Проведен първи етап от конкурс за Директор на ДГ "Снежанка" гр. Николаево и филиалите към неяСЪОБЩЕНИЕ

            Днес, 05.06.2020 г., в 11,00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Николаево се проведе първият етап от обявения със Заповед № РД-01-130 / 27.04.2020 г. на Кмета на Община Николаево конкурс за заемане на длъжността Директор на общинска детска градина  „Снежанка” в гр.Николаево с филиали „Зорница“ – с. Нова махала, „Кокиче“ – с. Едрево и „Еделвайс“ – с. Елхово.

            Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-01-145 / 14.05.2020 г., допълнена със Заповед № РД-01-145(20)1 / 29.05.2020 г. на Кмета на Община Николаево, разгледа постъпилите документи на кандидатите и единодушно

РЕШИ:

Допуска до участие във втория етап на конкурса – представяне на концепция / план програма за развитие на ДГ „Снежанка“ и филиалите към нея за период от 3 години, и събеседване с конкурсната комисия, следните кандидати:

1/ Радка *** Белемезова

и

2/ Христина *** Колева,

които отговарят на предварително обявените изисквания за заемане на длъжността.

Вторият етап от конкурса – представяне на концепция / план програма за развитие на ДГ „Снежанка“ и филиалите към нея за период от 3 години, и събеседване с конкурсната комисия, ще се проведе на 11.06.2020 г. в 11,00 часа в Заседателната зала в сградата на Общинска администрация Николаево, на адрес гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 9, ет. 2.

Информационни източници, които могат да се ползват при подготовка за събеседването са:

- Кодекс на труда,

- Закон за предучилищното и училищното образование,

- Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти,

- Наредба № 5 от 03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование,

- Наредба № 4 от 20.04.2017 г. на МОН за нормиране и заплащане на труда

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:

ИВАН ПАВЛОВ –

ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО

 

 

 

 

« назад