СтруктураПриложение №1

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Общинска администрация –  Общ брой: 31 щ. бр.

А.Изборни длъжности : 4
    Кмет на община – 1
    Кметове на кметства – 3

Б.  Администрация на общината – общ брой : 27 щ.бр.

Б1. Длъжности пряко подчинени на кмета на общината – 2.5
  1. Зам. Кмет - 1
  2. Секретар на община – 1
  3. Гл. архитект – 0.5 бр.

Б.ІІ.Дирекции:

Обща администрация

1. Дирекция „Административно информационно и техническо обслужване”  – 7.5 щ.бр.

Специализирана администрация

1.Дирекция „Общински дейности и устройство на територията” – 9 щ. бр. в т.ч.  Директор на Дирекция
2.Дирекция „Финансово-счетоводни дейности и местни приходи”-8 щ.бр. в т.ч. Директор Дирекция

Приложение № 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

НАИМЕНОВАНИЯ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ТЯХ, СЪГЛАСНО ЕДИННИЯ КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

(в сила от 01.11.2017 г.)

Наименование на длъжността

Длъжн. ниво

Ръков. ниво

Мин. обр. степен

  Мин.   ранг

Мин. опит

Вид правоотнош.

А

Ръков. длъжности

 

 

 

 

 

 

1.

Секретар на Община

6

Магистър

ІIІ мл.

4 години

Служебно

2.

Директор на Дирекция в специализирана терит.  администрация

6

 

Магистър

ІІІмл.

4 години

Служебно

3.

 Началник на отдел

7

Бакалавър

ІІІмл.

4 години

Служебно

Б

Експ.  длъжности с аналит. и/или  контролни  функции

 

 

 

 

 

 

1.

Главен  архитект

6

ръков. ниво 6Б 

 

Магистър

 

ІVмл.

 

3 години

 

Служебно

2.

Главен  инженер

8

експертно ниво 4

Бакалавър

ІVмл.

3 години

Служебно

3.

Главен експерт

9

експертно ниво 5

Бакалавър

ІVмл.

2 години

Служебно

4.

Главен вътрешен  одитор

9

експертно ниво 5

Бакалавър

ІVмл.

2 години

Служебно

5.

Главен счетоводител

8

експертно ниво 4

Бакалавър

ІVмл.

3 години

Служебно

6.

Служител по сигурността на информацията

8

експертно ниво 4

Бакалавър

ІVмл.

3 години

Служебно

7.

Финансов контрольор

9

експертно ниво 5

Магистър

ІVмл.

2 години

Служебно

8.

Старши експерт

10

експертно ниво 6

Бакалавър

Vмл.

1 година

Служебно

9.

Старши счетоводител

10

експертно ниво 6

Бакалавър

Vмл.

1 година

Служебно

10.

Секретар на МКБППМН

10

експертно ниво 6

Бакалавър

IVмл.

1 години

Служебно

В

Експертни длъжности със спомагателни функции

 

 

 

 

 

 

1.

Главен  специалист

11

ниво спец. 1

Средно

-

2 година

Трудово

2.

Старши специалист

12

ниво спец. 2

Средно

-

1 година

Трудово

3.

Старши  счетоводител

11

ниво спец. 1

Средно

-

2година

Трудово

4.

Специалист

13

ниво спец. 3

Средно

-

-

Трудово

5

Счетоводител

12

ниво спец. 2

Средно

-

-

Трудово

6.

Технически  сътрудник

13

ниво сътрудник

Средно

-

-

Трудово

Г

Технически длъжности

 

 

 

 

 

 

1.

Изпълнител

14

ниво изпълнител

-

-

-

Трудов

Структурни звена и длъжностни наименования:

   ИЗБОРНИ   ДЛЪЖНОСТИ

1.

КМЕТ

КОСЬО ХРИСТОВ КОСЕВ

2.

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

 

 

КМЕТ НА С.НОВА МАХАЛА

ЩИЛИЯН ВЕЛИНОВ ВЕЛИНОВ

 

КМЕТ НА С.ЕДРЕВО

ДИНКО ТАНЕВ ДЕДЕВ

 

КМЕТ НА С.ЕЛХОВО

ТОДОР ПЕТКОВ ЗАГОРЧЕВ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

1.

ЗАМ. КМЕТ

инж. ПЕТКО ИВАНОВ ПОПОВ

2.

СЕКРЕТАР

ПАВЛИНА ЖЕЛЕВА ЦАНЕВА

3.

ГЛ.АРХИТЕКТ - 0,5 бр.

ДОРОТЕЯ ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

1.

Гл. специалист „ГРАО”

ТОДОРКА ДИМОВА ГАНЧЕВА

 

Ст. специалист „Административно

обслужване в кметство” - 3

 

2.

с.Нова Махала

ПЕНКА ПЕТРОВА КЕХАЙОВА

3.

с.Едрево

ЛЮБОМИРА СЛАВОВА СЛАВОВА

4.

с.Елхово

СТАНИМИРА КОСЕВА КРАЧАНОВА

5.

Гл. специалист „Канцелария и деловодство”

МАРИАНА СТЕФАНОВА АТАНАСОВА

6.

Изпълнител „Шофьор”

ГЕОРГИ НАЙДЕНОВ ГЕОРГИЕВ

7.

Изпълнител „Домакин и архив”

НЕЛИ ГАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

8.

Сътрудник „Обслужване на Обс и Секретар на МКБППМН - 0,5 бр.

ЛЮБКА ЛЮБОМИРОВА БАЛКАНСКА

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

1.

ДИРЕКТОР на ДИРЕКЦИЯ  „ОДУТ”

НЕЗАЕТА

2.

Ст. експерт  "Инвестиции и Обществени поръчки"

инж. ВЕСЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА - ИВАНОВА

3.

Ст. експерт „Образование, култура,здравеопазване и спорт”

ПЕНКА ВАСИЛЕВА ГЕНЧЕВА

4.

Мл. експерт „Общинска собственост и икономически дейности”

АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

5.

Мл. експерт „Административно – информационно обслужване”

НЕЗАЕТА

6.

Гл. специалист „Кадастър и регулация”

ЖИВКА МИХОВА ПОПОВА

7.

Гл. специалист „Земеделие, екология, озеленяване и чистота”

МАРИАНА СТОЙКОВА ДРАГНЕВА

8.

Гл. специалист „Програми и проекти”

ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА КИШЕВА

9.

Гл. специалист „ОМЗ, ГЗ и сигурност на информация”

СТАЙКО ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ

ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ”

1.

Директор на Дирекция „ФСДМП”

ДИАНА КОЛЕВА ПЕТКОВА

2.

Гл. експерт „Бюджет и човешки ресурси”

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ВИДОЛОВ

3.

Главен Счетоводител

ЗЛАТКО ХРИСТОВ ГЕНЧЕВ

4.

Гл. специалист „Счетоводител Местни Приходи”

ПЕНКА АНТОНОВА ЖЕЛЕВА

5.

Гл. специалист „Счетоводител”

ИВАН МИХАИЛОВ БОРИСОВ

6.

Гл. специалист „Касиер”

ДИАНА ГЕОРГИЕВА МОЛЛОВА

7.

Гл. специалист „Касиер  Местни Приходи”

ДОНКА СТОЯНОВА НЕДЕЛЧЕВА

8.

Гл. специалист „Човешки ресурси”

БОНКА ТАНЕВА ПАВЛОВА

 

 

 

« назад