Програми и отчети

 Програма за общинската собственост за 2013 г

 Oтчет на Общинска собственост за 2017г. - Добавен на: 01.03.2018

 Годишна програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2018г. - Добавен на: 01.03.2018

 Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост - за 2017 г. - Добавен на: 17.02.2017

 Годишна програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Николаево за 2019 г. - Добавен на: 24.01.2019

 Отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост на Община Николаево за 2018 г. - Добавен на: 15.04.2019

 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива - 2013-2015 - Добавен на: 10.10.2019

 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност на Община Николаево за 2018 г. - по ЗЕЕ - Добавен на: 11.11.2019

 Информация за изпълнение на общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива - по ЗЕВИ - Добавен на: 11.12.2019

 Годишна програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Николаево за 2020 г. - Добавен на: 06.01.2020

 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива - 2020-2023 - Добавен на: 06.01.2020

 Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива - 2020-2030 - Добавен на: 06.01.2020

 Програма за енергийна ефективност на община Николаево - 2020-2023 г. - Добавен на: 31.01.2020

 Отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинската собственост на Община Николаево за 2019 г. - Добавен на: 07.02.2020

 Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност на Община Николаево по чл. 12 от ЗЕЕ за 2019 г. - Добавен на: 20.02.2020

 Информация за изпълнението на Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива - за 2019 г. - Добавен на: 20.02.2020« назад