Забрана за търговия на открито по време на празничните дни 23-25 май 2020 г.З А П О В Е Д

№ РД-01-150

гр. Николаево, 22.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с предстоящия празник на община Николаево, Решение № 325 / 14.05.2020 г. на Министерски съвет за обявяване на извънредна епидемична обстановка по реда на чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето и моя Заповед № РД-01-147 / 18.05.2020 г.,

Н А Р Е Ж Д А М: 

за времето от 23-ти до 25-май 2020 г., включително, ЗАБРАНЯВАМ разполагането и поставянето на всякакъв вид преместваеми търговски обекти и съоръжения, в това число маси, колички, павилиони, стелажи и други подобни, за продажба на промишлени стоки, печатни издания и храни на територията на община Николаево.

В случай на неспазване на настоящата заповед, на нарушителите да се налагат глоби от 50,00 лв. до 500,00 лв., съгласно чл. 11 от Наредба № 7 на ОбС Николаево.

Настоящата заповед да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на общината Николаево, поставяне на информационните табла в Общинска администрация, в ЦАО и в кметствата в общината.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Стайко Петков – Зам.-Кмет на Община Николаево, на кметовете на кметствата в община Николаево и на Полицейски участък – Гурково.

           

НИКОЛАЙ КЪНЕВ (П)

Кмет на Община Николаево

 

  Заповед № РД-01-150 / 22.05.2020 г. на Кмета на Община Николаево - Добавен на: 22.05.2020« назад