БюджетП О К А Н А

 

Уважаеми съграждани,

 

            Със Заповед №174 от 13.11.2015г. на кмета на Община Николаево се стартира бюджетна процедура 2016 година.

            Приемането на общинския бюджет става след обществено обсъждане с местната общност. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от важните решения за по-нататъшното развитие на община Николаево.

            На основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Николаево

 

Кметът на Община Николаево

кани жителите на общината, представивители на бизнеса и цялата общественост

на 26 ноември 2015 г. от 17.30 часа в НЧ”Васил Левски” гр.Николаево

 

на

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

на проекта за бюджет за 2016 г. на Община Николаево

 

            Материалите по проекта за бюджет 2016 г. ще бъдат публикувани в сайта на Община Николаево, на таблото в гр.Николаево, както и пред всяко кметство.

 

 

 

 

Косьо Косев

Кмет на Община Николаево

  

 

 

 

 

 

 

 Приемане бюджета за 2016г. на Община Николаево

 Формула за разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2016г.

 Покана за публично обсъждане на проект за бюджет 2017г. на община Николаево

 Решение № 116 - Приемане на окончателен годишен план на бюджета и отчета на бюджета за 2016г. на Община Николаево - Добавен на: 10.02.2017

 Решение № 117 - Приемане бюджета за 2017г. на Община Николаево - Добавен на: 10.02.2017

 Заповед- формула за разпределение на средствата получени по единни разходни стандарти за 2017г. между детски градини и училища - Добавен на: 28.02.2017

 Информация за изготвяне финансовото състояние на бюджета - Добавен на: 16.03.2017

 Очаквано изпълнение на бюджета за 2017г - Добавен на: 16.03.2017

 Баланс в лв. - Добавен на: 28.03.2017

 Баланс - в хил. лв. - Добавен на: 28.03.2017

 Отчет за приходи и разходи - Добавен на: 28.03.2017

 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА - Добавен на: 28.03.2017

 Отчет - Добавен на: 30.03.2017

 Покана- публично обсъждане на проекта за бюджет 2018г. на Община Николаево - Добавен на: 05.01.2018

 Приемане бюджета за 2018 г. на Община Николаево - Добавен на: 12.02.2018

 Отчет за компенсации - Добавен на: 12.02.2018

 Бюджет- начален план по пълна единна бюджетна класификация - Добавен на: 15.02.2018

 Заповед - Формула за разпределение на средствата в делигираната от държавата дейност за финансиране на неспециализирани училища без детски градини и професионални гимназии - Добавен на: 26.02.2018

 ОТЧЕТ 2017 - Добавен на: 27.02.2018

 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ГФО ЗА 2017г. - Добавен на: 27.02.2018

 Решение № 217 Приемане бюджета за 2018 г. на Община Николаево - Добавен на: 21.03.2018

 Бюджет 2018 г. - Добавен на: 21.03.2018

 Приложение № 1 отчет към 30.06.2018г. - Добавен на: 07.08.2018

 ОДИТЕН ДОКЛАД - Добавен на: 09.10.2018

 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА - Добавен на: 09.10.2018

 ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА 2017 г. - Добавен на: 09.10.2018

 Баланс за 2017 г. - Добавен на: 09.10.2018

 Касов отчет за 2017 г. - Добавен на: 09.10.2018« назад