Вътрешни правила, инструкции и правилници

 Вътрешни правила за достъп до обществена информация - Добавен на: 07.03.2019

 Вътрешни правила за обратна връзка с потребители на АУ - Добавен на: 07.03.2019

 Вътрешни правила за организацията на административното обслужавне - Добавен на: 07.03.2019

 Вътрешни правила за учреждески архив - Добавен на: 07.03.2019

 Вътрешни правила за информационна и мрежова сигурност - Добавен на: 07.03.2019

 Етичен кодекс - Добавен на: 07.03.2019

 Инструкция за документооборота и деловодната дейност - Добавен на: 07.03.2019

 Вътрешни правила за работа в системата за електронен обмен на съобщения - Добавен на: 29.03.2019

 Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения чрез системата за сигурно електронно връчване в Община Николаево - Добавен на: 09.04.2019

 Устройствен правилник на Общинска администрация Николаево - Добавен на: 10.03.2020

 Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма - Добавен на: 10.03.2020

 Инструкция по GDPR - Добавен на: 10.03.2020

 Инструкция за спазване на изискванията за сигурност на информацията - Добавен на: 10.03.2020

 Харта на клиента - Добавен на: 10.03.2020« назад