Обявление за търг по Заповед № РД-01-55 / 2020


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е по Заповед № РД-01-55/ 25.02.2020 г. На основание Заповед № РД-01-55/ 25.02.2020 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, а именно: Апартамент 2 (източен апартамент) с площ: 75,00 кв.м. (седемдесет и пет квадратни метра), находящ се на втори етаж в сградата на Здравна служба гр. Николаево, ул.”Оборище” № 24Б – сграда с идентификатор 51648.501.556.1 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин петдесет и шест точка едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Николаево, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007...

виж повече »

Обявление за търгове по Заповед № РД-01-163 / 2019


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е по Заповед № РД-01-163/ 25.07.2019 г.   На основание Заповед № РД-01-163/ 25.07.2019 г.на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване както следва:  A/ Oтстъпено право на строеж /ОПС/ върху част от имот с идентификатор 51648.501.524               1. Учредяване право на строеж върху 40 кв.м. от общински поземлен имот с идентификатор 51648.501.524  (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка петстотин двадесет и четири) целият с площ 2059 кв.м. (две хиляди петдесет и девет квадратни метра); с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Комплексно...

виж повече »

Обявление за търг по Заповед № РД-01-67 / 2019


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е по Заповед № РД-01-67/ 01.04.2019 г. На основание Заповед № РД-01-67 / 01.04.2019 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на следния общински имот: Поземлен имот с идентификатор  51888.33.17 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка тридесет и три точка седемнадесет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Нова махала, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-24 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ: 20 169 кв.м. (двадесет хиляди сто шестдесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; номер по...

виж повече »

Обявление - публичeн търг с явно наддаване


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 329 / 26.11.2018 г.   На основание Заповед № 329 / 26.11.2018 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публичен търг с явно наддаване както следва:    І. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване както следва:    А/  Продажба на следния общински имот: 1. Поземлен имот с идентификатор  48163.117.166 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка сто и седемнадесет точка сто шестдесет и шест), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Елхово, общ. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ: 1 348 кв.м. (хиляда триста...

виж повече »

Обявление - публичeн търг с явно наддаване


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 282 / 11.10.2018 г.   На основание Заповед № 282 / 11.10.2018 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публичен търг с явно наддаване както следва:    А/  Отдаване под наем на следния общински имот:   1. Поземлен имот с идентификатор 51648.1.733 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка едно точка седемстотин тридесет и три), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 22 268 кв.м. (двадесет и две хиляди двеста шестдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Земеделска;...

виж повече »

Обявление - публични търгове с явно наддаване


виж повече »

Заповед за отмяна на публични търгове за отдаване под наем на лекарски кабинети


виж повече »

Обявление за отдаване под наем и продажба на имоти


виж повече »

Обява за публични търгове с явно наддаване за отдаване под наемна земеделски земи с. Нова Махала,общ. Николаево


виж повече »

Обявление за отдаване под наем на общински имот


  О Б Я В Л Е Н И Е   по Заповед № 220 / 06.11.2017г.   На основание Заповед № 120 / 06.11.2017г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публичен търг с явно наддаване:    I.  Отдаване под наем на следния общински имот:   1. Поземлен имот с идентификатор 48163.84.335 (четиридесет и осем хиляди сто шестдесет и три точка осемдесет и четири точка триста тридесет и пет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри за с. Елхово, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 14.05.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ: 25576 кв.м. (двадесет и пет хиляди петстотин седемдесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Територия заета от води и водни обекти; с начин на трайно...

виж повече »

Обявление- публични търгове с явно наддаване


виж повече »

Обявление за отдаване под наем на поземлен имот


виж повече »

Обявление - публични търгове с явно наддаване


виж повече »

Обявление за продажба на общински частен имот


виж повече »

Обява - конкурс за възлагане управлението на социалната услуга " Обществена трапезария"


Конкурс за възлагане на управлението на социалната услуга „Обществена трапезария” по реда на Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ОБЯВЯВА: На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 и чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка със Заповед № 211/ 25.10.2016 г. на кмета на Община Николаево ОБЯВЯВА Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“, в съответствие с ПМС № 37 от 23.02.2015 г за определяне реда и условията за изпълнение...

виж повече »

Обява за търг


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 146 / 01.08.2016 г.   I. На основание Заповед № 146 / 01.08.2016 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински имоти: Поземлен имот с идентификатор 51888.72.1 (петдесет и една хиляди осемстотин осемдесет и осем точка седемдесет и две точка едно), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 15,423 кв. м. (петнадесет декара четиристотин двадесет и три квадратни метра); с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Нива; категория на земята: V (пета) ; с адрес...

виж повече »

Публичен търг - обявление


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 79 / 25.04.2016 г.   I. На основание Заповед № 79 / 25.04.2016 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публичен търг с явно наддаване както следва:           Отдаване под наем на следния общински имот: 1. Поземлен имот с идентификатор 51648.27.5 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка двадесет и седем точка пет) с площ 4,005 дка. (четири декара и пет квадратни метра).Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Категория на земята: I Х (девета).  Номер по предходен план: 027005 (нула две седем нула нула  хула пет) в землището на гр. Николаево, общ....

виж повече »

Публични търгове - обява


О  Б  Я  В  А               І. На основание Заповед №  234 / 18.11.2014г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване, по ред както следва:   А/ Продажба на следните общински имоти: 1. Поземлен имот с идентификатор 51648.501.973 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 400 кв. м.; с трайно предназначение на територията: Урбанизирана; с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.); с адрес на ПИ гр. Николаево – п. код 6190, номер по предходен план: УПИ XXII в кв. 25 по плана на гр. Николаево, при съседи: 51648.501.255; 51648.501.972;...

виж повече »

Публични търгове - обява


            І. На основание Заповед № 125 / 02.07.2014г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване, по ред както следва:   А/ Отстъпване право на строеж  върху следните общински имоти:  1. Отстъпване право на строеж върху 200 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 51648.501.7, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Николаево, целият с площ 693 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); номер по предходен план: УПИ ХII в кв. 58 по плана на гр. Николаево.Начална тръжна цена  - 1674,90 лв.   Б/ Продажба на следните общински имоти: 1. Поземлен имот с идентификатор...

виж повече »

Търгове за отдаване под наем и продажба на общински имоти


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 47 / 27.03.2014 г.   I. На основание Заповед № 47 / 27.03.2014 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване както следва:    А/ Отстъпване право на строеж  върху следните общински имоти:  1. Отстъпване право на строеж върху 200 кв.м. (двеста квадратни метра) от поземлен имот с идентификатор 51648.501.10 (петдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и осем точка петстотин и едно точка десет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Николаево, одобрени със Заповед № РД-18-37 / 10.07.2007 г. на Изпълнителния Директор на АК, целият с площ 714 кв.м. (седемстотин и четиринадесет квадратни...

виж повече »

Публични търгове за отдаване под наем и аренда на общински имоти


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е по Заповед № 192 / 30.08.2013 г.   На основание Заповед № 192 / 30.08.2013 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване както следва: 1. Публичен търг за отдаване под аренда на следния общински земеделски имот: Поземлен имот с идентификатор 48163.174.600 с площ 34,448 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята VI (шеста); номер по предходен план: 000600 в землището на с. Елхово, общ. Николаево. Начална тръжна цена 275,60 лв. (двеста седемдесет и пет лева и шестдесет стотинки) – годишна арендна цена за имота. 2. Публичен търг за отдаване под наем на следния общински...

виж повече »

Търгове за отдаване под наем и продажби на общински имоти


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 171 / 08.08.2013 г.          На основание Заповед № 171 / 08.08.2013 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване както следва:        А/ отдаване под наем на следните общински земеделски имоти:       1. Поземлен имот с идентификатор 51648.1.1230, с площ 12,982 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята IХ, с адрес на поземления имот гр. Николаево, п. код 6190, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 000230 в землището на гр. Николаево. Начална тръжна цена 78,00...

виж повече »

Търгове за отдаване под наем на общински имоти


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 170 / 08.08.2013 г.           На основание Заповед № 170 / 08.08.2013 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните общински земеделски имоти:           1. Поземлен имот с идентификатор 27070.50.346, с площ 5,631 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория на земята VI, с адрес на поземления имот с. Едрево п. код 6173, местност „Шумата“, общ. Николаево, обл. Стара Загора, номер по предходен план: 050346 в землището на с. Едрево, общ. Николаево. Начална...

виж повече »

Търгове за отдаване под аренда на общински имоти


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 85 / 18.04.2013 г.   На основание Заповед № 85 / 18.04.2013 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване под аренда на следните общински земеделски имоти: 1. Поземлен имот с идентификатор 48163.132.78 с площ 14,133 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята V (пета); номер по предходен план: 000078 в землището на с. Елхово, общ. Николаево. Начална тръжна цена 113,10 лв. (сто и тринадесет лева и десет стотинки) – годишна арендна цена за имота. 2. Поземлен имот с идентификатор 48163.173.658 с площ 28,613 дка., с трайно предназначение...

виж повече »

Търгове за продажба на общински имоти


О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   по Заповед № 84 / 18.04.2013 г.   На основание Заповед № 84 / 18.04.2013 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване за продажба на следните общински имоти: 1. Поземлен имот с идентификатор 48163.73.437 с площ 11,616 дка., с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Изоставена орна земя; категория на земята V; при граници на имота: 48163.214.30, 48163.73.416, 48163.73.436, 48163.73.379; номер по предходен план: 000437 в землището на с. Елхово, общ. Николаево (процедура по Решение № 138 / 29.03.2013 г. на ОбС Николаево). Начална тръжна цена за продажба на имота 5402,00 лв. (пет хиляди четиристотин и два лева). 2....

виж повече »

Обява за търг


О Б Я В Л Е Н И Е по Заповед № 39 / 27.02.2013 г.   На основание Заповед № 39 / 27.02.2013 г. на Кмета на Община Николаево, Община Николаево обявява публични търгове с явно наддаване, както следва: А/ Отдаване под наем на следния общински имот: 1. Част от имот – публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 54 / 27.08.2002 г., а именно: Клинична лаборатория с площ 23,26 кв.м., находяща се на първи етаж в сграда с идентификатор 51648.501.556.1 – Здравна служба гр. Николаево, п. код 6190, ул. „Оборище”, за ползване по предназначение – за лаборатория (процедура по Решение № 127 / 30.01.2013 г. на ОбС Николаево). Начална тръжна цена за помещението 14,00 лв. (четиринадесет лева) – месечен наем за имота. Б/...

виж повече »

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ


ОБЩИНА НИКОЛАЕВО   На основание чл. 62 ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 67/ 26.06.2012 год. на Общински съвет –Николаево.          ОБЯВЯВА :     Публичен търг, с явно наддаване на 03.09.2012 г. от 11.00 часа в сградата на Община Николаево за отдаване под наем на :   ПИ с  идентификатор  51648.1.733 – начин на трайно ползване - Рибарник находящ се в землището на гр.Николаево, община Николаево   Начална цена  - 1000.00 лв. – годишен наем Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена. Депозит за участие –100.00 лв. Цена на тръжна документация...

виж повече »

ОБЯВА ТЪРГ - С. НОВА МАХАЛА


ОБЩИНА НИКОЛАЕВО   На основание чл. 62 ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 68/ 26.06.2012 год. на Общински съвет –Николаево.          ОБЯВЯВА :     Публичен търг, с явно наддаване на 03.09.2012 г. от 13.00 часа в сградата на Община Николаево за отдаване под наем на :   140 кв.м. -  част от ПИ с  идентификатор  51888.501.629.1,  находящ се в с. Нова махала, община Николаево, а именно:   - Зала с фоайе и коридор с площ от 112 кв.м. - Зала за тихи игри с площ от 26 кв.м. - Тоалетни с площ от 2 кв.м   Начална цена  - 140.00 лв. – месечен наем Стъпка за...

виж повече »

ОБЯВА


ОБЩИНА НИКОЛАЕВО   На основание чл. 37 от ЗОС и чл. 62, ал. 1, от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №№ 65, 66 от 26.06.2012год. на Общински съвет –Николаево       ОБЯВЯВА :   Публичен търг с явно наддаване на 03.09.2012 год. от 10,00 часа в сградата на Община Николаево, както следва   Отстъпване право на строеж върху 100 кв.м. от общински имоти ПИ 51648.501.973 с площ 400 кв. м частна общинска собственост находящ се в гр. Николаево ПИ 51648.501.972 с площ 703 кв. м частна общинска собственост находящ се в гр. Николаево При следните условия : Начална тръжна цена – 8 лв./кв.м. Стъпка за наддаване в размер на 10 % от...

виж повече »

Търг за отдаване под наем


    ОБЩИНА НИКОЛАЕВО           ОБЯВЯВА :   На основание чл. 62 ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Решение 39/ 12.04.2012  год. и Решение 24/10.02.2012 год. на Общински съвет –Николаево.   Ø      Да се организира и проведе публичен търг, с явно наддаване на 18.06.2012 г. от 10.30 часа в сградата на Община Николаево за отдаване под наем:   1.      Лекарски кабинет и обслужващи помещения с обща площ 19.25 кв.м. в Здравна служба с.Едрево с начална цена  - 6.65 лв. 2.      Свободна площ от 1 кв.м. намираща се на входа на Общинска администрация...

виж повече »