г. се проведе заключителна  пресконференция по проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”,  във връзка със сключен договор  №  13-11-29/ 03.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”  между Община НИКОЛАЕВО  и Министерство на финансите- Управляващ Орган на Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ по приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет  1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, бюджетна  линия   BG051PO002/13/1.1-07  Проектът...

виж повече »

29.03.2015

ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ


  ПОКАНА ЗА   ЗАКЛЮЧИТЕЛНА    ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ Уважаеми дами и господа, Община Николаево  Ви кани на пресконференция за ПРИКЛЮЧВАНЕ на Проект” Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево” по Оперативна програма „ Административен капацитет”   Проектът се осъществява във връзка със сключен договор  №  13-11-29/ 03.04.2014 г. по Оперативна програма „Административен капацитет”  между Община НИКОЛАЕВО  и Министерство на финансите- Управляващ Орган на Оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ по приоритетна ос І „Добро управление”,...

виж повече »

26.03.2015

ОБЯВА


            На 18 март 2015 г. се сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. и Агенцията за социално подпомагане (АСП) като конкретен бенефициент на проект „Нови възможности за грижа” Община Николаево е партньор на АСП в изпълнението на този проект. В тази връзка Ви съобщаваме, че подаването на заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти стартира от 27.03.2015 г. Срокът за подаване на заявления е 10 работни дни,  като крайният срок е 09.04.2015 г. Образците на заявленията може да получите...

виж повече »

13.03.2015

НОВИНА ЗА ПРОЕКТ СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


            През месец март 2015 г. стартират  услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”. по проект „Социално включване” в Община Николаево.   1. Формиране и развитие на родителски умения Услугата „Формиране и развитие на родителски умения” цели формиране на родителски умения, създаване на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите и разширяване на подкрепата. Услугата е насочена към бъдещи родители, родители на деца от 0 до 3 г., родители от уязвими групи, които не полагат адекватни грижи за децата си и ги излагат на риск. В рамките на услугата ще се осъществяват следните дейности -Групи...

виж повече »

10.03.2015

ОБЯВА


Голяма част от оперативните програми за програмен период 2014-2020 г. са вече утвърдени и предстои отварянето им. Мрежата от областни информационни центрове в страната стартира инициатива, целяща събиране на мнения и значими проектни идеи, които биха подобрили живота на хората в общините. Каним Ви да попълнете подготвената анкета, която може да изпращате на електронния адрес на ОИЦ Стара Загора oic.stz@gmail.com. На 25 март гражданите ще могат да научат повече за възможностите за финансиране на проекти през новия програмен период и да попълнят такава анкета пред общината в гр. Николаево.

виж повече »

16.02.2015

УВЕДОМЛЕНИЕ


Проверка на данните на лица с постоянен адрес в Община Николаево и настоящ адрес в чужбина

виж повече »

06.01.2015

ЙОРДАНОВДЕН В НИКОЛАЕВО


Георги Йорданов извади кръста от водите на Радова река За втора поредна година никоаевци отпразнуваха Богоявление  (6 януари) с ритуала Вадене на кръста от водите на реката. След тържествената литургия в храм „Св.Св. Кирил и Методий” с литийно шествие и хоругви множеството се отправи към месността Малкия бент на една от двете реки, обтичащи Николаево – Радова река. Макар и слънцето да бе в зенита си, покрай брега на Радова властваха снегът и ледът. Отец Георги отслужи молебен пред жителите на Николаево, а накрая хвърли кръста в ледените води на Радова. Четирима бяха смелчаците, които се гмурнаха във водата да го вадят. Пръв до големия кръст се добра Георги Руменов Йорданов, следван от Стоян Стоянов Салтъков, Красимир Атанасов Кръстев и Кольо Йорданов Вълчев. Извадилият...

виж повече »

18.12.2014

ДОКЛАД НА КМЕТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


  Екипи на РДПБЗН Стара Загора трети ден отводняват  къщи и дворове както в с.Нова Махала, така и в кв.Възраждане на гр.Николаево / ромската махала/ От 16.12.2014 г  комисия, назначена със Заповед на кмета на общината  тръгна на оглед и оценка на щетите на пострадалите от наводнението къщи. Почти всичко в дворовете е унищожено, а хората не са застраховали до сега имуществото си. Около десетина са къщите в най-тежко материално положение след наводненията, повечето хора са се прибрали по домовете си. Въпреки това бедственото положение остава докато не сме сигурни, че ситуацията е под контрол. Екипи от доброволци на БЧК от Николаево и Стара Загора продължават да оказват помощ и подкрепа на пострадалите в Николаевската община. Денонощно  екипи на...

виж повече »

17.12.2014

Община Николаево получи автобус по проект „Социално включване”


На 13.12.2014 г. вицепремиерът и министър на труда и социалната политика г-н Ивайло Клафин връчи ключовете на кмета на Община Николаево – г-н Косьо Косев на тържествена церемония в София. По проект „Социално включване” Община Николаево  получи 11+1 местен автобус, оборудван с платформа за инвалидна количка и друго специализирано оборудване, удовлетворяващо изискванията за превоз на деца. Марката на превозното средство е Рено Мастер. Колата е част от дейностите по проект „Социално включване” на Община Николаево, който се финансира от Световната банка. Услугите , които ще се реализират по проекта са следните: Допълнителна подготовка за равен старт в училище; Здравна консултация за деца; Интеграция на децата в детските градини и...

виж повече »

13.12.2014

УВЕДОМЛЕНИЕ


ОБЩИНА НИКОЛАЕВО, УВЕДОМЯВА ЖИТЕЛИТЕ НА С.НОВА МАХАЛА, ЧЕ ПИТЕЙНАТА ВОДА Е ГОДНА ЗА УПОТРЕБА. -Да не се консумират хранителни продукти от фризери и хладилници, залети от наводнението. -Да не се консумират консервирани храни от буркани, залети от наводнението. -Да не се консумират храни със съмнителен вид. -Да не се използва водата от местните кладенци и местни обществени чешми за пиене, готвене и хигиенни нужди. -Съдовете и прибори за хранене, замърсени от наводнението, преди да се използват, да се дезинфекцират с хлорен препарат /тризон или белина / или изваряват поне 30мин. -Поддържане на лична и обществена хигиена. -При възникване на оплаквания от стомашно-чревни разстройства, гадене и повръщане да се търси лекарска помощ.          ...

виж повече »

12.12.2014

Областният управител Георги Ранов се запозна на място с потопа в Нова махала Кметът Косьо Косев цял ден ръководи евакуацията на новомахленци


 Областният управител на Стара Загора Георги Ранов се запозна в ранния следобед на място с потопа в Нова махала. Той беше съпроводен с шефове на МВР, на противопожарна охрана и на ветеринарния контрол в областта. По негово настояване е започнало поетапно намаляне на изпусканите количества от язовир "Копринка". Така след 14 часа на 11 декември дебитът на водата, изпускана в Тунджа от язовира е намаля на 99 м3 в секунда, а на следващия ден от 7 часа количеството ще бъде налалено с още 20 м3 в секунда. Това е единствената реална възможност за нормализиране на положението на изток от "Копринка", бе заключението на Областния кризисен щаб, състояло се под ръководството на   г-н Ранов в Областната управа. От Общината на нея присъстваха  зам.кметът г-жа Петя...

виж повече »

11.12.2014

Кметът Косев обяви "Бедствено положение" в Община Николаево


   Кметът на Община Николаево Косьо Косев обяви "Бедствено положение" в Община Николаево вчера. В нарочната Заповед № 256/10.12.2014 г. на кмета се казва: "В следствие на паднали интензивни валежи през последните дни и изпускането на язовир Копринка на територията на община Николаево са нанесени значителни щети и силно е нарушен нормалния ритъм на живот на населението. Най сериозни са пораженията в с. Нова Махала и ромския квартал на гр. Николаево. За това допринесоха високото ниво на река Тунджа и покачването на подпочвените води. Наводнени са 43 дворни места, мазета и приземни етажи на къщи в с. Нова Махала, от ромския квартал на Николаево са евакуирани 56 човека в общинска сграда тъй като има компрометирани сгради."     Поради гореизложеното...

виж повече »

09.12.2014

12 ромски семейства евакуира Общината в Николаево заради придошлата Тунджа


12 къщи в ромската махала в град Николаево осъмнаха под 40-сантиметрова водна пелена, информираха от общинския кризисен щаб.    Къщите са в най-ниското място на Николаево, току-под дигата на Тунджа. Водата е заляла дворовете и основите на керепичените къщи които са под вода. Има паднал дувар на едната къща. Това принуди общинският кризисен щаб да намери възможност да евакуира 12-те семейства в общинска сграда и да им осигури сушина и подслон. МВР осигурява денонощен контрол както на общинската сграда, така и на изоставениете сгради в махалата.   Не по-малко критично е положението и в село Нова махала. Плановото изпускане на язовир "Копринка", пълен над 90% от обема си, повиши нивото на река Тунджа, която разсича на две площта на Общината. Коритото на реката е...

виж повече »

09.12.2014

Покана за изразяване на интереси- удължаване на срок за подаване на документи за педиатър


ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС     Община Николаево кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” (позиция лекар - педиатър) по Проект „Социално включване”, финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на сайта на oбщина Николаево: www.nikolaevo.net. Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес www.nikolaevo.net.                              ...

виж повече »

05.12.2014

Поздрав от Кмета на Община Николаево по повод Никулден и Деня на банкера


Уважаеми съграждани, На 6 декември - Денят на Св. Николай Чудотворец, покровител на рибарите, пътешествениците и банкерите Ви пожелавам здраве и любов. Поздравявам всички, които носят името му и всички, които го почитат. Желая на Вас и Вашите семейства здраве, вяра в чудесата, в доброто и истината! Нека бъде светло в душите Ви, а Св. Николай да бди над Вас и да Ви закриля в името на доброто! Честит празник! Желая много успехи в живота и изпълнени с щастие Коледни и Новогодишни празници!     Косьо Косев, Кмет на община Николаево

виж повече »

28.11.2014

БОГАТА ПРОГРАМА ЗА ПРАЗНИКА НА ГРАД НИКОЛАЕВО - НИКУЛДЕН


От 1-ви до 6-ти декември 2014г., град Николаево отбелязва своя празник – Никулден. Събитията, които ще се случат в тези дни са подбрани така, че да донесат приятни емоции и настроение на жителите и гостите на Николаево. Празничната програма ще започне на 1-ви декември с традиционното състезание по риболов между ученици от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и ПГ „Ат. Дамянов”,  гр. Николаево. Веднага след малките участници в надпреварата по риболов, следва организираният от кмета на община Николаево – Косьо Косев, кметски двубой в две дисциплини – улов на шаран и толстолоб  и най-хубаво вино. Поканили сме за участие кметовете на селата в община Николаево, кметовете на Сухиндол, Гурково, Мъглиж и др., както и изпълнителния директор на РАО...

виж повече »

25.11.2014

ФОТОИЗЛОЖБА НА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ В НИКОЛАЕВО


В периода 24 – 28 ноември 2014 г. мрежата от 28 областни информационни центъра ще проведат обща инициатива под надслов „Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г.“. В рамките на инициативата ще бъдат организирани изложби и събития във всички 264 общини на територията на Република България, които целят: Да се представят успешно изпълнени проекти по оперативните програми от периода 2007 – 2013 г.; Да бъдат представени приоритетите на оперативните програми от програмен период 2014 – 2020 г.; На 28.11.2014 г. в гр. Николаево в конферентна зала на общинска администрация в 10,30 часа, Областният информационен център – Стара Загора ще открие фотоизложба с успешни проекти от областта, реализирани със средства по оперативните програми. ОИЦ...

виж повече »

30.10.2014

През месец октомври 2014 г. стартира поредната услуга по проект „Социално включване” в Община Николаево - „Здравна консултация за деца”.


През месец октомври 2014 г. стартира поредната  услуга по проект „Социално включване” в Община Николаево -  „Здравна консултация за деца”.   Услугата  „Здравна консултация за деца” ( от 0 до 3 год. и от 3 до 7 год.) цели: редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата; превенция на детската заболеваемост, смъртност, неполагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст; достъпност за родители на новородени и на малки деца, които са уязвими, изолирани и/или не са регистрирани при общопрактикуващ лекар или не го посещават;  осигуряване на мобилност – посещения в домовете на родителите, работа в общността за превенция...

виж повече »

27.10.2014

Общински служители от Община Николаево участваха в кръгла маса по проект по ОПАК


Общински служители от Община Николаево участваха в кръгла маса по проект по ОПАК В изпълнение на Дейност 2 : Разработване на функционален анализ на администрацията на Община Николаево, по проект на община Николаево  по ОПАК,  на 23.10.2014 г. от 11.00 ч. в Заседателната  зала на община Николаево, се проведе кръгла маса, на която беше представен и дискутиран Проекта на Функционален анализ на общинската администрация гр.Николаево, резултатите от функционалния анализ, препоръките и план за действие.     Николай Ценков, представител на фирмата изпълнител за изготвяне на Функционалния анализ представи доклад, изготвен след проучване и анализ на документи и информация, анкети, интервюта, фокус група, наблюдение и експертни оценки в общинска администрация...

виж повече »

20.10.2014

Напредък по изпълнението на проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”


BG051PO002/13/1.1-07 „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”     Напредък по изпълнението на проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”     В изпълнение на Дейност 2 : Разработване на функционален анализ на администрацията на Община Николаево,  след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка  по реда на глава  VІІІ а от ЗОП  бе избрана фирма изпълнител и сключен Договор № 27/ 29.07.2014 г с предмет Предоставяне на консултански услуги за изготвяне на функционален анализ на община Николаево, актуализация...

виж повече »

20.10.2014

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА


                                                                                  ПОКАНА           За  участие в Кръгла маса за запознаване с резултатите от  изготвения проект на Функционален анализ на Общинска администрация Николаево  по проект „Усъвършенстване на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността на работните процеси в общинска администрация Николаево”

виж повече »

17.09.2014

НОВИНА ЗА ПРОЕКТ СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


            На 12.09.2014 г. приключи реализацията на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” по проект ‘Социално включване” в Община Николаево. Бяха създадени  летни училища за деца,  на които предстои да постъпят в първи клас. Бяха сформирани две групи от 15 деца - една група в Николаево и една  - в с. Едрево. Продължителността на заниманията с всяка  група бе един месец. В Николаево лятното училище се проведе в периода от 18.юли  до 15 август 2014 г. В с. Едрево  - в периода от 18 август. до 12 септември 2014 г.             Обучението на тези деца се проведе от един педагог и се подпомагаше от  медиатор....

виж повече »

06.08.2014

О Б Я В Л Е Н И Е


Общинска служба по земеделие гр. Мъглиж уведомява собствениците и ползвателите на земеделски земи, че на основание чл. 72, ал. 4, във връзка с чл. 72, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, са изготвени предварителните регистри на имотите в землищата на общините Мъглиж, Николаево и Гурково, по ред както следва:     1 / В община Мъглиж предварителни регистри за - землище Мъглиж                 - землище Юлиево                 - землище Шаново - землище Тулово                           - землище Зимница               ...

виж повече »

29.07.2014

Започна реализацията на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” чрез създаване на летни училища.


            На 18.07.2014 г.  започна реализацията на дейност „Допълнителна подготовка за равен старт в училище” чрез създаване на летни училища.. Услугата ще се предоставя за период от 2 месеца  в рамките на лятната ваканция.. Първата група от 15 деца, посещаващи лятно училище,  бе сформирана в гр. Николаево. Обучението на тези деца се провежда от един педагог и се подпомага от  един медиатор. Те  бяха избрани след провеждане на тръжна процедура за избор на консултанти за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”. Продължителността на заниманията с една група е един месец, като  децата. ще имат занимания всеки делничен ден по 4 часа.          ...

виж повече »

13.06.2014

ИРЛАНДСКИЯТ ОПИТ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ


На проведената информационна среща в община Николаево на тема: „Европейски средства за местно развитие. Опитът на Ирландия“, Джон Бътлър, експерт местно развитие от Ирландия, представи успешния опит на Ирландия за привличане на европейски средства. На срещата преминала под мотото „Да научим как работят другите“ присъстваха над 15 представители на общинска администрация, читалища, училища и граждани. От присъединяването си към Европейския съюз през 1973 г. Ирландия е получила над 17 милиарда евро от Структурните и Кохезионния Фонд, което е допринесло както за изграждане на техническата инфрасктура на страната, така и за развитие на човешките ресурси. Джон Бътлър представи предимствата на програма „ЛИДЕР“, която функционира от 1992 г. в страната...

виж повече »

24.04.2014

Профилактичен преглед - рак на млечна жлеза


Община Николаево съвместно с Центъра за защита правата в здравеопазването организира профилактични прегледи за рак на млечната жлеза. Скрининговите изследвания се извършват от специалисти от университетски клиники в София и включва клиничен преглед и ехографско изследване.Прегледите  ще се извършват на 26-и и 27-и април(събота и неделя)от 9 часа в Здравния дом в Николаево.

виж повече »

24.04.2014

Кампания „Да изчистим България за един ден”


За трета поредна година Община Николаево ще се включи в кампанията „Да изчистим България за един ден”, която ще се проведе на 25 и 26.04.2014 г. Началния час на кампанията е 09:00 часа, местата, определени за почистване са както следва:             1. Замърсен терен около Дигата в южната част на гр. Николаево. 2. Терен  /от ж.п. гара до стадиона/ около ж.п. линията на  ул. „Стара планина” гр.Николаево.             3. Дерето в местността „Рътичето” гр. Николаево. 4. Дворовете  и извън огражденията на  ОДЗ „Снежанка”, на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”  и парка пред ПГ „Атанас Дамянов”...

виж повече »

31.03.2014

Община Николаево приключи успешно проект „Помощ в дома”


  Община Николаево приключи успешно проект „Помощ в дома”             На 20 март 2014 г. се състоя заключителната среща за отчитане на резултатите по проект ‘Помощ в дома”. Събитието се проведе в малката зала на читалище „Васил Левски” в гр. Николаево и на него присъстваха представители на общинската администрация, Дирекция ‘Социално подпомагане”, потребители и лица, предоставяли социални услуги по проекта.            През 2012 г. Община Николаево кандидатства с проект по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” , който беше одобрен. На 27.11.2012 г. беше сключен договор за безвъзмездна...

виж повече »

11.03.2014

ПРОГРАМА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ : „ПОМОЩ В ДОМА”


ОБЯВА   На 20.03.2014 г. от 15.00 ч. в Малката зала на Народно читалище „Васил Левски” гр. Николаево ще се проведе заключителна среща по проект „Помощ в дома” при следната   ПРОГРАМА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ : „ПОМОЩ В ДОМА”   15.00 ч.– 15.10 ч.          Регистрация на участниците   15.10 ч.- 16.30 ч.          Откриване. Отчет за резултатите от   изпълнението на проекта. Изводи и                                      ...

виж повече »

13.12.2013

Пролетта на 2014 г. стартира ремонта на надлеза на Николаево


Пролетта на 2014 г.  стартира ремонта на надлеза на Николаево Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева се срещна с областния управител на Стара Загора  Живка Аладжова  на 09.12.2013 година.             Министър Терзиева е избрала област Стара Загора, за провеждане на официална годишна конференция за представяне на напредъка по изпълнениe на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007 – 2013 г. Тя информира, че през пролетта на 2014 г. ще стартира    ремонта на надлеза на Николаево с финансиране от аварийната програма на Агенция „Пътна инфраструктура”.

виж повече »

10.12.2013

ПОКАНА за участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие на Община НИКОЛАЕВО за периода 2014-2020


                                     Уважаеми дами и господа, На 11.12.2013 г. (сряда) от 17:00 часа в залата  на  читалище „В.Левски ”гр. Николаево ще се проведе обществено обсъждане на проект  на Общински план за развитие на Община НИКОЛАЕВО за периода 2014-2020 г. Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за период на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС). Общинският план за...

виж повече »

09.12.2013

Информация по предоставяне на социална услуга „Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” - етап 3.3


В Община Николаево стартира  осъществяване на Етап 3.3  за  набиране на кандидати за лични асистенти и кандидати за потребители на социалната услуга „Личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи” с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз . Той включва набиране на кандидати за лични асистенти и потребители на социалната услуга „Личен асистент”. Приемането  на документи от кандидатите за потребители и лични асистенти  по Етап 3.3  бе в срок  от 11.11.2013г до 15.11.2013г включително. Оценката...

виж повече »

05.12.2013

Обявява конкурс за избор на здравен медиатор


СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ“ в партньорство с ОБЩИНА  Н И К О Л А Е В О Във връзка с проект  „Заедно за по-добро здраве, за нас, от нас” по Европейската програма за партньорство в общността на Глаксо Смит Клайн – „Подобряване на здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа” Обявява конкурс за избор на здравен медиатор Необходими документи: Автобиография Мотивационно писмо Копие от диплома за завършено средно образование Заявление по образец   Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Николаево .   Изисквания към кандидатите: Завършено средно образование Принадлежност към местна уязвима етническа...

виж повече »

04.11.2013

Обява


О Б Я В А   В Данъчна служба гр.Николаево и по населените места в кметствата ще се приемат данъчни декларации по чл.14 от ЗМДТ за освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване на такса битови отпадъци, когато имота не се използува.          Срок за приемане на декларациите – 01.11.2013г. до 30.11.2013г.          Това важи за недвижимите имоти /жилищни и нежилищни имоти и празни дворни места/ на граждани и недвижимите имоти на фирми, които се използват по-малко от 183 дни през календарната година, таксата се заплаща в размер равен на ½ от определените промили за населеното място, след подадена декларация в Общината от собственика или ползвателя до 30.11.2013г.         ...

виж повече »

01.11.2013

Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Николаево


На основание чл. 26,ал. 2 от  Закона за нормативните актове,кметът на община Николаево – Косьо Косев, внася за обсъждане в 14 дневен срок проект за приемане на наредба за управление на отпадъците на територията на община Николаево. Приложение: Докладна записка до Председателя на Общински съвет Николаево.  Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Николаево. ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО         Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А   от Косьо Христов Косев – Кмет на Община Николаево   Относно: Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Николаево     УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,              ...

виж повече »

23.10.2013

Проект на Община Николаево осигурява помощ в дома на 25 души


Проект на Община Николаево осигурява помощ в дома на 25 души                                      Община Николаево е бенефициент по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  и вече половин година реализира проект  по тази схема.             Проект ‘Помощ в дома” стартира през месец февруари 2013 г., а от  месец март 2013 г. започна предоставянето на почасови услуги в домовете на 25 потребители.от град Николаево, с Едрево...

виж повече »

14.10.2013

обява


О  Б  Я  В  А   Във  връзка с изпълнение на проект „Изготвяне на Планове за управление на Защитена зона „Язовир Овчарица” ВG 0002023 и Защитена зона „Язовир Жребчево” BG0002052, екипът на проекта:   РИОСВ гр. Стара Загора – бенефициент и СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора” – партньор,   КАНЯТ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ НА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА-СЕМИНАР     Презентациите на срещата ще бъдат на следните теми: НАТУРА 2000 в България и Европа;   Компенсаторни плащания по Мярка 214 – Агроекологични плащания и Мярка 213 – Плащания по НАТУРА 2000 в земеделски земи;     Компенсаторни плащания...

виж повече »

08.04.2013

Обява-Общинския план за развитие за периода 2014-2020 год.


Уважаеми жители на Община НИКОЛАЕВО,   В изпълнение на изискванията на Закона за регионално развитие, правилника за неговото приложение и методическите указания за разработване на стратегическите документи за регионално развитие, в началото на 2013 год. в Община Николаево  беше създадена необходимата организация за изготвяне на основния стратегически документ за социалното и икономическо развитие на общината – Общинския план за развитие за периода 2014-2020 год.  С разработването и приемането на този изключително важен планов документ ще бъде формулирана визията и определени целите, основните приоритети и дейности за осигуряване на устойчиво развитие и по-висок жизнен стандарт на хората в общината през следващия седемгодишен период. Изготвянето на Общинския...

виж повече »

08.04.2013

Стартира Проект”Помощ в дома ” в Община Николаево


Стартира Проект”Помощ в дома ” в Община Николаево                           През 2012г. Община Николаево кандидатства с проект по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04, ”Помощ в дома ”,който беше одобрен.На 27.11.2012г. беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04-0174-C0001 в размер на 92031.85лв. От началото на месец март 2013г. в рамките на проект”Помощ в дома ” към домашния социален патронаж в гр.Николаево  се създаде Звено за услуги в домашна среда,което предоставя три типа по часови дейности във всички населени места на Общината: За лична помощ-личен асистент; За...

виж повече »

01.04.2013

Информационна среща по представяне на проект "Помощ в дома"


виж повече »

04.03.2013

Списъци проект "Помош в дома"


Списък на лицата, одобрени да започнат работа по проект „ПОМОЩ В ДОМА” Николаево: 1. Сийка Колева Славова 2. Стойка Атанасова Пеева 3. Марийка Славова Петкова 4. Илия Дончев Николов 5. Еленка Атанасова Иванова 6. Ваня Стоянова Митева 7. Деяна Златева Колева 8. Емилия Кирилова Янкова с.Едрево: 1. Дойчин Стоев Дойчинов 2. Зюмбюла Колева Хаджиева с.Нова Махала: 1. Живка Миткова Иванова 2. Добринка Боева Добрева Списък на лицата, които ще бъдат резерви по проект „ПОМОЩ В ДОМА” Николаево: 1. Юлия Ярославова Симеонова 2. Лиляна Иванова Курбанова 3. Елена Василева Ангелова 4. Алиме Азис Смаил 5. Пенка Колева Вълчева 6. Златка Петкова Грозева 7. Ганка Кънчева Митева 8. Христина Асенова Иванова 9. Анка...

виж повече »

01.02.2013

О Б Я В А за набиране на потребители на почасови услуги, предоставяни от „Звено за услуги в домашна среда ”


О Б Я В А   за набиране на потребители на почасови услуги, предоставяни от „Звено за услуги в домашна среда ”   Община Николаево започва да приема документи на кандидати за потребители по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 «Помощ в дома» по предоставяне на почасови услуги в Звено за услуги в домашна среда. Кандидатите за потребители трябва да бъдат: Лица   с   трайни   увреждания   с   ограничения    или    невъзможност    за самообслужване, в това число и деца под 18 години; Възрастни  хора  с  ограничения  или  невъзможност  за   самообслужване. Кандидатите,...

виж повече »

01.02.2013

Помощ в дома


ОБЯВА      До 10 март 2013 г. в Община Николаево ще започне да функционира „Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж. Проектът е с продължителност 14 месеца и се финансира по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС в размер на 92 031,85 лв.       Звеното за услуги в домашна среда разширява дейността на съществуващия Домашен социален патронаж и ще осигури почасови грижи в ежедневието на 25 лица от Община Николаево, намиращи се в частична или пълна невъзможност за самообслужване. В зависимост от индивидуалните потребности ще се предоставят 3 типа почасови услуги: 1.Дейности...

виж повече »

14.12.2012

Препоръки от Управление" Полиция"


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   С ЦЕЛ ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ВЪЗМОЖНО ПРОНИКВАНЕ НА СТРАНИЧНИ ЛИЦА ВЪВ ВАШИТЕ ДОМОВЕ ПО КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИТЕ ПРАЗНИЦИ, УПРАВЛЕНИЕ ,,ПОЛИЦИЯ” – ГРАД ГУРКОВО ВИ ПРЕПОРЪЧВА:   СПАЗВАЙТЕ ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ ВРАТИ НА ВХОДОВЕТЕ, МАЗЕТАТА И ТАВАНСКИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ; НЕ ОСТАНЯЙТЕ КЛЮЧОВЕТЕ ОТ ДОМОВЕТЕ СИ НА УСЛОВНИ МЕСТА, ТЪЙ КАТО ОТ ТЯХ МОГАТ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТ ДРУГИ ЛИЦА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КРАЖБИ; ПРИ ИЗЛИЗАНЕ ЗАТВАРЯЙТЕ ПРОЗОРЦИТЕ И БАЛКОНСКИТЕ ВРАТИ НА ПОМЕЩЕНИЯТА , РАЗПОЛОЖЕНИ НА НИСКИ ЕТАЖИ; ПРИ ИЗЛИЗАНЕ ОТ ПОМЕЩЕНИЯТА, ПРОВЕРЯВАЙТЕ ДАЛИ СА ДОБРЕ ЗАТВОРЕНИ КРАНОВЕТЕ НАЧЕШМИТЕ, ТЪЙ КАТО ЕВЕНТУАЛНО НАВОДНЕНИЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПОВОД В ДОМА ВИ ДА ПРОНИКНАТ КРАДЦИ; БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ КОГАТО ВЪВ ВАШИЯТ ДОМ...

виж повече »

11.12.2012

Провеждане на национален референдум на 27 януари 2013година


До Местните ръководства  в Община Николаево на Парламентарно представените партии и коалиции в 41-то НС: ПП „ГЕРБ”, „Коалиция за България”, ПП „ДПС”, ПП „Атака”, „Синята коалиция” и представител на инициативния комитет по чл.10, ал.1, т. 5 от ЗПУГДВМС   Относно: Провеждане на национален референдум на 27 януари 2013година.       Уважаеми г-жо / г-н ………………..   Представител на …………………………………………..   На основание чл. 7, ал.4 от ЗПУГДВМС, Ви уведомяваме, че  на 12.12.2012година, от 13.00 часа в сградата...

виж повече »

07.11.2012

ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА В ПОМОЩ НА БИЗНЕСА И МЕСТНАТА ОБЩНОСТ


                На 13.11.2012 г. от 13.30 часа в залата на Младежки дом, ул. Орлово гнездо № 5, гр. Николаево, Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема „Европейски средства в помощ на бизнеса и местната общност“. Екипът на ОИЦ – Стара Загора ще представи актуални схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. и възможностите за кандидатстване. В рамките на информационната среща представители на ОИЦ – Стара Загора и на Община Николаево ще връчат наградите на участниците в конкурса за детска рисунка на тема „Как искам Европейският...

виж повече »

30.10.2012

ОБЩИНА НИКОЛАЕВО УДЪЛЖАВА ЗА ВТОРИ ПЪТ ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ НА ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ


ОБЩИНА НИКОЛАЕВО             УДЪЛЖАВА ЗА ВТОРИ ПЪТ    ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ НА ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ Между Кмета на община Николаево  и 11 лични асистенти бяха подписани за втори път допълнителни споразумения за удължаване на срока на трудовите договори по проект “Подкрепа за достоен живот.”            Със Заповед № РД08-36 от 20.07.2012 год. на Управляващия орган ОПРЧР, срокът на действие на Проект „Подкрепа за достоен живот”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, който предоставя социалната услуга „Личен асистент”е удължен и крайният срок за предоставяне на услугата...

виж повече »

28.09.2012

АКТУАЛНИ МЕРКИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРЕДСТАВИ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО


АКТУАЛНИ МЕРКИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРЕДСТАВИ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО                   През месец септември Областен информационен център гр. Стара Загора провежда поредица от информационни срещи в общините от Област Стара Загора за разясняване на актуални възможности за финансиране на проекти с европейски средства. Информационната кампания на тема: „Актуални схеми по ОПРЧР и мерки по Програмата за развитие на селските райони и предстоящи за отваряне до края на 2012 г.“  предостави актуална информация  на 27.09.2012 г. в община Николаево. В информационната среща участваха представители на общинска администрация, кметове и кметски...

виж повече »

20.09.2012

АКТУАЛНИ МЕРКИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


  АКТУАЛНИ МЕРКИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЩЕ ПРЕДСТАВИ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР В ОБЩИНА НИКОЛАЕВО                   На 27.09.2012 г. от 13.30 часа в  залата на Младежки дом, ул. Орлово гнездо № 5, гр. Николаево, Областният информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема „Актуални схеми по ОПРЧР и мерки по Програмата за развитие на селските райони и предстоящи за отваряне до края на 2012 г.“ Екипът на ОИЦ – Стара Загора ще представи актуалните схеми по ОПРЧР и възможностите за кандидатстване. Експерт от областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ Стара Загора ще представи актуални...

виж повече »

15.06.2012

ОБЯВА


АНОНС ЗА ПРЕДСТОЯЩИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ На 19.06.2012 г. от 13.30 часа в залата на Младежки дом, ул. Орлово гнездо № 5, гр. Николаево, Областен информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема: „Как да разработим успешно проектно предложение?“. На срещата ще бъде представена информация за етапите на проектния цикъл, за елементите на формуляра за проектно предложени, ще се разгледат конкретни примери за правилно разбиране на отделните елементи на проектното предложение. Областният информационен център е създаден в рамките на проект „Изграждане на Областен информационен център – Стара Загора”, финансиран от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Желаещите да заявят участие на телефон...

виж повече »

04.06.2012

ОБЯВА


„СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕАД На основание чл. 121, ал. 1 от Закона за устройство на територията Ви уведомяваме, че на 08.06.2012 г. (петък) от 17.00 часа в залата на читалището ще се проведе обществено обсъждане на План-схема за газификация на гр. Николаево. Каним всички заинтересовани да присъстват на общественото обсъждане.    

виж повече »

07.05.2012

новина


ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СТАРА ЗАГОРА ПРОВЕДЕ В НИКОЛАЕВО ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ТЕМА „УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, РЕАЛИЗИРАНИ В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА“     На 24.04.2012г., в залата на Младежки дом, ул. Орлово гнездо № 5 Областен информационен център Стара Загора проведе информационна среща на тема: „Успешни проекти по оперативните програми, реализирани в област Стара Загора”. На срещата бяха представени реализирани проекти по оперативни програми „Развитие на човешките ресурси”, „Конкурентноспособност на българската икономика”, „Административен капацитет“ както и предстоящите за отваряне схеми по програмата и актуалните в момента. В информационната среща участваха представители на общинска администрация,...

виж повече »

02.04.2012

Заповед №43 от 19,03,2012 г. за възлагане изработване на устройствен план


виж повече »

24.10.2016

ОБЯВА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ " ИЗГРАЖДАНЕ НА КРАВЕФЕРМА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЕСОДАЙНИ КРАВИ".


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,   ОБЯВЯВА:   открит обществен достъп до информация по приложение № 2 на инвестиционно предложение за изграждане „Изграждане на кравеферма за отглеждане на 150 броя месодайни крави“ в поземлени имоти с идентификатори 48163.501.960 и 48163.501.41 по плана на с.Елхово, община Николаево, област Стара Загора с възложител ЗП Красимир Генчев Малов. Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 14 (четиринайсет) дни, всеки работен ден в периода от 24.10.2016г. – 07.11.2016г., в сградата на Община Николаево, дирекция „Общински дейности и устройство на територията“ на ул. „Георги Бенковски”...

виж повече »

02.03.2012

Заповед 33


виж повече »

07.09.2011

ОБЯВА


ОБЩИНА НИКОЛАЕВО На основание чл. 62 ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение 288/ 29.06.2011 год. на Общински съвет –Николаево. ОБЯВЯВА : Публичен търг, с явно наддаване на 29.08.2011 г. от 11.00 часа в сградата на Община Николаево за отдаване под наем на : ПИ с идентификатор 48163.84.335, представляващ Отводнителен канал находящ се в землището на с.Елхово,община Николаево Начална цена - 900.00 лв. – годишен наем Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена. Депозит за участие –100.00 лв. Цена на тръжна документация – 80.00 лв. Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 8,30 часа до 16,30 часа до 26.08.2011...

виж повече »