Наредби

 Наредба № 1 за опазване на обществения ред - изм. с Решение № 463 от 29.08.2019 - Добавен на: 02.10.2019

 Отменена Наредба № 2 за поддържане и опазване на чистотата и околната среда на територията на Община Николаево - ОТМЕНЕНА с Решение № 213 / 28.11.2013 г. на ОбС Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 2 - за управление на отпадъците на територията на Община Николаево - изм. с Решение № 474 / 20.09.2019 г. - Добавен на: 27.11.2019

 Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - изм. от 28.02.2020 г. - Добавен на: 30.03.2020

 Наредба № 4 за предоставяне на общински концесии - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 5 за рекламната дейност на територията на Община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 6 за определяне на местните данъци на територията на Община Николаево - изм. с Решение № 102 от 28.04.2020 г г. - Добавен на: 14.05.2020

 Наредба № 7 за поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговски обекти и други обслужващи дейности, както и елементи на градското обзавеждане, които не са трайно свързани с терена - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 8 за изграждане на общодостъпна среда в населените места на Община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги - изм. от 28.02.2019 г. - Добавен на: 17.04.2019

 Наредба № 10 за общинския бюджет и управление на общинския дълг - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 11 за управление на общинските пътища - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища ... - изм. от 27.06.2019 г. - Добавен на: 06.08.2019

 Наредба № 13 за придобиване, притежание и отглеждане на кучета и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 14 за символиката на гр. Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Отменена Наредба № 15 за пожарната безопасност и защита на населението на територията на община Николаево - ОТМЕНЕНА с Решение № 161 / 25.04.2013 на ОбС Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Отменена Наредба № 15 - за пожарната безопасност на територията на Община Николаево - ОТМЕНЕНА с Решение № 69 / 28.02.2020 г. на ОбС Николаево - Добавен на: 01.04.2019

 Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територята на Община Николаево - изм. от 28.03.2019 г. - Добавен на: 15.07.2019

 Наредба № 17 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Николаево (по чл. 196, ал. 5 от ЗУТ) - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 18 за наемните цени на недвижими имоти - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 19 за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общински поземлен фонд - изм. от 30.05.2019 г. - Добавен на: 07.08.2019

 Наредба № 20 за регистрация, отчет и организация на движението на пътните превозни средства, теглени с животинска тяга на територията на община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 21 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от Община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 22 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Николаево в търговски дружества с общинско участие в капитала - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 23 за отглеждане на животни на територията на Община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 24 за условията и реда за разкопаване на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 25 за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и стимули на нуждаещи се лица на територията на Община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 26 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и училищата на територията на община Николаево - Добавен на: 21.02.2019

 Наредба № 27 за издаване на карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с увреждания на територията на община Николаево - изм. с Решение № 8 / 19.11.2019 г. - Добавен на: 11.12.2019

 Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Николаево (по чл. 225, ал. 2 и 225а, ал. 3 от ЗУТ) - Добавен на: 15.04.2019« назад