Проекти на нормативни актове

 ПРОТЕСТ - Добавен на: 08.12.2016

 Докладна Записка по Адм. дело 563 /2016г - Добавен на: 10.01.2017

 Обявление - Проект за Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата на територията на Община Николаево - Добавен на: 05.04.2017

 Докладна записка относно Частична промяна на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица - Добавен на: 05.04.2017

 Докладна записка относно частична промяна на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени за услуги съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси - Добавен на: 05.04.2017

 Обявление- Проект за Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община Николаево - Добавен на: 05.04.2017

 Докладна записка по Наредба № 11- промяна - Добавен на: 16.05.2017

 Докладна записка по Наредба № 5 за рекламна дейност на територията на община Николаево - Добавен на: 16.06.2017

 ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА Н А Р Е Д Б А ЗА ИЗДАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, УПРАВЛЯВАНИ ОТ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО. - Добавен на: 29.09.2017

 Докладна записка- относно изменение и допълнение в Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Николаево - Добавен на: 15.11.2017

 Докладна записка- относно изменение и допълнение в Наредба №3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Николаево - Добавен на: 13.11.2017

 Докладна записка - относно изменение и допълнение в Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги съгласно чл. 9 на ЗМДТ на Общински съвет Николаево - Добавен на: 01.12.2017

 Докладна записка- относно изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - Добавен на: 22.12.2017

 Проект на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Николаево - Добавен на: 24.10.2017

 Докладна записка относно изменение и допълнение в Наредба № 13 за придобиване ,притежаване и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Николаево - Добавен на: 12.06.2018

 Докладна записка- промяна в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Николаево, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - Добавен на: 12.06.2018

 Проект за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги - за обществено обсъждане - Добавен на: 30.10.2018

 Проект за изменение на Наредба № 6 / 20.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Николаево - за обществено обсъждане - Добавен на: 02.01.2019

 Проект за изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нуждии продажба на общински жилища на техните наематели на на други лица - за обществено обсъждане - Добавен на: 29.01.2019

 Проект за изменение и допълнение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги - за обществено обсъждане - Добавен на: 31.01.2019

 Проект за изменение и допълнение в Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Николаево - за обществено обсъждане - Добавен на: 28.02.2019

 Проект за изменение и допълнение на Наредба № 19 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общински поземлен фонд на Община Николаево - за обществено обсъждане - Добавен на: 25.04.2019

 Проект за изменение и допълнение на Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нуждии и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица - за обществено обсъждане - Добавен на: 10.06.2019

 Проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред - за обществено обсъждане - Добавен на: 23.07.2019

 Проект и мотиви за изменение на Наредба № 27 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на Община Николаево - за обществено обсъждане - Добавен на: 21.08.2019

 Проект за изменение на Наредба № 2 за управление на отпадъците на територията на Община Николаево - за обществено обсъждане - Добавен на: 03.09.2019

 Проект за изменение на такса битови отпадъци - за обществено обсъждане - Добавен на: 14.11.2019

 Проект и мотиви за изменение на Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Николаево - за обществено обсъждане - Добавен на: 06.01.2020

 Проект и мотиви за отмяна на Наредба № 15 за пожарната безопасност на територията на община Николаево - за обществено обсъждане - Добавен на: 21.01.2020

 Проект за изменение на Наредба № 6 / 20.02.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Николаево - за обществено обсъждане - Добавен на: 13.03.2020« назад