Бюджет

 Вътрешни правила за организация и управление на бюджетния процес - Добавен на: 26.06.2014

 Бюджет 2014, приет с Решение № 231 от 13.02.2014 г. - Добавен на: 26.06.2014

 Наредба № 10 за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза ... - по Решение № 225 от 30.01.2014 г. на ОбС Николаево - Добавен на: 26.06.2014

 Справка за разпределение на средствата от преходния остатък от 2014 г. - Добавен на: 23.03.2015

 Бюджет 2015, приет с Решение № 310 от 17.02.2014 г. - Добавен на: 23.03.2015

 Заповед № 29 / 25.02.2015 г. на Кмета на Община Николаево за разпределение на средствата за 2015 г. между училищата - Добавен на: 23.03.2015

 Заповед № 174 / 13.11.2015 г. на Кмета на Община Николаево за откриване на процедура за съставяне на проект на общинския бюджет за 2016 г. - Добавен на: 13.11.2015

 Приемане бюджета за 2016г. на Община Николаево

 Формула за разпределяне на средствата, получени по единни разходни стандарти за 2016г.

 Покана за публично обсъждане на проект за бюджет 2017г. на община Николаево

 Решение № 116 - Приемане на окончателен годишен план на бюджета и отчета на бюджета за 2016г. на Община Николаево - Добавен на: 10.02.2017

 Решение № 117 - Приемане бюджета за 2017г. на Община Николаево - Добавен на: 10.02.2017

 Заповед- формула за разпределение на средствата получени по единни разходни стандарти за 2017г. между детски градини и училища - Добавен на: 28.02.2017

 Информация за изготвяне финансовото състояние на бюджета - Добавен на: 16.03.2017

 Очаквано изпълнение на бюджета за 2017г - Добавен на: 16.03.2017

 Баланс в лв. - Добавен на: 28.03.2017

 Баланс - в хил. лв. - Добавен на: 28.03.2017

 Отчет за приходи и разходи - Добавен на: 28.03.2017

 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА - Добавен на: 28.03.2017

 Отчет - Добавен на: 30.03.2017

 Покана- публично обсъждане на проекта за бюджет 2018г. на Община Николаево - Добавен на: 05.01.2018

 Приемане бюджета за 2018 г. на Община Николаево - Добавен на: 12.02.2018

 Отчет за компенсации - Добавен на: 12.02.2018

 Бюджет- начален план по пълна единна бюджетна класификация - Добавен на: 15.02.2018

 Заповед - Формула за разпределение на средствата в делигираната от държавата дейност за финансиране на неспециализирани училища без детски градини и професионални гимназии - Добавен на: 26.02.2018

 ОТЧЕТ 2017 - Добавен на: 27.02.2018

 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ГФО ЗА 2017г. - Добавен на: 27.02.2018

 Отчет на бюджета и Баланс на община Николаево за 2013 г. - Добавен на: 05.01.2015

 Решение № 217 Приемане бюджета за 2018 г. на Община Николаево - Добавен на: 21.03.2018

 Бюджет 2018 г. - Добавен на: 21.03.2018

 Приложение № 1 отчет към 30.06.2018г. - Добавен на: 07.08.2018

 ОДИТЕН ДОКЛАД - Добавен на: 09.10.2018

 ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА - Добавен на: 09.10.2018

 ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ЗА 2017 г. - Добавен на: 09.10.2018

 Баланс за 2017 г. - Добавен на: 09.10.2018

 Касов отчет за 2017 г. - Добавен на: 09.10.2018

 Бюджет 2019 г. - Добавен на: 13.02.2019

 Заповед за утвърждаване формулата за разпределение на средствата,получени по единни разходни стандарти за 2019г. между детски градини и училища - Добавен на: 05.03.2019

 Отчет първо тримесечие 2019 г. - Добавен на: 03.06.2019

 Месечни отчети за изпъленине на Бюджет 2019 - за месеците април, май, юни и юли 2019 г. - Добавен на: 03.09.2019

 Тримесечни отчети за изпълнение на Бюджет 2019 - второ тримесечие на 2019 - Добавен на: 03.09.2019

 Отчет данни за чужди средства в Бюджет 2019 - към 30.06.2019 г. - Добавен на: 03.09.2019

 Отчетни данни за средства от Европейския съюз в Бюджет 2019 -към 30.06.2019 г. - Добавен на: 03.09.2019

 Отчет за изпълнение на бюджета на Община Николаево към 30.09.2019 г. - Добавен на: 05.11.2019

 Покана за провеждане на публично обсъждане на бюджет 2020 г. на Община Николаево - Добавен на: 10.01.2020

 Бюджет на Община Николаево за 2020 г. - Добавен на: 07.02.2020

 Бюджет 2020 - Приложения № 10 и № 11 - Добавен на: 07.02.2020

 Отчет за изпълнение на бюджета към 31.01.2020 г. - Добавен на: 19.02.2020

 Отчетни данни за сметките за средствата от Европейския съюз - към 31.01.2020 г. - Добавен на: 21.02.2020

 Отчетни данни за сметките за чужди средства - към 31.01.2020 г. - Добавен на: 21.02.2020

 Справка просрочени вземания и задължения - към 31.01.2020 г. - Добавен на: 21.02.2020

 Месечни отчети за изпъленине на Бюджет 2020 - месец февруари - Добавен на: 17.03.2020

 Месечни отчети за изпъленине на Бюджет 2020 - месец март - Добавен на: 08.04.2020

 Отчет за изпълнение на бюджета към 31.03.2020 г. - тримесечни отчети - Добавен на: 27.04.2020

 Бюджетен календар за 2020 г. - план-график за разработване на бюджет 2021 и тригодишната бюджетна прогноза за местни дейности 2021-2023 г. - Добавен на: 28.04.2020

 Месечни отчети за изпъленине на Бюджет 2020 - месец април - Добавен на: 10.06.2020« назад